| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.16.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,.

2.               W rozdziale II w § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

3. W rozdziale 5 w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- w ust. 2 w pkt 1 wykreśla się w całości lit. „e”

e. gabinet zabiegowy,,

- w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

e. gabinet diagnostyczno - zabiegowy,,

- w ust. 3 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ,.

4.               W załączniku Nr 1 do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- w ust. 1 wykreśla się w całości lit. „e”

e. gabinet zabiegowy,,

- w ust. 2 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

e. gabinet diagnostyczno - zabiegowy,.

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r.  pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Uzasadnienie

Kierownik Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4, pismem z dnia 09 stycznia 2013 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z prośbą o zmianę Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest dostosowaniem do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, zgodnie z którym Przychodnia Rejonowa SP ZOZ powinna wyodrębnić przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którego nazwa nie może być identyczna jak nazwa podmiotu leczniczego. Ponadto Przychodnia rozszerza swoją działalność o gabinet diagnostyczno - zabiegowy zgodnie z komunikatem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nr 151/2012 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie rejestrowania gabinetów diagnostyczno-zabiegowych

              Rada Społeczna  Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na posiedzeniu w dniu 20.12.2012 r. Uchwałą
Nr 10 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany w statucie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »