| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 września 2011 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego załącznika nr 1 do uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania

w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 26 września 2011 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego załącznika nr 1   do uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu określającego tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania  

Na podstawie art. 12 pkt 11 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ustawy z   dnia 05 czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142,poz.1592 z   późn.zm./, art. 80 ust. 3   b, art. 90 ust. ust. 1a, 2, 2a, 3, 3a, 3c-3g, 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /t.j.Dz.U. z   2004 r. nr 256, poz.2572 z   późn. zm./  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

W treści załącznika nr 1   do wyżej opisanej uchwały wprowadza się następujące zmiany:  

1) Paragraf 3   pkt. 2   otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wniosek należy złożyć organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z   podaniem planowanej liczby uczniów.”  

2) Paragraf 7   pkt. 3   otrzymuje nowe brzmienie:  

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja pobrana nienależnie , w   nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami , jak dla zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251 i   oraz art. 252 ustawy o   finansach publicznych.”  

§ 2.  

Załącznik nr 1   do Uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu z   dnia 26 września 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie co przedstawia tekst jednolity Załącznika nr 1   do niniejszej uchwały określający tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie powiatu żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .  

§ 1.  

Niniejsze zasady regulują tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i   placówek, o   których mowa w   art. 90 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty / t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256 poz.2572 z   późnzm./ oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .  

§ 2.  

Dotacje, o   których mowa w   § 1   przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z   działalnością dydaktyczną i   opiekuńczo-wychowawczą, w   tym z   profilaktyką społeczną .  

§ 3.  

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej i   fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę posiadającą wpis do ewidencji i   uprawnienia szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę oświatową posiadającą wpis do właściwej ewidencji.  

2. Wniosek należy złożyć organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z   podaniem planowanej liczby uczniów.  

3. Wniosek przedstawiony winien być na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Dotację przekazuje się do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc , na konto wskazane we wniosku o   udzielenie dotacji.  

§ 5.  

1. Osoba prawna lub fizyczna, o   której mowa w   § 3   sporządza na specjalnym formularzu /zał. nr 3   do uchwały/ i   przekazuje organowi dotującemu nie później niż w   ciągu 14 dni po upływie każdego m-ca - rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego oraz odrębnie za dany m-c sprawozdawczy , odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej , z   uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów /wychowanków/ danego typu placówki oraz celu wykorzystania dotacji . Informacja ta stanowi podstawę naliczenia raty dotacji przekazywanej na następny miesiąc roku budżetowego .  

2. Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji , uwzględniającą rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej szkoły , placówki lub ośrodka oraz uwzględniającą mającą miejsce w   trakcie roku zmianę podstawy obliczania dotacji , korygowana będzie co miesiąc z   uwzględnieniem danych z   informacji , o   której mowa w   punkcie 1   oraz z   uwzględnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji .  

3. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez Powiat Żywiecki dokonywane będzie przez Zarząd Powiatu Żywieckiego w   oparciu o   informacje urzędowe oraz dane określone w   § 5   pkt 1   , w   terminie do dnia 20 stycznia roku następnego , o   czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę , placówkę lub ośrodek .  

4. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Żywieckiego z   tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły , placówki lub ośrodka w   terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku budżetowego .  

5. Ustalona i   stanowiąca należność Powiatu Żywieckiego kwota zwrotu z   tytułu pobrania dotacji w   nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem wraz z   odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251 ust. 5   i art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych , podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę, placówkę lub ośrodek na rachunek Powiatu Żywieckiego wskazany w   piśmie o   którym mowa w   ust. 3.  

§ 6.  

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Powiatu Żywieckiego możliwości żądania zwrotu dotacji i   odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowej , na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych, w   razie późniejszego stwierdzenia nieprawidłowości związanych z   pobraniem lub wykorzystaniem dotacji .  

§ 7.  

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2. Kontrola prowadzona jest na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej , finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania świadczących o   celowości wykorzystania dotacji - dostarczonych do wglądu , na wniosek organu udzielającego dotację, lub kontrola prowadzona będzie w   siedzibie szkoły , placówki lub ośrodka, przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w   Żywcu , każdorazowo poprzedzona pisemnym zawiadomieniem o   jej terminie .  

3. W   przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja pobrana nienależnie , w   nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami , jak dla zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251i oraz art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

§ 8.  

1. W   przypadku naruszenia przez osobę dotowaną postanowień § 3   pkt 2-3 dotacja nie zostanie przyznana.  

2. W   przypadku naruszenia postanowień § 5   ust. 1   dotacja zostanie wstrzymana w   trybie natychmiastowym.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

-  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

-  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »