| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/573/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.), art. 9, 10, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001.13.123 z póżn. zm.), art. 5 i 6 ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (DZ. U. z 2012 r. poz. 9987), po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Nadaje się nowy statut Muzeum Miejskiemu w Tychach w brzmieniu podanym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Tracą moc: Uchwała Nr 0150/472/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Tychach w części, w której nadaje statut, Uchwała Nr 0150/XXIX/557/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. oraz Uchwała Nr V/69/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Miejskiego w Tychach,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/573/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013 r.

STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO W TYCHACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum Miejskie w Tychach zwane w dalszej części statutu "Muzeum" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21.11.1996r. o muzeach (DZ. U. z 2012 r. poz. 9987), ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2012 r. poz. 406 ), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Tychy, pod nr 4.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Tychy.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Muzeum, odpowiadające statutowym zadaniom instytucji.

3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Tychy.

II. ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 5

Muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 6

1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dotyczących dziejów i kultury miasta Tychy oraz historycznej ziemi pszczyńskiej.

2. Muzeum gromadzi dobra kultury w szczególności z zakresu historii, etnografii, sztuki.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

a. dzieła sztuki

b. dokumenty, w tym dokumenty kartograficzne i ikonograficzne

c. sztandary

d. mundury

e. ordery i odznaczenia

f. stroje ludowe i ubiory miejskie

g. rekwizyty i kostiumy obrzędowe

h. meble, sprzęty

i. dewocjonalia

j. przedmioty codziennego użytku

k. fotografie

l. książki

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA MUZEUM

§ 7

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tychy na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum

b. przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum

c. podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi

d. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy

e. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.

4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 8

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny Muzeum nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tychy oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. RADA MUZEUM

§ 9

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. Członków Rady w liczbie 10 osób powołuje i odwołuje Rada Miasta Tychy.

3. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonym w art. 11 ustawy o muzeach oraz zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.

V. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§ 10

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z jego zakresu działania.

§ 11

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych obowiązujących ustawach.

2. Dyrektor dokonuje w imieniu Muzeum czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

§ 12

1. Źródłem finansowania działalności Muzeum są dotacje przekazywane przez organizatora, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz inne źródła.

2. Dotacje przekazywane przez organizatora mogą mieć formę:

a. dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu

b. dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów

c. dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

d. dotacji na zadania objęte mecenatem państwa oraz zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie kultury.

3. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

a. sprzedaży publikacji i pamiątek

b. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego

c. organizacji zajęć edukacyjnych

d. usług szkoleniowych i konserwatorskich

e. reklam i sponsoringu

f. wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego

4. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności statutowej.

§ 13

Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Tychach podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Tychy na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 15

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »