| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/399/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 4, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bytomiu, na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Tarnowskie Góry, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 25 sierpnia 2010r. w   sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz Uchwała Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 27 kwietnia 2011r. w   sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego Uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 25 sierpnia 2010r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/399/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zwanej dalej Gminą.  

§   2.   1.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   KPGO   – należy rozumieć przez to Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą Nr 217 przez Radę Ministrów z   dnia 24 grudnia 2010r.;  

2)   WPGO   - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 wprowadzony uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z   dnia 24 sierpnia 2012r.;  

3)   ustawie   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach;  

4)   ustawie o   odpadach   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach;  

5)   podmiotach uprawnionych   – należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również przedsiębiorców posiadających wydane przez burmistrza ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

a)   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

b)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

c)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części;  

6)   odpadach niebezpiecznych   – to odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach;  

7)   odpadach wielkogabarytowych   – to odpady komunalne w   rozumieniu przepisów o   odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i   masę nie mogą być zbierane w   standardowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;  

8)   odpadach ulegających biodegradacji   – to odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach;  

9)   odpadach zielonych   – to odpady w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 8b) ustawy o   odpadach;  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe   – odpady pochodzące z   remontów i   rozbiórek inne niż niebezpieczne, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z   gospodarstw domowych, które nie są objęte przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane;  

11)   nieczystościach ciekłych   – to nieczystości w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

12)   zbiornikach bezodpływowych   – to zbiorniki w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy;  

13)   zwierzętach domowych   – to zwierzęta w   rozumieniu art. 4   pkt 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt;  

14)   zwierzętach gospodarskich   – to zwierzęta w   rozumieniu art. 2   ust. 1   ustawy z   dnia 29 czerwca 2007r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

15)   zbieraniu odpadów   – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach;  

16)   PSZOK   – to stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w   rozumieniu art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy;  

17)   harmonogram   – plan odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości udostępniony w   formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Tarnowskich Górach oraz zostanie ogłoszony w   lokalnej prasie.  

2.   W sprawach dotyczących utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy.  

3.   W sprawach dotyczących zasad postępowania i   gospodarowania odpadami nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o   odpadach, ustawy z   dnia 11 maja 2001r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych oraz ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   zużytym sprzęcie elektrycznym i   elektronicznym.  

4.   W sprawach dotyczących utrzymania zwierząt nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości.  

2.   Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w   pojemnikach i   workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów:  

1)   z papieru i   tektury,  

2)   ze szkła,  

3)   z tworzyw sztucznych,  

4)   metalu,  

5)   wielomateriałowych,  

6)   wielkogabarytowych,  

7)   ulegających biodegradacji,  

8)   zielonych,  

9)   niebezpiecznych powstających w   gospodarstwach domowych, w   tym przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

10)   zużytych opon,  

11)   budowlanych i   rozbiórkowych.  

3.   Odpady powstające w   gospodarstwach domowych należy zbierać w   pojemnikach określonych w   Rozdziale 3   Regulaminu.  

§   4.   Wymagania w   zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych:  

1.   Odpady z   papieru i   tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu oraz odpady wielomateriałowe powstające na terenie nieruchomości należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu w   wyznaczonym przez harmonogram terminie.  

2.   Odpady wielkogabarytowe i   zużyte opony należy wystawić w   terminie przewidzianym harmonogramem przy nieruchomości lub w   innym miejscu wyznaczonym w   przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości (wąskie drogi) w   zabudowie jednorodzinnej, w   tzw. altankach śmieciowych w   zabudowie wielorodzinnej.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w   przypadku braku możliwości ich kompostowania na nieruchomości należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu w   wyznaczonym przez harmonogram terminie.  

4.   Odpady niebezpieczne wydzielane ze strumienia powstających odpadów komunalnych należy dostarczyć do PSZOK. Zużyte baterie i   akumulatory można również przekazywać do punktów świadczących usługi w   zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż baterii i   akumulatorów.  

5.   Przeterminowane i   nieużyteczne środki farmaceutyczne należy umieszczać w   specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w   wyznaczonych aptekach. Wykaz uprawnionych do zbierania ww. odpadów aptek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

6.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie, które powstały w   gospodarstwach domowych odbierane są przez podmiot uprawniony w   terminach określonych w   harmonogramie lub można je dostarczyć do PSZOK.  

7.   Odpady komunalne zbierane selektywnie na nieruchomości można także dostarczyć do PSZOK.  

§   5.   1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego w   dniu ich powstania.  

2.   Obowiązek, o   którym mowa w   ust. 1   powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń w   miejsca nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszym i   ruchu pojazdów. Zebrany z   chodnika śnieg i   lód należy usypywać w   pryzmy przy krawężniku od strony chodnika.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia w   ciągach pieszych i   na chodnikach koszy na odpady.  

§   6.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem nieuciążliwości dla środowiska i   odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.  

2.   Dopuszcza się naprawy i   regulacje związane z   bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeśli nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz środowiska, a   powstałe odpady są dostarczone do PSZOK.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   7.   1.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w   dostateczną ilość pojemników spełniających wymagania, o   których mowa w   ust. 2, do regularnego (systematycznego) zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych.  

2.   Pojemniki, o   których mowa w   ust. 1, powinny spełniać wymagania Polskich Norm [1] )   zapewniających bezpieczne i   długotrwałe użytkowanie, w   tym bezpieczną obsługę przy opróżnianiu.  

3.   Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w   granicach nieruchomości w   miejscu łatwo dostępnym zarówno dla użytkowników jak i   podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym nadmiernych uciążliwości i   utrudnień dla mieszkańców nieruchomości, jak i   osób trzecich.  

4.   Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich środka transportu podmiotu uprawnionego w   celu ich opróżnienia.  

5.   Pojemniki na odpady komunalne powinny być:  

1)   w stanie technicznym zapewniającym szczelność,  

2)   wyposażone w   pokrywę zabezpieczającą zgromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, dostępem gryzoni i   innych zwierząt,  

3)   utrzymane w   odpowiednim stanie sanitarnym i   estetycznym,  

4)   okresowo dezynfekowane – minimum raz na pół roku,  

5)   worki – szczelnie związane, a   wypełnienie nie może powodować ich uszkodzenia podczas załadunku i   transportu.  

6.   Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznakowanie pozwalające na identyfikacje właściciela, opis określający ich przeznaczenie oraz następującą kolorystykę:  

1)   odpady niesegregowane (zmieszane) – kolor czarny, metaliczny lub szary,  

2)   odpady biodegradowalne – kolor brązowy,  

3)   papier – kolor niebieski,  

4)   szkło i   opakowania wielomateriałowe – kolor zielony,  

5)   tworzywa sztuczne i   metale – kolor żółty.  

7.   Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić w   pojemnikach o   pojemności co najmniej 80 l.  

8.   Odpady biodegradowalne należy gromadzić w   pojemnikach o   pojemności co najmniej 120 l.  

9.   Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, szkło i   odpady wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i   metale należy gromadzić w   pojemnikach o   pojemności co najmniej 120 l lub workach o   pojemności minimalnej 80 l.  

10.   Odległość między koszami na odpady komunalne, rozstawione na drogach publicznych, powinna być dostosowana do panującego na danym obszarze ruchu pieszych. Jednak na obszarze miasta ograniczonym ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bytomską, Legionów, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Opolską, Powstańców Śląskich, Jana Styczyńskiego i   Pokoju odległość między koszami ulicznymi nie może przekraczać 250 m. Pojemność kosza nie powinna być mniejsza niż 35 l. Na przystankach komunikacji kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą lub w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwić wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.  

§   8.   W celu wyposażenia nieruchomości w   pojemniki o   odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

1)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   wielorodzinnych – 20 l na osobę,  

2)   dla szkół wszelkiego typu - 5   l odpadów komunalnych na każdego ucznia (studenta) i   pracownika,  

3)   dla żłobków i   przedszkoli – 5   l odpadów komunalnych na każde dziecko i   pracownika,  

4)   dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego zatrudnionego w   punkcie handlowym,  

5)   dla lokali gastronomicznych – 20 l na 1   miejsce konsumpcyjne,  

6)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 120 l na 1   punkt,  

7)   dla zakładów usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych - 120 l odpadów na każdych 10-ciu zatrudnionych,  

8)   dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów, domów opieki, itp. – 20 l odpadów komunalnych na jedno łóżko,  

9)   dla ogrodów działkowych - w   okresie od 1   kwietnia do 30 listopada każdego roku - 20 l odpadów komunalnych na każdy ogród działkowy, a   poza tym okresem – 5   l na każdy ogród działkowy,  

10)   dla cmentarzy – w   okresie od 1   kwietnia do 30 listopada każdego roku - 3   l na jedno miejsce pochówku, a   poza tym okresem – 1   l na jedno miejsce pochówku.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   9.   1.   Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zamieszkałych:  

1)   odpady zmieszane:  

a)   nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych,  

b)   nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych,  

c)   nie rzadziej niż trzy razy w   tygodniu dla budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

2)   odpady ulegające biodegradacji zebrane w   sposób selektywny:  

a)   nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych  

b)   nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych,  

c)   nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

3)   odpady zebrane w   sposób selektywny, tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier,  

a)   nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu dla budynków jednorodzinnych,  

b)   nie rzadziej niż jeden raz w   ciągu tygodnia po wypełnieniu poszczególnych pojemników dla budynków wielorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

4)   odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w   roku w   dniu określonym w   harmonogramie,  

5)   przeterminowane leki – odbiór poprzez punkty zbiórki znajdujące się w   wytypowanych aptekach w   godzinach otwarcia,  

6)   odpady niebezpieczne – dostarczać do PSZOK.  

2.   Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości niezamieszkałych:  

1)   szkoły wszelkiego typu - nie rzadziej niż co 7   dni,  

2)   żłobki i   przedszkola – nie rzadziej niż co 7   dni,  

3)   lokale handlowe oraz punkty handlowe poza lokalem - nie rzadziej niż co 7   dni,  

4)   lokale gastronomiczne – nie rzadziej niż co 7   dni,  

5)   uliczne punkty szybkiej konsumpcji – nie rzadziej niż co 7   dni,  

6)   zakłady usługowe i   produkcyjne w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych - nie rzadziej niż co 7   dni,  

7)   szpitale, internaty, koszary, sanatoria, hotele, pensjonaty, domy opieki, itp. – nie rzadziej niż co 7   dni,  

8)   ogrody działkowe - nie rzadziej niż co 14 dni,  

9)   cmentarze – nie rzadziej niż co 14 dni.  

3.   Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych winny być wywożone przez podmiot uprawniony z   częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i   skażeniem powierzchni ziemi i   wód podziemnych, lecz nie rzadziej, niż co 4   miesiące.  

4.   Osady ściekowe z   przydomowych oczyszczani ścieków należy usuwać z   częstotliwością wynikającą z   instrukcji eksploatacji oczyszczalni  

5.   Kosze uliczne należy opróżniać z   częstotliwością uzależnioną od miejsca usytuowania kosza, lecz nie rzadziej niż 3   razy w   tygodniu.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego  

§   10.   1.   Ciągłe prowadzenie przez Gminę akcji podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza w   zakresie stosowania selektywnej zbiórki odpadów.  

2.   Promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach w   zabudowie jednorodzinnej.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   11.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w   szczególności psy, zobowiązane są uniemożliwić samowolne opuszczenie pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierzę przebywa.  

3.   Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. przez właścicieli lub opiekunów. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   pomocy psów przewodników;  

4.   Wyprowadzanie psa w   miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:  

1)   pies będzie prowadzony na smyczy i   w kagańcu,  

2)   zapis ust. 1   nie dotyczy psów ras małych o   wadze mniejszej niż 5   kg, które mogą być prowadzone tylko na smyczy.  

5.   Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:  

1)   zwalnianiu psa w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,  

2)   posiadaniu przez psa założonego kagańca,  

3)   sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  

Rozdział 7.
Wymagania związane z   utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   12.   1.   Utrzymanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w   sposób nie powodujący zanieczyszczania terenu przyległego, zanieczyszczenia powietrza wyziewami, jak też w   sposób nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, poprzez:  

1)   niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i   odchodów zwierząt z   dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności publicznej,  

2)   dbanie o   to, aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i   uciążliwości dla otoczenia,  

3)   przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.  

2.   Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej:  

1)   Centrum Miasta - w   granicach zamkniętych ulicami: Piłsudskiego, Bytomską, Legionów, Wyszyńskiego, Strzelców Bytomskich, Opatowicką, Opolską, Powstańców Śląskich, Styczyńskiego i   Pokoju,  

2)   w budynkach wielomieszkaniowych i   obiektach im przynależnych,  

3)   na terenach osiedli mieszkaniowych.  

3.   Pszczoły należy trzymać w   ulach ustawionych w   odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia  

§   13.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzać deratyzację w   obrębie swojej nieruchomości.  

2.   Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w   granicach administracyjnych miasta, a   w szczególności tereny:  

1)   miejsc zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych,  

2)   oczyszczalni ścieków i   kanalizacji sanitarnej,  

3)   zakładów produkcji żywności,  

4)   osiedli mieszkaniowych,  

5)   budynków wielorodzinnych.  

3.   Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są:  

1)   corocznie w   kwietniu i   październiku,  

2)   doraźnie na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bytomiu, w   przypadku pogorszenia się stanu sanitarno – epidemiologicznego.  


[1] )   PN-EN 840-1:2005, PN-EN 840-2:2005, PN-EN 840-3:2005, PN-EN 840-4:2005, PN-EN 840-5:2005, PN-EN 840-6:2008+A1:2008, PN-EN 12574-1:2006, PN-EN 12574-2:2006, PN-EN 12574-3:2006, PN-EN 13071-2:2008, PN-M 49010:1996, PN-M 49011:1996, PN-M 49012:1996.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »