| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 września 2011 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego załącznika nr 1 do uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania

w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 26 września 2011 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego załącznika nr 1   do uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu określającego tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania  

Na podstawie art. 12 pkt 11 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ustawy z   dnia 05 czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142,poz.1592 z   późn.zm./, art. 80 ust. 3   b, art. 90 ust. ust. 1a, 2, 2a, 3, 3a, 3c-3g, 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /t.j.Dz.U. z   2004 r. nr 256, poz.2572 z   późn. zm./  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

W treści załącznika nr 1   do wyżej opisanej uchwały wprowadza się następujące zmiany:  

1) Paragraf 3   pkt. 2   otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wniosek należy złożyć organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z   podaniem planowanej liczby uczniów.”  

2) Paragraf 7   pkt. 3   otrzymuje nowe brzmienie:  

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja pobrana nienależnie , w   nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami , jak dla zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251 i   oraz art. 252 ustawy o   finansach publicznych.”  

§ 2.  

Załącznik nr 1   do Uchwały nr X/97/2011 Rady Powiatu z   dnia 26 września 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie co przedstawia tekst jednolity Załącznika nr 1   do niniejszej uchwały określający tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tryb udzielania i   rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i   niepublicznym placówkom na terenie powiatu żywieckiego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .  

§ 1.  

Niniejsze zasady regulują tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i   placówek, o   których mowa w   art. 90 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty / t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256 poz.2572 z   późnzm./ oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .  

§ 2.  

Dotacje, o   których mowa w   § 1   przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z   działalnością dydaktyczną i   opiekuńczo-wychowawczą, w   tym z   profilaktyką społeczną .  

§ 3.  

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej i   fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę posiadającą wpis do ewidencji i   uprawnienia szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę oświatową posiadającą wpis do właściwej ewidencji.  

2. Wniosek należy złożyć organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z   podaniem planowanej liczby uczniów.  

3. Wniosek przedstawiony winien być na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Dotację przekazuje się do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc , na konto wskazane we wniosku o   udzielenie dotacji.  

§ 5.  

1. Osoba prawna lub fizyczna, o   której mowa w   § 3   sporządza na specjalnym formularzu /zał. nr 3   do uchwały/ i   przekazuje organowi dotującemu nie później niż w   ciągu 14 dni po upływie każdego m-ca - rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego oraz odrębnie za dany m-c sprawozdawczy , odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej , z   uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów /wychowanków/ danego typu placówki oraz celu wykorzystania dotacji . Informacja ta stanowi podstawę naliczenia raty dotacji przekazywanej na następny miesiąc roku budżetowego .  

2. Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji , uwzględniającą rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej szkoły , placówki lub ośrodka oraz uwzględniającą mającą miejsce w   trakcie roku zmianę podstawy obliczania dotacji , korygowana będzie co miesiąc z   uwzględnieniem danych z   informacji , o   której mowa w   punkcie 1   oraz z   uwzględnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji .  

3. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez Powiat Żywiecki dokonywane będzie przez Zarząd Powiatu Żywieckiego w   oparciu o   informacje urzędowe oraz dane określone w   § 5   pkt 1   , w   terminie do dnia 20 stycznia roku następnego , o   czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę , placówkę lub ośrodek .  

4. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Żywieckiego z   tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły , placówki lub ośrodka w   terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku budżetowego .  

5. Ustalona i   stanowiąca należność Powiatu Żywieckiego kwota zwrotu z   tytułu pobrania dotacji w   nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem wraz z   odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251 ust. 5   i art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych , podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę, placówkę lub ośrodek na rachunek Powiatu Żywieckiego wskazany w   piśmie o   którym mowa w   ust. 3.  

§ 6.  

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Powiatu Żywieckiego możliwości żądania zwrotu dotacji i   odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowej , na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych, w   razie późniejszego stwierdzenia nieprawidłowości związanych z   pobraniem lub wykorzystaniem dotacji .  

§ 7.  

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2. Kontrola prowadzona jest na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej , finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania świadczących o   celowości wykorzystania dotacji - dostarczonych do wglądu , na wniosek organu udzielającego dotację, lub kontrola prowadzona będzie w   siedzibie szkoły , placówki lub ośrodka, przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w   Żywcu , każdorazowo poprzedzona pisemnym zawiadomieniem o   jej terminie .  

3. W   przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja pobrana nienależnie , w   nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami , jak dla zaległości podatkowych , zgodnie z   art. 251i oraz art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

§ 8.  

1. W   przypadku naruszenia przez osobę dotowaną postanowień § 3   pkt 2-3 dotacja nie zostanie przyznana.  

2. W   przypadku naruszenia postanowień § 5   ust. 1   dotacja zostanie wstrzymana w   trybie natychmiastowym.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

-  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

-  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »