| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/583/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy i po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję Finansów Publicznych, Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/583/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013 r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE MIASTA TYCHY NA ROK 2013

"Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Tychy;

2. Schronisku, należy przez to rozumieć Tyski Zakład Usług Komunalnych - Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach przy ul. Przejazdowej 101 w Tychach, który jest jednostką organizacyjną Miasta Tychy;

3. Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską Miasta Tychy;

4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2013.

§ 2

1. Realizatorami Programu są:

1) Schronisko;

2) Urząd;

3) Straż Miejska.

2. W realizacji zadań Programu za zgodą Urzędu lub Schroniska mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne Miasta Tychy, między innymi z zakresie edukacji realizowanej poprzez:

1) współpracę z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt.

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności w tego typu organizacjach.

3) współpracę z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

§ 3

Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy.

§ 4

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Tychy realizuje Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych i zapewnianie im warunków gwarantujących godne bytowanie.

§ 5

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez:

1) powierzenie realizacji zadania obejmującego opiekę weterynaryjną oraz dokarmianie
w miejscu bytowania (w szczególności w okresach niedoboru pożywienia) organizacji pozarządowej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, na zasadach określonych w § 14 Programu;

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Tychy:

1) odławianiem objęte będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały.

2) odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Tychy ma charakter stały i wykonywane będzie we współpracy przez pracowników Schroniska i strażników Straży Miejskiej, na zgłoszenie interwencyjne, bądź z inicjatywy własnej;

3) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone w granicach administracyjnych Miasta Tychy;

4) bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną bezzwłocznie przewiezione do Schroniska.

5) zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich.

6) zwrotem kosztów odłowienia, transportu i utrzymania zwierząt w Schronisku, będą obciążani w przypadku ich ustalenia, właściciele zwierząt.

§ 7

Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych realizuje Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

1) zabiegom sterylizacji lub kastracji będą poddawane zwierzęta bezdomne, przyjmowane do Schroniska, po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

2) obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy zwierząt oddawanych do schroniska przez właścicieli.

§ 8

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

a) zwierzęta przebywające w Schronisku mogą zostać przekazane nowym właścicielom po odbyciu 14 dniowej kwarantanny;

b) obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy zwierząt oddawanych do schroniska przez właścicieli, posiadających aktualne zaświadczanie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2) nieodpłatne przyjmowanie, w ramach realizacji zapisów § 8 pkt 1 ppkt.1), zwierząt od ich dotychczasowych właścicieli w sytuacji, kiedy nie mogą się nimi dłużej zajmować, mając na względzie zachowanie normy ilościowej przewidzianej dla Schroniska, przy czym:

a) zwierzęta oddawane dobrowolnie przez właścicieli muszą posiadać aktualne zaświadczenie
o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, wykonane minimum 14 dni przed terminem oddania do Schroniska;

b) Schronisko może odmówić przyjęcia zwierząt chorych i agresywnych, oraz w przypadku braku możliwości zapewnienia właściwych warunków przebywania.

2. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9

Usypianie ślepych miotów zwierząt dokonywane będzie przez uprawnionych lekarzy weterynarii współpracujących ze Schroniskiem.

§ 10

Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu Miasta będą przewożone do gospodarstwa rolnego znajdującego się przy ul. Wiejskiej 10, 42-713 Kochanowice.

§ 11

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje Schronisko oraz lecznica dla zwierząt, na podstawie stosownej umowy zawartej z Urzędem.

§ 12

Znakowanie zwierząt realizowane będzie w Schronisku poprzez wszczepianie elektronicznych microchipów identyfikacyjnych zwierzętom.

1. Zabiegom wszczepiania elektronicznych microchipów identyfikacyjnych będą poddawane zwierzęta bezdomne, przyjmowane do Schroniska, po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

2. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy zwierząt oddawanych do schroniska przez właścicieli.

§ 13

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta Tychy na rok 2013 w kwocie nie mniejszej niż:

1. Tyski Zakład Usług Komunalnych – Miejskie Schronisko dla Zwierząt, dział 900, rozdział 90013: 656 158,00 zł.

2. Urząd Miasta Tychy – Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dział 900, rozdział 90095: 14 000,00zł.

§ 14

Środki wydatkowane będą między innymi poprzez:

1. Zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Realizację rocznego planu finansowego zatwierdzonego dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych – Miejskie Schronisko dla Zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »