| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/359/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Racibórz nr IV/39/2011 z dnia 23 lutego 2011r . w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 400a ust.1 pkt 5   i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. nr 25, poz. 150, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W "Regulaminie przyznawania dotacji z   budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej" stanowiącym załącznik do Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w   § 3   w ust. 11 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

2) Dla zadań polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszklanych jednorodzinnych i   pojedynczych lokali mieszkalnych:  

a) 3000 złotych dla instalacji z   kolektorami słonecznymi o   powierzchni czynnej do 4m 2 ,  

b) 4000 złotych dla instalacji z   kolektorami słonecznymi o   powierzchni czynnej powyżej 4m 2 jednak nie większej niż 10m 2 ,  

c) 5000 złotych dla instalacji z   kolektorami słonecznymi o   powierzchni czynnej powyżej 10 m 2 . ;

2)   po pkt 2   dodaje się pkt 2a w   brzmieniu:  

2a) Dla zadań polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz pozostałych obiektów:  

a) 5000 złotych dla instalacji z   kolektorami słonecznymi o   powierzchni czynnej do 10m 2 ,  

b) 10 000 złotych dla instalacji z   kolektorami słonecznymi o   powierzchni czynnej powyżej 10m 2 . .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Uchwałą nr IV/39/2011 z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej ( Dz.Urz. Woj. Śl. z   2011r. Nr 70 poz. 1239) Rada Miasta Racibórz ustaliła tryb i   zasady udzielania dotacji m.in. do montażu instalacji solarnych - w   tym również ich wysokość. Zgodnie z   Regulaminem wysokość tej dotacji uzależniona jest od powierzchni czynnej kolektorów słonecznych. Przewidziano trzy progi dofinansowania – 3   000 zł dla małych instalacji do 4   m 2 , 4   000 zł – dla instalacji od 4   do 10 m 2 , oraz 10 000 zł dla dużych instalacji powyżej 10 m 2 . Zgodnie z   założeniami próg od 4   do 10 m 2 przewidziany był dla typowych instalacji potrzebnych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla budynków jednorodzinnych. Wyższa dotacja miała umożliwić skorzystanie z   dotacji drobnym przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym itp. W   2012r. wzrosło zainteresowanie instalacjami o   powierzchni powyżej 10 m 2 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Niniejsza zmiana ma wyeliminować wątpliwości co do zasadności wydatkowania tak dużej kwoty na instalację, która ma służyć na potrzeby jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz umożliwić skorzystanie z   dotacji większej liczbie beneficjentów.    
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 16 stycznia do 29 stycznia 2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »