| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone będą przez przedsiębiorcę, wybranego w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł z Gminą Kozy umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego dalej „Przedsiębiorcą”.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

2. Od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 będą odbierane odpady komunalne selektywnie gromadzone z podziałem na frakcje:

1) surowcowa (tzw. suche) papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

2) biodegradowalna (tzw. mokra) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone

3) popiół z częstotliwością określoną w § 10 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

3. Pozostałe selektywnie zebrane rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, z następującą częstotliwością, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na pół roku kalendarzowego;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż raz na pół roku kalendarzowego;

3) chemikalia i opakowania po nich – nie rzadziej niż raz na kwartał każdego roku kalendarzowego;

4) zużyte opony – nie rzadziej niż raz na pół każdego roku kalendarzowego;

5) odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych w terminach uzgodnionych z Przedsiębiorcą.

4. Przeterminowane leki dostarczane przez właścicieli nieruchomości wg potrzeb do wyznaczonych aptek na terenie Gminy Kozy;

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą w każdej ilości odpady selektywnie zebrane z podziałem na: frakcja surowcowa (tzw. suche), frakcja odpadów biodegradowalnych  (tzw. mokre), z częstotliwością określoną w § 10 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

2. Odbiór odpadów ponad zdeklarowaną ilość spowoduje obciążenie właściciela nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 kosztami za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości zostaną odebrane wyłącznie te odpady, które są  umieszczone w pojemnikach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach niespełniających norm, nie będą odbierane.

§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób inny niż ten, o którym mowa w § 2 ust. 2 odbierane będą od właścicieli nieruchomości  nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o których mowa w ust. 1 została  określona odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »