| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/210/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metal,

f) szkło,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych w ilości

60 litrów/osobę/miesiąc.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt b, c, d, e, f, g, h odbierane będą w każdej zebranej ilości przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

§ 2.

1. Ustala się, iż na terenie Gminy Miasteczko Śląskie usługi świadczył będzie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz na ulotce z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

3. W ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać poniższe frakcje odpadów:

a) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) papier,

e) szkło,

f) tworzywa sztuczne,

g) metal,

h) opakowania wielomateriałowe,

i) odpady zielone,

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

4. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory odbierane będą w formie punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę.

5. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Odpady wymienione w ust. 3 i 4 odbierane są w każdej zebranej ilości od właściciela nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

§ 3.

1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki będą odbierane z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością w przypadku:

a) nieruchomości jednorodzinnych:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co 2 tygodnie

- odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło) -nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie

b) nieruchomości wielolokalowych:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

- odpady zbierane selektywnie(papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło)– nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

c) nieruchomości wielorodzinnych:

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

- odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło)– nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

2. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane minimum raz w roku zgodnie z ustalonym przez Gminę harmonogramem, jak również będzie możliwość oddania ich do punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

3. Przeterminowane leki należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

4. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników, które znajdują się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej odbierany będzie w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

6. Odpady niebezpieczne pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałej odbierane będą w formie punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę Miasteczko Śląskie minimum raz w roku zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości mieszkańcom.

7. Na terenach nieruchomości jednorodzinnych odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu bądź oddać do punktu selektywnego odbioru odpadów.

8. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej powstające z pielęgnacji zieleni, w przypadku braku możliwości ich kompostowania można będzie oddawać do punktu selektywnego odbioru odpadów.

§ 4.

O terminie odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz zbieranych odpadów komunalnych w sposób selektywny - mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, zostaną poinformowani poprzez dostarczenie „harmonogramu” określającego termin odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim www.miasteczko-slaskie.pl

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.391) podjętych 1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Miasteczku Śląskim powinna uchwalić uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Gmina ma obowiązek przygotowania powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Miasteczko Śląskie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy a w szczególności:

Zakres świadczonych usług przez Gminę Miasteczko Śląskie został zaplanowany w taki sposób, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi były dogodne dla mieszkańców gminy.

Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Wymienione uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »