| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII.167.2012 Rady Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ślemień

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. 10a, ust. 10b, ust. 11, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela w   związku z   art.18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001, Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), po uzgodnieniu z   właściwymi związkami zawodowymi nauczycieli,Rada Gminy Ślemień uchwala:  

§   1.   Regulaminu wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ślemień w   brzmieniu jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień XXVIII/201/2009 z   dnia 24 marca 2009 r. w   sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i   za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a   także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

§   4.   1.Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku, o   którym mowa w   ust. 1.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik nr 1   do uchwały nr XXXII.167.2012  
Rady Gminy Ślemień  
z dnia 31 grudnia 2012roku  

Regulamin wynagradzania nauczycieli w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ślemień  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   Wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy.  

2)   Wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;  

3)   Szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzeni za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstwa;  

4)   Szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatku wiejskiego i   mieszkaniowego;  

5)   Wysokość i   warunki wypłacania nagród z   Funduszu Nagród.  

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z   góry w   pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąc jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z   dołu w   ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu poprzedzającym ten dzień, a   w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane w   jednym z   ostatnich pięciu dni miesiąca lub w   dniu wypłaty wynagrodzenia. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania wynagrodzenia nauczycielom: - zasiłku na zagospodarowanie, - odprawy z   tytułu rozwiązania stosunku pracy, - wynagrodzenia przeniesionego w   stan nieczynny, - nagród jubileuszowych, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego określają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   póź. zm.)  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   póź.zm.).  

2)   Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawaniu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z   2005 r. Nr 22, poz. 181, z   póź. zm.).  

3)   Szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   pkt. 1   Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.  

4)   Nauczycielach – należy przez to rozumieć również wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych, o   których mowa w   pkt. 3.  

5)   Klasie – należy przez to rozumieć oddział, grupę.  

6)   Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.  

7)   Czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze zajęć – należy przez to rozumieć czas, o   którym mowa w   art. 42 ust. 1   i 2   Karty Nauczyciela.  

8)   Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć wymiar, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4   a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7   pkt. 3   ustawy Karta Nauczyciela.  

9)   Godzinach doraźnych zastępstw – należy przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzielonych nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, których realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela – art. 35 Karty Nauczyciela.  

Dodatek motywacyjny  

§   3.   W zależności od jakości pracy, w   tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o   których mowa w   rozporządzeniu oraz w   § 4   niniejszego regulaminu, nauczycielowi w   tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub kierownika filii szkoły podstawowej, może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§   4.   1.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela ogólnych warunków zawartych w   § 6   rozporządzenia, a   w szczególności:  

1)   uzyskanie szczególnych osiągnięć w   realizowanym procesie dydaktycznym, a   w szczególności:  

a)   osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z   uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,  

b)   osiągnięć w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz w   innych obszarach działań związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

2)   uzyskanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a   w szczególności:  

a)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

b)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

c)   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną,  

3)   wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w   procesie kształcenia i   wychowania  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt 2   Karty Nauczyciela, a   w szczególności:  

a)   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych,  

b)   udział w   komisjach egzaminacyjnych, o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów i   słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach publicznych,  

c)   opieka i   koordynowanie praz samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w   szkole,  

d)   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych w   tym uwzględniających potrzeby uczniów,  

e)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.  

5)   szczególnie efektywne wypełnianie zadań i   obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem:  

a)   systematyczne i   efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,  

b)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

c)   dbałość o   estetykę i   sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,  

d)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,  

e)   rzetelne i   terminowe wywiązywanie się z   poleceń służbowych,  

f)   przestrzeganie dyscypliny pracy.  

6)   realizowanie w   szkole zadań edukacyjnych, wynikających z   przyjętego przez organ prowadzący priorytetów w   realizowanej lokalnej polityce oświatowej.  

a)   wdrażanie przedsięwzięć i   programów w   celu doskonalenia swojej pracy,  

b)   opracowywanie autorskich programów, publikacji,  

c)   tworzenie programów edukacji regionalnej i   europejskiej, w   tym wymiana międzynarodowa młodzieży.  

2.   O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w   szczególności następujące kryteria:  

a)   umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki:  

-   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   oparciu o   posiadane środki finansowe,  

-   podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,  

-   pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele placówki,  

-   podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w   stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawcych.  

b)   sprawność organizacyjna w   realizacji zadań szkoły:  

-   dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i   zarządzeń,  

-   podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia zawodowego,  

-   organizowanie konferencji szkoleniowych,  

-   współpraca z   placówkami doskonalenia nauczycieli,  

-   podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,  

-   dbałość o   dobre stosunki międzypracownicze,  

-   konstruktywna współpraca z   Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim i   Samorządem Gminy.  

c)   wysokie efekty pracy dydaktycznej i   wychowawczej szkoły:  

-   osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w   skali regionu, województwa, kraju,  

-   dbałość o   klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,  

-   obecność szkoły w   środowisku lokalnym, udział w   imprezach, konkursach i   przeglądach organizowanych przy współpracy z   instytucjami społeczno – kulturalnymi.  

§   5.   1.   Dodatek motywacyjny nauczyciela może być przyznany w   wysokości do 15%, wicedyrektora i   kierownika do 15%, a   dyrektora do 50% - jego wynagrodzenia zasadniczego.  

2.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

3.   Nauczycielowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w   szkole dodatek motywacyjny może być przyznany nie wcześniej niż po upływie roku szkolnego.  

4.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, wicedyrektora i   kierownika oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o   którym mowa w   § 4, ustala dyrektor, a   w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.  

§   6.   1.   Nauczycielom uzupełniającym etat w   innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej.  

2.   Nauczycielom przeniesionym na podstawie art. 18 i   19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor zespołu /szkoły/, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.  

§   7.   1.   Dodatek motywacyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w   okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.  

2.   Jeżeli utrata prawa do dodatku motywacyjnego nastąpi w   trakcie miesiąca, to prawo do tego dodatku wygasa z   dniem ostatnim tego miesiąca.  

3.   Dodatek motywacyjny wypłaca się z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

Dodatek funkcyjny  

§   8.   Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:  

1.   Stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii szkoły podstawowej,  

2.   Sprawowanie funkcji:  

-   wychowawcy klasy,  

-   doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta  

-   opiekuna stażu.  

3.   Wysokość dodatku funkcyjnego, o   którym mowa w   ust. 1   ustala:  

a)   dla dyrektora wójt gminy,  

b)   dla wicedyrektora dyrektor szkoły,  

c)   c) dla kierownika filii szkoły podstawowej dyrektor szkoły  

4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1, przyznaje się za:  

1)   . Warunki organizacyjne szkoły:  

-   wielkość szkoły, - liczbę uczniów i   oddziałów, - liczbę pracowników podległych dyrektorowi, - złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska, - wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i   społeczne, w   jakich szkoła funkcjonuje.  

2)   . Efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:  

-   racjonalne i   efektywne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z   priorytetami organu prowadzącego, - prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, - umiejętne pozyskiwanie środków w   ramach działalności gospodarczej szkoły.  

3)   Wyniki w   nauczaniu i   wychowaniu, m.in.:  

-   osiągnięcia w   olimpiadach, konkursach, zawodach, - efektywną promocje szkoły w   środowisku i   regionie, - wyniki pracy szkoły środowiskowej i   społecznej, - wyniki klasyfikacji szkolnej w   rankingu międzyszkolnym.  

§   9.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny, z   tym że:  

dyrektorowi:  

a)   przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie – od 260 zł do 800 zł  

b)   zespołu szkół liczącego od 12 do 18 oddziałów – od 200 zł do 1.000 zł  

c)   wicedyrektorowi zespołu szkół – od 200 zł do 800 zł  

d)   kierownikowi filii szkoły podstawowej – od 200 zł do 400 zł  

§   10.   1.   Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z   tym że nauczycielowi, któremu powierzono:  

1)   wychowawstwo klasy w   przedszkolu lub zespole szkół od 35 zł do 100 zł miesięcznie:  

2)   funkcję doradcy metodycznego – w   wysokości do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o   którym mowa w   art. 30 ust. 3   Karty Nauczyciela.  

3)   funkcję nauczyciela konsultanta – w   wysokości do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o   którym mowa w   art. 30 ust. 3   Karty Nauczyciela.  

4)   funkcję opiekuna stażu – w   wysokości do 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o   którym mowa w   art. 30 ust. 3   Karty Nauczyciela.  

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego, o   którym mowa w   § 10, uwzględniając zakres i   złożoność zadań oraz warunki realizacji, ustala dyrektor.  

§   11.   1.   Dodatki funkcyjne, o   których mowa w   § 8, § 9   i § 10 nie przysługują w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z   innych powodów, a   jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny wypłaca się z   góry, w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

2.   W przypadku zbiegu tytułów dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z   każdego tytułu.  

Dodatek za warunki pracy  

§   12.   1.   Dodatek za trudne i   uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie w   szczególności:  

a)   indywidualnego nauczania dziecka z   orzeczeniem o   potrzebie takiego kształcenia w   wysokości 5% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę,  

b)   zajęć rewalidacyjno wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi umysłowo stopniu głębokim w   wysokości 5% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę,  

c)   nauczania w   klasach łączonych w   szkole podstawowej w   wysokości 5% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

2.   Stawkę godzinową, o   której mowa w   § 12 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela.  

3.   W przypadku zbiegów tytułów do dodatków za trudne warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z   każdego tytułu.  

§   13.   Z tytułu pracy w   warunkach uciążliwych i   trudnych innych niż określone w   § 12 ust. 1   pkt. a, b i   c, przysługuje dodatek w   wysokości 5% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę .  

§   14.   Wysokość dodatku za warunki pracy, z   uwzględnieniem warunków, o   których mowa w   § 12, ustala dla nauczyciela, wicedyrektora i   kierownika filii szkoły podstawowej – dyrektor, a   dla dyrektora – wójt gminy.  

Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw.  

§   15.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z   zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych.  

2.   Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o   których mowa w   § 2   ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania, z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczna liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.  

3.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o   którym mowa w   ust. 1   i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

§   16.   1.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

2.   W tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia – za podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin określony w   art. 41 ust. 3   lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7   Karty Nauczyciela, pomniejszony o   1 / 5   (lub 1   / 4   dla nauczyciela o   ustalonym czterodniowym tygodniu pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w   takim tygodniu nie może być większa od liczby godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

3.   Za efektywne przepracowane przez nauczyciela godziny doraźnych zastępstwa wypłaca się wynagrodzenie według stawki jego godzin ponadwymiarowych.  

4.   Nauczycielom, którzy w   dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a   nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.  

5.   W ramach posiadanych środków, dyrektor może przyznać nauczycielowi prowadzenie zajęć dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.  

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  

§   17.   1.   W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród w   wysokości 1   % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z   tym że:  

1)   60% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,  

2)   40% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.  

2.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i   są przyznawane:  

a)   dyrektorom szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,  

b)   nauczycielom pod warunkiem zatrudnienia w   szkole przez okres co najmniej 1   roku.  

3.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z   okazji:  

a)   Dnia Edukacji Narodowej,  

b)   ważnych wydarzeń szkoły lub placówki oświatowej,  

c)   zakończenia roku szkolnego,  

d)   w szczególnych przypadkach – w   miarę posiadanych środków.  

4.   Maksymalna wysokość nagrody Wójta nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   przygotowaniem pedagogicznym, maksymalna wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć 25 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z   przygotowaniem pedagogicznym.  

5.   Wójt Gminy Ślemień przyznaje nagrody: a) dyrektorom szkół i   placówek oświatowych, b) wicedyrektorowi i   kierownikowi filii szkoły podstawowej, c) nauczycielom ze środków, o   którym mowa w   ust. 1   pkt.2  

6.   Dyrektor szkoły przyznaje nagrody: a) wicedyrektorowi i   kierownikowi filii szkoły podstawowej, b) nauczycielom ze środków, o   którym mowa w   ust. 1   pkt.1  

7.   Nauczyciel zachowuje prawo do nagrody również za dni niezdolności do pracy, spowodowane chorobą, urlopem macierzyńskim, sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.  

Dodatek za wysługę lat  

§   18.   1.   Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia wykonawcze.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Dodatek mieszkaniowy  

§   19.   1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   placówkach oświatowych gminy Ślemień i   posiadającemu kwalifikacje zgodnie z   art. 54 ust. 3   Karty Nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie – 5,00 zł  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 10,00 zł  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie – 20,00 zł  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie – 25,00 zł  

3.   Do członków rodziny, o   którym mowa w   ust. 2, zalicza się nauczyciela i   wspólnie z   nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i   rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu do 18 roku życia, a   w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia.  

4.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w   wysokości określonej w   ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.  

5.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, w   przypadku nauczycieli, o   których mowa w   ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi, wicedyrektorowi i   kierownikowi dodatek przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi – wójt gminy.  

6.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

7.   Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

8.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Dodatek wiejski  

§   20.   1.   Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, w   wymiarze nie mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w   wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.  

2.   Dodatek wiejski przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

3.   Dodatek wiejski wypłaca się z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

§   21.   Regulamin niniejszy został uzgodniony z   zakładowymi organizacjami związków zawodowych.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »