| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Węgierska Górka i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:  

1)   niesegregowane zmieszane odpady komunalne (balast),  

2)   selektywnie zbierane:  

a)   papier i   tektura,  

b)   szkło bezbarwne,  

c)   szkło kolorowe,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   metal,  

f)   żużel z   kotłów CO,  

g)   odpady organiczne: zielone i   kuchenne,  

h)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

i)   zużyte baterie i   akumulatory,  

j)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

k)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

l)   zużyte opony,  

m)   zużyte tekstylia, w   tym ubrania,  

n)   opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

3)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Bezpośrednio z   nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość zgromadzonych odpadów komunalnych wyszczególnionych w   ust.1 z   zastrzeżeniem pkt 2   lit h – n.  

3.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne wielkogabarytowe nie ujęte w   rocznym harmonogramie odbioru.  

4.   Bezpośrednio z   nieruchomości nie zamieszkałych odbierane będą odpady komunalne, wyszczególnione w   ust.1 pkt 1   i 2, z   zastrzeżeniem pkt 2   lit h – n, zgromadzone w   pojemnikach w   ilości wskazanej w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5.   Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych samodzielnie dostarczają do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne wielkogabarytowe.  

§   3.   1.   Ustala się, że każda ilość odpadów komunalnych zbierana selektywnie, do których należą:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

5)   odpady organiczne: zielone i   kuchenne,  

6)   zużyte opony,  

8)   zużyte tekstylia, w   tym ubrania,  

9)   opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

10)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe  

  będzie odbierana w   gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, od poniedziałku do piątku w   godzinach: od 9 00 do 14 00 , w   soboty w   godzinach: od 9 00 do 13 00 .  

2.   Wójt Gminy Węgierska Górka poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Węgierska Górka lokalizację gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.  

§   4.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z   następującą częstotliwością:  

1.   Z obszarów zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – dwa razy w   roku,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

2.   Z obszarów zabudowy wielorodzinnej i   osiedlowej:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   tygodniu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   tygodniu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

3.   Z żłobków i   przedszkoli:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

4.   Ze szkół wszelkiego typu:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

5.   Z internatów, hoteli, pensjonatów itp:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

6.   Z przychodni, gabinetów lekarskich oraz z   zakładów rzemieślniczych, usługowychi produkcyjnych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

7.   Z lokali handlowych, usługowych i   handlowo – usługowych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne - raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

8.   Z lokali gastronomicznych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania– jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne – raz na dwa tygodnie,  

4)   żużel z   kotłów CO – jeden raz w   miesiącu,  

5)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku.  

9.   Z ogródków działkowych:  

1)   odpady zmieszane - raz na kwartał,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowanie- raz na kwartał,  

3)   odpady organiczne - jeden raz w   miesiącu.  

10.   Z budynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady wielkogabarytowe - jeden raz na pół roku,  

4)   żużel z   kotłów CO - jeden raz w   miesiącu,  

11.   Z terenu cmentarza:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w   miesiącu,  

3)   odpady organiczne– raz na dwa tygodnie.  

12.   Opróżnianie koszy ulicznych, w   parkach, na przystankach, bulwarach i   na peronach następuje dwa razy w   tygodniu.  

13.   Z miejsc organizowania imprez masowych niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

14.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenia telefoniczne z   maksymalną częstotliwością dwa razy w   roku (wiosna – jesień).  

§   5.   Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w   § 2   i 3   ust. 1   będą poddawane w   pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »