| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/182/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz.   1591 ze zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) w   związku z   Uchwałą Nr XIX/181/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 11 grudnia 2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jaworze, po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr   V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26   sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Jaworze, uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej   „opłatą”   - uwzględnia koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o   którym mowa w   art. 6r ust. 2   ustawy z   dnia 13   września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), w   tym koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej   „odpadami”   - z   terenu Gminy Jaworze w   Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w   Bielsku-Białej.  

2.   Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jaworze i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, uwzględniając warunki lokalne, zaakceptowanego przez Wójta Gminy Jaworze, podanego do publicznej wiadomości i   dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w   części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - Gmina Jaworze będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu albo  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 12 ust. 1   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jaworze   , zwanego dalej   „Regulaminem”   , tj. z   podziałem na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche oraz popiół,  

2)   przyjęcie - określonych w   § 13 ust. 1-2 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

3)   przyjęcie - określonych w   § 14 ust. 1   Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),  

4)   przyjęcie - określonych w   § 15 ust. 1   Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki,  

5)   organizowanie sezonowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego oraz opon nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

2.   Nie określa się limitów ilościowych odpadów komunalnych odebranych lub przyjętych w   ramach opłaty z   zastrzeżeniem przepisów niniejszej uchwały.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Zakres usług dodatkowych wraz z   wysokością cen za te usługi zostanie określony w   odrębnej uchwale.  

§   4.   1.   W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   § 3, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym,  

3)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2.   W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   § 3, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 4   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

3)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 4   razy w   miesiącu kalendarzowym.  

§   5.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - Gmina Jaworze będzie świadczyła usługę polegającą na odbiorze - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników w   ilości określonej w   złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, w   tym odpadów,  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych) oraz popiołu, albo  

b)   selektywnie zebranych w   sposób określony w   § 12 ust. 1   Regulaminu, tj. z   podziałem na odpady komunalne mokre, odpady komunalne suche oraz popiołu.  

§   6.   1.   Odbiór odpadów zmieszanych (nieselektywnie zebranych) z   wyłączeniem popiołu z   nieruchomości, o   których mowa w   § 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   ze szkół, żłobków i   przedszkoli – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

2)   ze sklepów, hurtowni i   innych lokali handlowych – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

3)   z lokali gastronomicznych – co najmniej raz na tydzień,  

4)   z biur, zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i   innych budynków użyteczności publicznej – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

5)   ze szpitali, hospicjów, domów opieki itp. – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

6)   z hoteli, pensjonatów, schronisk i   innych placówek noclegowych – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

7)   z przychodni i   gabinetów lekarskich – co najmniej raz na dwa tygodnie,  

8)   z innych niż prowadzone przez placówki gastronomiczne ogródki gastronomiczne, o   których mowa w   pkt 3, punktów handlowych i   gastronomicznych funkcjonujących poza lokalem, w   szczególności z   targowisk, przyulicznych punktów szybkiej konsumpcji, stanowisk gastronomicznych funkcjonujących doraźnie (np.   w   trakcie imprez plenerowych lub masowych) – po zakończeniu handlu, lecz co najmniej raz w   tygodniu,  

9)   z innych, aniżeli zlokalizowanych w   obszarze nieruchomości zamieszkałych, garaży – co najmniej raz w   miesiącu,  

10)   z obiektów wykorzystywanych na cele imprez masowych lub plenerowych (np. z   amfiteatru, stadionów, hal sportowych, kortów tenisowych, boisk) – niezwłocznie po zakończeniu imprezy,  

11)   z nieruchomości wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, w   tym z   domków letniskowych  

a)   od kwietnia do października – co najmniej raz w   miesiącu kalendarzowym,  

b)   od października do marca - co najmniej raz na trzy miesiące,  

12)   z cmentarzy  

a)   w okresie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych – co najmniej raz w   tygodniu,  

b)   w pozostałych okresach – co najmniej raz na dwa tygodnie.  

13)   inne według zapotrzebowania zgłoszonego w   deklaracji - co najmniej raz w   miesiącu.  

2.   Odbiór odpadów selektywnie zebranych z   nieruchomości, o   których mowa w   § 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne mokre – nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   odpady komunalne suche – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym.  

§   7.   Odbiór popiołu, z   nieruchomości o   których mowa w   §§ 3   i 5, będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu kalendarzowym w   okresie grzewczym, tj. od 15 października do 15 kwietnia,  

2)   nie rzadziej niż 1   raz na kwartał w   pozostałym okresie, tj. od 16 kwietnia do 14 października,  

3)   poprzez dostarczanie przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   8.   1.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane), z   samodzielnie prowadzonych remontów w   gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie w   ilości do 2   m 3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zamówić pojemnik, lub kontener za dodatkową opłatą na warunkach określonych w   odrębnej uchwale.  

2.   W przypadku odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) powstałych w   związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie albo umowę w   gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy zgodnie z   wymaganiami ustawy o   odpadach.  

§   9.   1.   Pojemniki z   odpadami muszą być wystawione w   dniu wywozu do godziny 7:00 przed posesję lub udostępnione w   altance śmietnikowej z   wejściem od strony ulicy albo w   miejscu dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie powodując uciążliwości dla mieszkańców i   osób trzecich.  

2.   Właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w   sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).  

3.   Niewypełnienie obowiązków, o   których mowa w   ust. 1   i 2, będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji, a   właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komunalnych, na koszt gminy, innemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   11.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »