| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.8.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Czechowice-Dziedzice przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

Na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz na podstawie uchwały Nr XVII/221/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie powierzenia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Czechowice-Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II, reprezentowaną przez Pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic a gminą Pszczyna z siedzibą w Pszczynie, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny.

§ 1. 1. Gmina Pszczyna powierza gminie Czechowice-Dziedzice, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”, a gmina Czechowice-Dziedzice je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religiiw Czechowicach-Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają,
iż zatrudnionyw Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii
na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Pszczyna i gminę Czechowice-Dziedzice.

3. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: §4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; §4110 składki na ubezpieczenia społeczne; §4120 składki na Fundusz Pracy; §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, wynoszą w 2013 r.: 488,53 zł.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, w roku szkolnym 2012/2013
tj. za 5 uczniów w wysokości 222,06 miesięcznie w 2013 r. x 8 miesięcy = 1 776,48
(za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.).

4. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo za okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.do 14-go dnia od daty podpisania porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki,
za każdy dzień zwłoki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana
do dnia 31.08.2013 r .

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2013, zostanie rozliczona w terminie
do dnia 09.09.2013 r.

4. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust.3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Pszczyna zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 15.09.2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała gmina Czechowice-Dziedzice od gminy Pszczyna, to gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15.09.2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012/2013, tj. na okres od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.

2. Ze strony gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Ligocka 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-20-57.

3. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr OR.031.8.2013
Burmistrza Czechowic-Dziedzic i Burmistrza Pszczyny
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Kalkulacja kosztów - współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”.

Nauczyciel religii – Barbara Jastrzębska

stawka zasadnicza 3 109,00 zł

wymiar zatrudnienia: 2/18

składniki wynagrodzenia:

pensja zasadnicza

wysługa lat: 3%

KALKULACJA – koszt miesięczny

2013 r.

2/18

§ 4010

355,80 zł

§ 4040

30,24 zł

§ 4110

66,36 zł

§ 4120

9,46 zł

§ 4440

26,67 zł

RAZEM

488,53 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z gminy Pszczyna

11/5

miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela proporcjonalnie do liczby uczniów

222,06 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »