| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.3.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 8 stycznia 2013r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§   1.   1.   Powiat powierza Miastu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   Zespole Kształcenia Zawodowego w   Ośrodku Dokształcania   i   Doskonalenia   Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Konarskiego 16   .  

§   2.   1.   Powiat przekaże Miastu dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia)  
w   wysokości 350 zł za jednego ucznia.  

2.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia w   Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie o   terminie kursów.  

3.   Powiat przekaże dotację celową, o   której mowa w   ust. 1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w   Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1   do porozumienia).  

4.   Środki na realizację zadania płatne będą z   budżetu Powiatu na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i   wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, § 2320.  

5.   Dotacja celowa na 2013 rok zostanie wykorzystana i   rozliczona do 31 grudnia 2013 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2014 roku.  

6.   Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikajacych z   niniejszego porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Oświaty.  

7.   Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

8.   Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

9.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Powiatu kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

10.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Powiat kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

§   4.   Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie  
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   6.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   7.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron  
i jedno dla celów ogłoszenia.  

§   8.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


Dariusz   Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego  


Mariusz   Rakowski

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ED.0331.3.2013    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 8   stycznia 2013 r.  
 

Wykaz uczniów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w   Pszowie uczestniczących w   dokształcaniu w   zakresie w   teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Kształcenia Zawodowego  - w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, pryz ulicy Konarskiego 16, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice .  

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt:  

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

Miejscowość, data ………………………………..  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »