| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Węgierska Górka i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:  

1)   niesegregowane zmieszane odpady komunalne (balast),  

2)   selektywnie zbierane:  

a)   papier i   tektura,  

b)   szkło bezbarwne,  

c)   szkło kolorowe,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   metal,  

f)   żużel z   kotłów CO,  

g)   odpady organiczne: zielone i   kuchenne,  

h)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

i)   zużyte baterie i   akumulatory,  

j)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

k)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

l)   zużyte opony,  

m)   zużyte tekstylia, w   tym ubrania,  

n)   opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

3)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Bezpośrednio z   nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość zgromadzonych odpadów komunalnych wyszczególnionych w   ust.1 z   zastrzeżeniem pkt 2   lit h – n.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne wielkogabarytowe nie ujęte w   rocznym harmonogramie odbioru.  

4.   Bezpośrednio z   nieruchomości nie zamieszkałych odbierane będą odpady komunalne, wyszczególnione w   ust.1 pkt 1   i 2, z   zastrzeżeniem pkt 2   lit h – n, zgromadzone w   pojemnikach w   ilości wskazanej w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5.   Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne wielkogabarytowe.  

§   3.   1.   Ustala się, że każda ilość odpadów komunalnych zbierana selektywnie, do których należą:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

5)   odpady organiczne: zielone i   kuchenne,  

6)   zużyte opony,  

8)   zużyte tekstylia, w   tym ubrania,  

9)   opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

10)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe  

  będzie odbierana w   gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, od poniedziałku do piątku w   godzinach: od 9 00 do 14 00 , w   soboty w   godzinach: od 9 00 do 13 00 .  

2.   Wójt Gminy Węgierska Górka poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Węgierska Górka lokalizację gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.  

§   4.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z   następującą częstotliwością:  

1.   Z obszarów zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – dwa razy w   roku,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

2.   Z obszarów zabudowy wielorodzinnej i   osiedlowej:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   tygodniu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   tygodniu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

3.   Z żłobków i   przedszkoli:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

4.   Ze szkół wszelkiego typu:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

5.   Z internatów, hoteli, pensjonatów itp:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

6.   Z przychodni, gabinetów lekarskich oraz z   zakładów rzemieślniczych, usługowychi produkcyjnych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

7.   Z lokali handlowych, usługowych i   handlowo – usługowych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne - raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

8.   Z lokali gastronomicznych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

9.   Z ogródków działkowych:  

1)   odpady zmieszane - raz na kwartał,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowanie- raz na kwartał,  

3)   odpady organiczne - jeden raz w   miesiącu.  

10.   Z budynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku,  

4)   żużel z   kotłów CO - jeden raz w   miesiącu,  

11.   Z terenu cmentarza:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne– raz na dwa tygodnie.  

12.   Opróżnianie koszy ulicznych, w   parkach, na przystankach, bulwarach i   na peronach następuje dwa razy w   tygodniu.  

13.   Z miejsc organizowania imprez masowych niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

14.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenia telefoniczne z   maksymalną częstotliwością dwa razy w   roku (wiosna – jesień).  

§   5.   Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w   § 2   i 3   ust. 1   będą poddawane w   pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »