| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 327/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012   r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

Zmienia się §2 ust. 1   uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Właściciel nieruchomości, może złożyć dyspozycję o   wyposażenie nieruchomości w   pojemniki na odpady komunalne zmieszane poprzez złożenie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”  

§   2  

Zmienia się §2 uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, w   ten sposób, że po ustępie 1   dodaje się ustępy 1a, 1b, 1c w   brzmieniu:  

„1a. Zlecenie, o   którym mowa w   ust. 1, można składać najpóźniej w   terminie 14 dni przed początkiem miesiąca kalendarzowego, w   którym będzie świadczona usługa dodatkowa, przy czym pierwszym miesiącem, w   którym możliwe jest świadczenie usługi dodatkowej w   postaci wyposażenia nieruchomości w   pojemniki na odpady komunalne zmieszane jest lipiec 2013 r.  

1b. Właściciel zobowiązany jest dokonać korekty złożonego zlecenia, o   którym mowa w   ust. 1   w terminie 14 dni od dnia zmiany stawek cen za świadczenie usługi dodatkowej. W   przypadku braku akceptacji zmian stawek, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty zlecenia, o   którym mowa w   ust. 1, rezygnując ze świadczenia usługi dodatkowej. Rezygnacja ze świadczenia usługi dodatkowej następuje po miesiącu, w   którym została złożona korekta.”  

1c. Rezygnacji ze świadczenia usługi dodatkowej w   innych przypadkach niż określony w   ust. 1b właściciel nieruchomości dokonuje składając korektę zlecenia, o   którym mowa w   ust. 1   najpóźniej na 14 dni przed początkiem miesiąca kalendarzowego, w   którym ma nastąpić zaprzestanie jej świadczenia.”  

§   3  

Zmienia się §4 uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, który otrzymuje brzmienie:  

„Opłatę za usługi dodatkowe, o   których mowa w   §3, należy wnosić w   terminie do 25 dnia miesiąca, którego dotyczy w   kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.”  

§   4  

Dodaje się do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi załącznik stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   5  

Zmienia się §7 uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 288/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Siemianowice Śląskie w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, który otrzymuje brzmienie:  

„Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r., za wyjątkiem §2 oraz załącznika do uchwały, które wchodzą w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”  

§   6  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   7  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8  

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 327/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DO-3 Zlecenie na wyposażenie nieruchomości w   pojemniki  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »