| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.16.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,.

2.               W rozdziale II w § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

3. W rozdziale 5 w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- w ust. 2 w pkt 1 wykreśla się w całości lit. „e”

e. gabinet zabiegowy,,

- w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

e. gabinet diagnostyczno - zabiegowy,,

- w ust. 3 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ,.

4.               W załączniku Nr 1 do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- w ust. 1 wykreśla się w całości lit. „e”

e. gabinet zabiegowy,,

- w ust. 2 dodaje się lit. „e” w brzmieniu:

e. gabinet diagnostyczno - zabiegowy,.

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.295.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r.  pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Uzasadnienie

Kierownik Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4, pismem z dnia 09 stycznia 2013 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z prośbą o zmianę Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest dostosowaniem do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, zgodnie z którym Przychodnia Rejonowa SP ZOZ powinna wyodrębnić przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którego nazwa nie może być identyczna jak nazwa podmiotu leczniczego. Ponadto Przychodnia rozszerza swoją działalność o gabinet diagnostyczno - zabiegowy zgodnie z komunikatem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nr 151/2012 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie rejestrowania gabinetów diagnostyczno-zabiegowych

              Rada Społeczna  Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na posiedzeniu w dniu 20.12.2012 r. Uchwałą
Nr 10 pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany w statucie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »