| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone będą przez przedsiębiorcę, wybranego w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł z Gminą Kozy umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego dalej „Przedsiębiorcą”.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

2. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 będą odbierane odpady komunalne selektywnie gromadzone z podziałem na frakcje:

1) surowcowa (tzw. suche) papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

2) biodegradowalna (tzw. mokra) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone

3) popiół z częstotliwością określoną w § 10 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

3. Pozostałe selektywnie zebrane rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, z następującą częstotliwością, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na pół roku kalendarzowego;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż raz na pół roku kalendarzowego;

3) chemikalia i opakowania po nich – nie rzadziej niż raz na kwartał każdego roku kalendarzowego;

4) zużyte opony – nie rzadziej niż raz na pół każdego roku kalendarzowego;

5) odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych w terminach uzgodnionych z Przedsiębiorcą.

4. Przeterminowane leki dostarczane przez właścicieli nieruchomości wg potrzeb do wyznaczonych aptek na terenie Gminy Kozy;

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą w każdej ilości odpady selektywnie zebrane z podziałem na: frakcja surowcowa (tzw. suche), frakcja odpadów biodegradowalnych  (tzw. mokre), z częstotliwością określoną w § 10 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

2. Odbiór odpadów ponad zdeklarowaną ilość spowoduje obciążenie właściciela nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 kosztami za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości zostaną odebrane wyłącznie te odpady, które są  umieszczone w pojemnikach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach niespełniających norm, nie będą odbierane.

§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób inny niż ten, o którym mowa w § 2 ust. 2 odbierane będą od właścicieli nieruchomości  nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o których mowa w ust. 1 została  określona odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »