| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawonków

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz.391 z   późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299),  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawonków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Zarządzenie Nr 0138/53/2006 Wójta Gminy Pawonków z   dnia 15 listopada 2006r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z   gospodarowaniem odpadami komunalnymi i   ściekami bytowymi na terenie Gminy Pawonków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/155/2012
Rady Gminy Pawonków
z dnia 27 listopada 2012 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O   UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W   ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I   TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY PAWONKÓW  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002r. nr 193 poz. 1617 z   poźn. zm.)  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;  

3)   baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o   wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność;  

4)   baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   miejsce postojowe z   punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;  

5)   w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w   pkt 4   przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i   zabiegów w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.  

2.   Wymagania określone w   ust. 1   powinny zostać udokumentowane poprzez przedstawienie:  

1)   dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo do władania terenem, na którym znajduje się baza transportowa  

2)   dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z   badaniami technicznymi lub kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu  

3)   dokumentacji zdjęciowej pojazdu asenizacyjnego wykonaną w   taki sposób, aby widoczna była zarówno tablica rejestracyjna oraz oznakowanie wzorem identyfikatora firmowego.  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinny się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1671 z   poźn. zm.)  

3)   po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej;  

4)   przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego;  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek udokumentować gotowość ich odbioru przez oczyszczalnię lub stację zlewną.  

2.   Prowadzić rejestr usług wywozu nieczystości ciekłych świadczonych dla mieszkańców Gminy Pawonków  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »