| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 14 lutego 2013r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2012 ROK

Na podstawie art. 38 b ust. 3   ustawy z   dnia 05 czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zmianami ), składam roczne sprawozdanie z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za 2012 rok.  

Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   myśl art. 38 a   ust. 1   ustawy o   samorządzie powiatowym jest organem powołanym w   celu realizacji zadań Starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

1.   Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku należy :  

1)   ocena zagrożenia porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;  

2)   opiniowanie pracy Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

3)   przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

4)   opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku i   bezpieczeństwa obywateli;  

5)   opiniowanie projektu budżetu powiatu – w   zakresie, o   którym mowa w   pkt 1;  

6)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i   innych dokumentów w   sprawach związanych z   wykonywaniem zadań, o   których mowa w   pkt 1, 2   i 4;  

7)   opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w   pkt 2   i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

2.   Akty prawa miejscowego:  

1)   Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego z   dnia 1   marca 2011 roku w   sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   powiecie częstochowskim.  

 

Skład Komisji:  

 

Przewodniczący Komisji:  

 

Andrzej KWAPISZ  

-Starosta Częstochowski  

Członkowie Komisji:  

 

Roman GĘBUŚ  

-Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i   Spraw Obywatelskich  

Katarzyna BUCHAJCZUK  

-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Częstochowie  

Piotr JUSZCZYK  

-Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i   Promocji Powiatu  

Jacek BADORA  

-przedstawiciel Rady Powiatu w   Częstochowie  

Eugeniusz BORAL  

-przedstawiciel Rady Powiatu w   Częstochowie  

Artur BEDNAREK  

-przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w   Częstochowie  

Rafał KUTER  

-przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w   Częstochowie  

Jan JANDA  

-przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w   Częstochowie – Prokurator Okręgowy  

2)   Uchwała Nr III/26/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 24 lutego 2011 roku w   sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Powiecie Częstochowskim.  

3)   Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   30 sierpnia 2011 roku w   sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego na lata 2011 - 2014.  

3.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku w   powiecie częstochowskim w   2012 roku odbyła 3   posiedzenia.  

1)   13 kwietnia 2012 roku o   następującym porządku posiedzenia:  

a)   Informacja Komendanta Miejskiego Policji w   Częstochowie na temat stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   powiecie częstochowskim w   2012 roku.  

b)   Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w   Częstochowie na temat zimowego utrzymania dróg za okres zimowy tj. 2011 – 2012.  

c)   Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Częstochowie z   działalności Punktu Informacji Kryzysowej.  

d)   Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w   Częstochowie na temat działalności PSP oraz KSRG na terenie powiatu częstochowskiego za 2011 rok.  

2)   25 czerwca 2012 roku z   następującym porządkiem posiedzenia:  

a)   Ocena zagrożeń i   bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży w   szkołach powiatu częstochowskiego.  

b)   Informacja o   działalności i   funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu częstochowskiego.  

c)   Analiza pod względem bezpieczeństwa stanu przygotowań miejsc do wakacyjnego wypoczynku dzieci i   młodzieży. Przegląd kąpielisk, boisk pod względem bezpieczeństwa w   ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.  

3)   03 grudnia 2012 roku o   następującym porządku posiedzenia:  

a)   Przedstawienie informacji na temat stanu przestępczości i   sposobu jej zwalczania w   powiecie częstochowskim.  

b)   Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu częstochowskiego.  

c)   Ochrona środowiska w   powiecie częstochowskim w   2012 roku.  

d)   Informacja na temat działań powiatowych służb, inspekcji i   straży w   zakresie zimowego utrzymania.  

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym członkowie Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   powiecie częstochowskim wystosowali do mieszkańców powiatu częstochowskiego apel o   to, aby zwrócili uwagę szczególnie w   tym okresie na sprawność instalacji wentylacyjnych i   kominowych w   użytkowanych budynkach.  
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   2012 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w   „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego na lata 2011 – 2014 przyjętego Uchwałą Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu w   Częstochowie z   30 sierpnia 2011 roku.  
Jego realizacja w   znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy:  

-   współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i   porządek ze społecznością lokalną w   zakresie budowania systemu bezpieczeństwa,  

-   samopoczucia wszystkich obywateli,  

-   ograniczenia przestępczości pospolitej,  

-   sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i   straży.  

Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z   terenu powiatu częstochowskiego w   ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje 2012” organizowanej na terenie województwa śląskiego, inicjowały i   promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w   Częstochowie prowadzi kontrolę stanu sanitarnego obiektów wypoczynkowych, obiektów żywieniowych, punktów gastronomicznych oraz basenów i   kąpielisk. Komenda Miejska PSP w   Częstochowie dokonała kontroli obiektów wypoczynkowych głównie pod kątem przepisów przeciwpożarowych. W   związku ze wzmożonym ruchem pielgrzymkowym omówione zostały procedury związane z   zapewnieniem bezpiecznego przejścia grup pielgrzymkowych przez teren powiatu częstochowskiego.  
Starostwo Powiatowe w   Częstochowie i   Wydział Prewencji KMP w   Częstochowie przekazały miastom i   gminom z   terenu powiatu częstochowskiego informację w   sprawie ogólnopolskiego programu pn. "Pozory mylą, dowód nie". Realizację programu objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji. Głównym celem kampanii była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych , poprzez zwracanie uwagi, że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletniości. Istotnym przekazem kampanii był fakt, że dowody osobiste wydawane są również osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, stąd przy zakupie napoju alkoholowego ważne jest, aby sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną w   tym dokumencie datę urodzenia. Kampania zwrócił również uwagę, że dużą rolę w   przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu małoletnim odgrywa właściwa postawa i   reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom – uczestnikom ruchu drogowego Komisja zakupiła w   2012 roku akcesoria odblaskowe, które zostaną przekazane dzieciom i   młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego.  
W 2012 roku Starosta Częstochowski przekazał Komendzie Miejskiej PSP w   Częstochowie kwotę 20 000 złotych na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu częstochowskiego, z   których dofinansowano zakup środków do neutralizacji skażeń.  
Starostwo Powiatowe w   Częstochowie wspólnie z   Komendą Miejską Policji w   Częstochowie i   Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w   Częstochowie było współorganizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”. Konkurs adresowany był do dzieci szkół podstawowych oraz oddziałów zerowych przedszkoli z   terenu powiatu częstochowskiego i   miasta Częstochowy, którego głównym celem było zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane z   bezpiecznym poruszaniem się po drodze, kształtowaniem właściwych postaw i   zachowań oraz propagowanie pozytywnego wizerunku Policji. Starosta w   związku z   powyższym zakupił nagrody rzeczowe dla finalistów konkursu.  
Ponadto w   ramach wsparcia imprezy „Wszystkie dzieci są bezpieczne” zorganizowanej na terenie miasta Koniecpol, Starosta Częstochowski przekazał uczestnikom imprezy materiały promocyjne (albumy, książki).  
Realizując zapisy ustawy o   samorządzie powiatowym Komisja w   trakcie swoich prac realizowała między innymi następujące działania:  

-   przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,  

-   oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny tych dróg uległ znacznej poprawie.  

4.   Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zgodnie z   Zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Częstochowskiego z   dnia 1   marca 2011 roku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i   Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w   Częstochowie.  

 

 

Starosta Częstochowski  


Andrzej   Kwapisz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »