| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.3.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 8 stycznia 2013r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§   1.   1.   Powiat powierza Miastu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   Zespole Kształcenia Zawodowego w   Ośrodku Dokształcania   i   Doskonalenia   Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Konarskiego 16   .  

§   2.   1.   Powiat przekaże Miastu dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia)  
w   wysokości 350 zł za jednego ucznia.  

2.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia w   Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie o   terminie kursów.  

3.   Powiat przekaże dotację celową, o   której mowa w   ust. 1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w   Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1   do porozumienia).  

4.   Środki na realizację zadania płatne będą z   budżetu Powiatu na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i   wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, § 2320.  

5.   Dotacja celowa na 2013 rok zostanie wykorzystana i   rozliczona do 31 grudnia 2013 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2014 roku.  

6.   Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikajacych z   niniejszego porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Oświaty.  

7.   Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

8.   Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

9.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Powiatu kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

10.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Powiat kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

§   4.   Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie  
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   6.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   7.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron  
i jedno dla celów ogłoszenia.  

§   8.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


Dariusz   Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego  


Mariusz   Rakowski

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ED.0331.3.2013    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 8   stycznia 2013 r.  
 

Wykaz uczniów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w   Pszowie uczestniczących w   dokształcaniu w   zakresie w   teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Kształcenia Zawodowego  - w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, pryz ulicy Konarskiego 16, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice .  

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt:  

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

Miejscowość, data ………………………………..  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »