| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/182/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz.   1591 ze zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) w   związku z   Uchwałą Nr XIX/181/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 11 grudnia 2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jaworze, po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr   V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26   sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Jaworze, uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej   „opłatą”   - uwzględnia koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o   którym mowa w   art. 6r ust. 2   ustawy z   dnia 13   września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), w   tym koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej   „odpadami”   - z   terenu Gminy Jaworze w   Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w   Bielsku-Białej.  

2.   Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jaworze i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, uwzględniając warunki lokalne, zaakceptowanego przez Wójta Gminy Jaworze, podanego do publicznej wiadomości i   dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w   części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - Gmina Jaworze będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu albo  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 12 ust. 1   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jaworze   , zwanego dalej   „Regulaminem”   , tj. z   podziałem na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche oraz popiół,  

2)   przyjęcie - określonych w   § 13 ust. 1-2 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

3)   przyjęcie - określonych w   § 14 ust. 1   Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),  

4)   przyjęcie - określonych w   § 15 ust. 1   Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki,  

5)   organizowanie sezonowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego oraz opon nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

2.   Nie określa się limitów ilościowych odpadów komunalnych odebranych lub przyjętych w   ramach opłaty z   zastrzeżeniem przepisów niniejszej uchwały.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Zakres usług dodatkowych wraz z   wysokością cen za te usługi zostanie określony w   odrębnej uchwale.  

§   4.   1.   W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   § 3, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym,  

3)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2.   W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   § 3, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 4   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

3)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 4   razy w   miesiącu kalendarzowym.  

§   5.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - Gmina Jaworze będzie świadczyła usługę polegającą na odbiorze - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników w   ilości określonej w   złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, w   tym odpadów,  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu, albo  

b)   selektywnie zebranych w   sposób określony w   § 12 ust. 1   Regulaminu, tj. z   podziałem na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche oraz popiołu.  

§   6.   1.   Odbiór odpadów zmieszanych (nieselektywnie zebranych) z   wyłączeniem popiołu z   nieruchomości, o   których mowa w   § 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   ze szkół, żłobków i   przedszkoli – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

2)   ze sklepów, hurtowni i   innych lokali handlowych – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

3)   z lokali gastronomicznych – co najmniej raz na tydzień,  

4)   z biur, zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i   innych budynków użyteczności publicznej – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

5)   ze szpitali, hospicjów, domów opieki itp. – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

6)   z hoteli, pensjonatów, schronisk i   innych placówek noclegowych – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

7)   z przychodni i   gabinetów lekarskich – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

8)   z innych niż prowadzone przez placówki gastronomiczne ogródki gastronomiczne, o   których mowa w   pkt 3, punktów handlowych i   gastronomicznych funkcjonujących poza lokalem, w   szczególności z   targowisk, przyulicznych punktów szybkiej konsumpcji, stanowisk gastronomicznych funkcjonujących doraźnie (np.   w   trakcie imprez plenerowych lub masowych) – po zakończeniu handlu, lecz co najmniej raz w   tygodniu,  

9)   z innych, aniżeli zlokalizowanych w   obszarze nieruchomości zamieszkałych, garaży – co najmniej raz w   miesiącu,  

10)   z obiektów wykorzystywanych na cele imprez masowych lub plenerowych (np. z   amfiteatru, stadionów, hal sportowych, kortów tenisowych, boisk) – niezwłocznie po zakończeniu imprezy,  

11)   z nieruchomości wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, w   tym z   domków letniskowych  

a)   od kwietnia do października – co najmniej raz w   miesiącu kalendarzowym,  

b)   od października do marca - co najmniej raz na trzy miesiące,  

12)   z cmentarzy  

a)   w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych – co najmniej raz w   tygodniu,  

b)   w pozostałych okresach – co najmniej raz na dwa tygodnie.  

13)   inne według zapotrzebowania zgłoszonego w   deklaracji - co najmniej raz w   miesiącu.  

2.   Odbiór odpadów selektywnie zebranych z   nieruchomości, o   których mowa w   § 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym.  

§   7.   Odbiór popiołu, z   nieruchomości o   których mowa w   §§ 3   i 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym w   okresie grzewczym, tj. od 15 października do 15 kwietnia,  

2)   nie rzadziej niż 1   raz na kwartał w   pozostałym okresie, tj. od 16 kwietnia do 14 października,  

3)   poprzez dostarczanie przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   8.   1.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane), z   samodzielnie prowadzonych remontów w   gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie w   ilości do 2   m 3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zamówić pojemnik, lub kontener za dodatkową opłatą na warunkach określonych w   odrębnej uchwale.  

2.   W przypadku odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) powstałych w   związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie albo umowę w   gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy zgodnie z   wymaganiami ustawy o   odpadach.  

§   9.   1.   Pojemniki z   odpadami muszą być wystawione w   dniu wywozu do godziny 7:00 przed posesję lub udostępnione w   altance śmietnikowej z   wejściem od strony ulicy albo w   miejscu dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i   osób trzecich.  

2.   Właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w   sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).  

3.   Niewypełnienie obowiązków, o   których mowa w   ust. 1   i 2, będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji, a   właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komunalnych, na koszt gminy, innemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   11.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »