| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.255.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu

w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zatwierdzić Statut jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała VIII/51/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXX.255.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W STRUMIENIU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu zwany w dalszej części Statutu „ZOS” jest jednostką organizacyjną Gminy Strumień działającą na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);

6) uchwały Nr XXXI/199/93Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu;

7) innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych;

8) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Zespół Obsługi Szkół jest jednostką budżetową utworzoną przez Radę Miejską w Strumieniu.

2. Siedziba ZOS jest w budynku stanowiącym własność gminy położonym w Strumieniu przy ul. 1 Maja 7.

§ 3. Zespół Obsługi Szkół działa na obszarze gminy Strumień.

§ 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne działające w zakresie oświaty prowadzone przez Gminę Strumień.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności jednostki

§ 5. 1. Przedmiotem działalności ZOS jest prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej, szkół oraz wykonywanie innych zadań w zakresie oświaty, powierzonych przez organy gminy.

2. ZOS spełnia funkcje pomocniczo – wykonawcze, nadzorujące i koordynujące w stosunku do szkół oraz współdziała na bieżąco z dyrektorami szkół w zakresie całości problematyki oświatowej w gminie.

3. Do podstawowych zadań ZOS należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych leżących w kompetencjach organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty;

2) przygotowywanie materiałów dotyczących ustalenia planu sieci publicznych szkół;

3) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy Strumień w części dotyczącej działalności oświatowej;

4) koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu oświaty, w tym nad dokonywaniem zmian w planach finansowych szkół;

5) opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie zadań realizowanych przez szkoły oraz ZOS;

6) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza;

7) realizacja zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;

8) realizacja zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

9) kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16 - 18 lat;

10) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół;

11) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych;

12) przygotowywanie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół;

13) koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i doskonalenia zawodowego;

14) organizacja komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

15) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowywanie opisowych analiz wykonania budżetu oświaty;

16) prowadzenie rachunkowości, obsługa płacowa, bankowa i kasowa szkół;

17) obsługa funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

18) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

19) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

4. W celu realizacji zadań statutowych ZOS współpracuje z organem nadzoru pedagogicznego oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Strumień.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja jednostki

§ 6. 1. Działalnością ZOS kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora ZOS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Strumienia.

3. Dyrektor ZOS działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Strumienia.

4. Dyrektor zapewnia właściwą organizację pracy ZOS oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

§ 7. 1. ZOS jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Dyrektor ZOS jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZOS.

3. Do dyrektora oraz pracowników ZOS mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 8. Strukturę organizacyjną ZOS określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora ZOS.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa jednostki

§ 9. 1. Zasady gospodarki finansowej ZOS reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.

2. ZOS prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »