| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.1.2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 212 ust. 1   pkt 10 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z   dnia 13 kwietnia 2007 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 27 czerwca 2007 r. w   sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z   zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:  

§   1.   Punkt Konsultacyjny w   Lublińcu świadczy usługi w   zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i   prawnej dla osób uzależniuonych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i   ofiar przemocy domowej w   ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom Gminy Herby.  

§   2.   1.   Wójt będzie przekazywał dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w   Lublińcu.  

2.   Dotacja przekazana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 30 maja 2013r.  

3.   W 2013 r. dotacja wynosi 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)  

§   3.   Burmistrz przekaże Wójtowi w   terminie do 31 marca 2014 r. sprawozdanie roczne z   działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w   zakresie korzystania z   usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców Gminy Herby.  

§   4.   1.   Zawarte porozumienie dotyczy roku 2013.  

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z   zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.  

§   5.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązywania od 01 stycznia 2013 r. i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Herby  


mgr inż.   Roman   Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec  


mgr   Edward   Maniura

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »