| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.1.2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 212 ust. 1   pkt 10 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z   dnia 13 kwietnia 2007 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 27 czerwca 2007 r. w   sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z   zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:  

§   1.   Punkt Konsultacyjny w   Lublińcu świadczy usługi w   zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i   prawnej dla osób uzależniuonych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i   ofiar przemocy domowej w   ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom Gminy Herby.  

§   2.   1.   Wójt będzie przekazywał dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w   Lublińcu.  

2.   Dotacja przekazana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 30 maja 2013r.  

3.   W 2013 r. dotacja wynosi 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)  

§   3.   Burmistrz przekaże Wójtowi w   terminie do 31 marca 2014 r. sprawozdanie roczne z   działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w   zakresie korzystania z   usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców Gminy Herby.  

§   4.   1.   Zawarte porozumienie dotyczy roku 2013.  

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z   zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.  

§   5.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązywania od 01 stycznia 2013 r. i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Herby  


mgr inż.   Roman   Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec  


mgr   Edward   Maniura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »