| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/97/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. Traci moc uchwała nr L/720/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/97/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM NA TERENIE MIASTA BYTOMIA ORAZ KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA

§ 1. Ilekroć w dalszej treści jest mowa o:

1) mieście – należy przez to rozumieć miasto Bytom – organ dotujący;

2) ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną i prawną inną niż miasto, w tym również placówkę niepubliczną;

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną niż miasto osobę prawną lub osobę fizyczną;

5) uczniu – dotyczy również słuchacza, wychowanka oraz dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 2. 1. Dotowaniem objęte są:

1) w ramach zadań własnych gminy:

a) przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy,

b) inne formy wychowania przedszkolnego działające jako punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy,

c) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy,

d) szkoły lub placówki, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy;

2) w ramach zadań własnych powiatu:

a) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy,

b) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,

c) placówki niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 3a ustawy, umożliwiające dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

d) szkoły lub placówki, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy.

2. Dotacje udzielone podmiotom, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji ich zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki bieżące.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji szkole lub placówce jest przedłożenie miastu przez organ prowadzący wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1) numer i datę wpisu do ewidencji prowadzonej przez miasto;

2) planowaną liczbę uczniów z podziałem na co najmniej dwa okresy wynikające z organizacji roku szkolnego:

a) od 1 stycznia do 31 sierpnia,

b) od 1 września do 31 grudnia;

3) numer rachunku bankowego szkoły.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 przysługuje na każdego ucznia:

1) przedszkola niepublicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a – w wysokości równej 75 % wydatków bieżących ustalonych w budżecie miasta, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto;

2) innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b – w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ustalonych w budżecie miasta, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto;

3) szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto;

4) szkoły niepublicznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, w której uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub nauki i uczestniczy w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu - w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia;

5) placówki niepublicznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c – umożliwiającej realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych – w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto;

6) niepublicznej jednostki oświatowej prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d – w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

2. W przypadku nieprowadzenia przez miasto szkoły publicznej danego typu i rodzaju, o której mowa w ust. 1, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę/powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

3. Stawki dotacji, o której mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy ustala Prezydent Miasta.

4. Do czasu ustalenia stawek dotacji, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się przekazywanie dotacji według stawek roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 5. Dane dotyczące liczby uczniów, podawanej w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres zameldowania, są gromadzone przez osoby prowadzące szkoły niepubliczne przy zastosowaniu programu informatycznego wskazanego przez miasto.

§ 6. 1. Podstawą naliczenia miesięcznej dotacji jest informacja organu prowadzącego szkołę lub placówkę o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 1. dzień danego miesiąca, przekazywana miastu do 7. dnia każdego miesiąca.

2. Szkoła, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 4 składa informację o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w terminie do 7. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dotacja na uczniów była przekazana.

3. Kwota dotacji dla szkoły, o której mowa w ust. 2, należna na kolejny miesiąc na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, będzie pomniejszona o dotację na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu.

4. Kwota dotacji dla szkoły, o której mowa w ust. 2, przekazanej w grudniu podlega zwrotowi przez organ prowadzący szkołę w części dotyczącej dotacji udzielonej na uczniów, którzy w grudniu nie osiągnęli wymaganej frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, na rachunek bankowy miasta, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

5. Na wniosek miasta organ prowadzący szkołę lub placówkę udostępni dokumenty regulujące organizację zajęć edukacyjnych.

6. Miasto przekazuje dotację do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

7. Dotacje, o których mowa w ust. 6 mają charakter zaliczkowy do listopada, natomiast ostatnie naliczenie należnej dotacji następuje do 15. grudnia danego roku budżetowego.

8. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje miastu kwartalną informację o wydatkach w ramach dotacji z budżetu miasta w terminie do 10. dnia po okresie sprawozdawczym.

9. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, zobowiązany jest złożyć informację rozliczeniową w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

10. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia otrzymania dotacji.

§ 7. 1. Prezydent Miasta może kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole lub placówce z budżetu miasta oraz danych stanowiących podstawę do naliczenia dotacji.

2. Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta do przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 mają prawo wstępu do szkoły lub placówki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do danych osobowych uczniów szkoły oraz do dokumentacji organizacyjnej i finansowej.

3. Kontrolujący powiadamia kontrolowanego o zamiarze kontroli co najmniej 7 dni przed wszczęciem kontroli.

4. W związku z prowadzoną kontrolą osoby kontrolujące mogą żądać od prowadzącego szkołę lub placówkę sporządzenia kopii dokumentacji prowadzonej w szkole oraz zestawień danych na podstawie dokumentów źródłowych.

5. Zakres przeprowadzonej kontroli oraz ustalone w jej trakcie wnioski i zalecenia zostają opisane w protokole podpisanym przez osoby kontrolujące i kierownika kontrolowanego podmiotu.

6. Kontrolowany w terminie 7 dni od otrzymania protokołu może wnieść zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz inne akty prawne w przedmiotowym zakresie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/97/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzającej zapis o udzieleniu dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki dla uczniów, którzy w danym miesiącu uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymagane jest dostosowanie obowiązującego w mieście Bytom trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania do cytowanego wyżej zapisu ustawowego.

Ponadto w związku z rosnącym zainteresowaniem osób prawnych i fizycznych zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli niepublicznych poszerzono w treści załącznika do uchwały wykaz placówek niepublicznych objętych dotowaniem o inne formy wychowania przedszkolnego działające jako punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny.

W § 5 załącznika do uchwały określono sposób gromadzenia przez organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne danych o uczniach przy zastosowaniu programu informatycznego wskazanego przez miasto, którym jest aktualnie aplikacja ODPN – Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych oraz Rejestr Szkół i Placówek Niepublicznych. Aplikacja ODPN gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych na poziomie zgodnym z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr L/720/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie      miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady    Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany konsultacjom społecznym. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych został sporządzony protokół.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »