| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Statuty sołectw:

1. Bestwina

2. Bestwinka

3. Janowice

4. Kaniów w brzmieniu stanowiącym załączniki nr: 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia statutu sołectw Gminy Bestwina.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA
BESTWINA

Rozdział 1.
Nazwa i obszar jednostki pomocniczej

§ 1.

1. Sołectwo Bestwina jest jednostką pomocniczą Gminy Bestwina.

Sołectwo działa w oparciu:

a) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

b) statut Gminy Bestwina

c) niniejszy statut.

2. Obszar działania sołectwa obejmuje granice administracyjne wsi Bestwina.

3. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 2.

Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. sołtys.

§ 3.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka o charakterze opiniodawczym i doradczym.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, a jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Stanowisko rady sołeckiej podejmowane jest większością głosów.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.

5. Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru odpowiednio: nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 4.

Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców

2. wybór i odwołanie sołtysa,

3. wybór i odwołanie członków rady sołeckiej,

4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5. podejmowanie uchwał o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego  sołectwu,

6. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej gminy,

7. dokonywanie co najmniej raz w roku okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

§ 5.

do kompetencji i obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej,

3) wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności,

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,

6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek 5 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

c) na wniosek rady gminy lub wójta.

2. Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, a także mogą w nim uczestniczyć, bez prawa do głosowania, przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz goście.

§ 7.

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 8.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie  na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad zebrania przygotowuje sołtys w konsultacji z radą sołecką.

§ 9.

1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”  musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 10.

Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa,

- liczbę uczestników i mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

- nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

- zapisu przebiegu obrad zebrania wraz ze sformułowaniem zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,

- podjęte uchwały na zebraniu,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza,

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 11.

1. Protokół powinien być przekazany wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu i robienia z niego notatek oraz wyciągów. Protokoły znajdują się w Urzędzie Gminy.

§ 12.

Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy Bestwina.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej

§ 13.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej w ilości 3-7 członków zwołuje wójt i prowadzi go do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy od zakończenia kadencji rady gminy.

§ 14.

1. wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

2. do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyniku wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Przewodniczący zebrania przekazuje w ciągu 7 dni od dnia wyboru protokół z zebrania, listę obecności jego uczestników oraz uchwały w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej  przewodniczącemu rady gminy.

§ 15.

1. Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.

2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, później wybory członków rady sołeckiej.

§ 16.

1. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.

4. Szczegółowe zasady wyborów określa regulamin wyborów, zatwierdzony przez zebranie wiejskie .

§ 17.

1. sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa,  członków rady sołeckiej mogą złożyć mieszkańcy sołectwa w ilości 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek taki powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

3. odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym większością głosów.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

5. W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Kadencja sołtysa jak i członków rady sołeckiej  wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem kadencji organów gminy danej kadencji.

Rozdział 4.
Gospodarka mieniem sołectwa

§ 18.

1. Sołectwo sporządza roczny plan rzeczowo – finansowy , zatwierdzany przez radę gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie sołectwa posiada sołtys.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

4. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje rada gminy przy pomocy:

- wójta gminy,

- komisji rewizyjnej,

- skarbnika gminy.

5. W przypadku podjęcia przez radę Gminy w danym roku  budżetowym uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zakres działania oraz procedurę wnioskowania o środki finansowe określa ustawa o funduszu sołeckim.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 19.

1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego składników w ramach zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) Utrzymanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia.

4. Mieniem komunalnym przekazanym sołectwu zarządza sołtys.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego lub na wniosek Wójta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA
BESTWINKA

Rozdział 1.
Nazwa i obszar jednostki pomocniczej

§ 1.

1. Sołectwo Bestwinka jest jednostką pomocniczą Gminy Bestwina.

Sołectwo działa w oparciu:

a) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

b) statut Gminy Bestwina

c) niniejszy statut.

2. Obszar działania sołectwa obejmuje granice administracyjne wsi Bestwinka.

3. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 2.

Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. sołtys.

§ 3.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka o charakterze opiniodawczym i doradczym.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, a jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Stanowisko rady sołeckiej podejmowane jest większością głosów.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.

5. Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru odpowiednio: nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 4.

Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców

2. wybór i odwołanie sołtysa,

3. wybór i odwołanie członków rady sołeckiej,

4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5. podejmowanie uchwał o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego  sołectwu,

6. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej gminy,

7. dokonywanie co najmniej raz w roku okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

§ 5.

do kompetencji i obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej,

3) wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności,

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,

6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek 5 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

c) na wniosek rady gminy lub wójta.

2. Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, a także mogą w nim uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz goście.

§ 7.

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 8.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie  na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad zebrania przygotowuje sołtys w konsultacji z radą sołecką.

§ 9.

1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”  musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 10.

Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa,

- liczbę uczestników i mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

- nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

- zapisu przebiegu obrad zebrania wraz ze sformułowaniem zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,

- podjęte uchwały na zebraniu,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza,

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 11.

1. Protokół powinien być przekazany wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu i robienia z niego notatek oraz wyciągów. Protokoły znajdują się w Urzędzie Gminy.

§ 12.

Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy Bestwina.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej

§ 13.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej w ilości 3-7 członków zwołuje wójt i prowadzi go do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy od zakończenia kadencji rady gminy.

§ 14.

1. wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

2. do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyniku wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Przewodniczący zebrania przekazuje w ciągu 7 dni od dnia wyboru protokół z zebrania, listę obecności jego uczestników oraz uchwały w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej  przewodniczącemu rady gminy.

§ 15.

1. Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.

2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, później wybory członków rady sołeckiej.

§ 16.

1. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.

4. Szczegółowe zasady wyborów określa regulamin wyborów, zatwierdzony przez zebranie wiejskie .

§ 17.

1. sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa, członków rady sołeckiej mogą złożyć mieszkańcy sołectwa w ilości 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek taki powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

3. odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym większością głosów.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

5. W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Kadencja sołtysa jak i członków rady sołeckiej  wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem kadencji organów gminy danej kadencji.

Rozdział 4.
Gospodarka mieniem sołectwa

§ 18.

1. Sołectwo sporządza roczny plan rzeczowo – finansowy , zatwierdzany przez radę gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie sołectwa posiada sołtys.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

4. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje rada gminy przy pomocy:

- wójta gminy,

- komisji rewizyjnej,

- skarbnika gminy.

5. W przypadku podjęcia przez radę Gminy w danym roku  budżetowym uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zakres działania oraz procedurę wnioskowania o środki finansowe określa ustawa o funduszu sołeckim.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 19.

1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego składników w ramach zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) Utrzymanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia.

4. Mieniem komunalnym przekazanym sołectwu zarządza sołtys.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego lub na wniosek Wójta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA
JANOWICE

Rozdział 1.
Nazwa i obszar jednostki pomocniczej

§ 1.

1. Sołectwo Janowice jest jednostką pomocniczą Gminy Bestwina.

Sołectwo działa w oparciu:

a) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

b) statut Gminy Bestwina

c) niniejszy statut.

2. Obszar działania sołectwa obejmuje granice administracyjne wsi Janowice.

3. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 2.

Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. sołtys.

§ 3.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka o charakterze opiniodawczym i doradczym.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, a jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Stanowisko rady sołeckiej podejmowane jest większością głosów.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.

5. Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru odpowiednio: nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 4.

Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców

2. wybór i odwołanie sołtysa,

3. wybór i odwołanie członków rady sołeckiej,

4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5. podejmowanie uchwał o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego  sołectwu,

6. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej gminy,

7. dokonywanie co najmniej raz w roku okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

§ 5.

do kompetencji i obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej,

3) wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności,

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,

6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek 5 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

c) na wniosek rady gminy lub wójta.

2. Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, a także mogą w nim uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz goście.

§ 7.

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 8.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie  na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad zebrania przygotowuje sołtys w konsultacji z radą sołecką.

§ 9.

1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”  musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 10.

Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa,

- liczbę uczestników i mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

- nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

- zapisu przebiegu obrad zebrania wraz ze sformułowaniem zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,

- podjęte uchwały na zebraniu,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza,

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 11.

1. Protokół powinien być przekazany wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu i robienia z niego notatek oraz wyciągów. Protokoły znajdują się w Urzędzie Gminy.

§ 12.

Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy Bestwina.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej

§ 13.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej w ilości 3-7 członków zwołuje wójt i prowadzi go do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy od zakończenia kadencji rady gminy.

§ 14.

1. wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

2. do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyniku wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Przewodniczący zebrania przekazuje w ciągu 7 dni od dnia wyboru protokół z zebrania, listę obecności jego uczestników oraz uchwały w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej  przewodniczącemu rady gminy.

§ 15.

1. Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.

2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, później wybory członków rady sołeckiej.

§ 16.

1. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.

4. Szczegółowe zasady wyborów określa regulamin wyborów, zatwierdzony przez zebranie wiejskie .

§ 17.

1. sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa, członków rady sołeckiej mogą złożyć mieszkańcy sołectwa w ilości 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek taki powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

3. odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym większością głosów.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

5. W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Kadencja sołtysa jak i członków rady sołeckiej  wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem kadencji organów gminy danej kadencji.

Rozdział 4.
Gospodarka mieniem sołectwa

§ 18.

1. Sołectwo sporządza roczny plan rzeczowo – finansowy , zatwierdzany przez radę gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie sołectwa posiada sołtys.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

4. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje rada gminy przy pomocy:

- wójta gminy,

- komisji rewizyjnej

- skarbnika gminy.

5. W przypadku podjęcia przez radę Gminy w danym roku  budżetowym uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zakres działania oraz procedurę wnioskowania o środki finansowe określa ustawa o funduszu sołeckim.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 19.

1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego składników w ramach zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) Utrzymanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia.

4. Mieniem komunalnym przekazanym sołectwu zarządza sołtys.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego lub na wniosek Wójta.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA
KANIÓW

Rozdział 1.
Nazwa i obszar jednostki pomocniczej

§ 1.

1. Sołectwo Kaniów jest jednostką pomocniczą Gminy Bestwina.

Sołectwo działa w oparciu:

a) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

b) statut Gminy Bestwina

c) niniejszy statut.

2. Obszar działania sołectwa obejmuje granice administracyjne wsi Kaniów.

3. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium.

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 2.

Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. sołtys.

§ 3.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka o charakterze opiniodawczym i doradczym.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, a jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Stanowisko rady sołeckiej podejmowane jest większością głosów.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.

5. Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru odpowiednio: nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 4.

Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców

2. wybór i odwołanie sołtysa,

3. wybór i odwołanie członków rady sołeckiej,

4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5. podejmowanie uchwał o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego  sołectwu,

6. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej gminy,

7. dokonywanie co najmniej raz w roku okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

§ 5.

do kompetencji i obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej,

3) wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności,

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,

6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek 5 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

c) na wniosek rady gminy lub wójta.

2. Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, a także mogą w nim uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz goście.

§ 7.

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 8.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie  na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad zebrania przygotowuje sołtys w konsultacji z radą sołecką.

§ 9.

1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za”  musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 10.

Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa,

- liczbę uczestników i mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

- nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

- zapisu przebiegu obrad zebrania wraz ze sformułowaniem zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,

- podjęte uchwały na zebraniu,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza,

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 11.

1. Protokół powinien być przekazany wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu i robienia z niego notatek oraz wyciągów. Protokoły znajdują się w Urzędzie Gminy.

§ 12.

Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy Bestwina.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej

§ 13.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej w ilości 3-7 członków zwołuje wójt i prowadzi go do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy od zakończenia kadencji rady gminy.

§ 14.

1. wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

2. do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyniku wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Przewodniczący zebrania przekazuje w ciągu 7 dni od dnia wyboru protokół z zebrania, listę obecności jego uczestników oraz uchwały w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej  przewodniczącemu rady gminy.

§ 15.

1. Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.

2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, później wybory członków rady sołeckiej.

§ 16.

1. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.

4. Szczegółowe zasady wyborów określa regulamin wyborów, zatwierdzony przez zebranie wiejskie .

§ 17.

1. sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa, członków rady sołeckiej mogą złożyć mieszkańcy sołectwa w ilości 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek taki powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

3. odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym większością głosów.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

5. W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Kadencja sołtysa jak i członków rady sołeckiej  wybranych w wyborach uzupełniających, upływa z dniem kadencji organów gminy danej kadencji.

Rozdział 4.
Gospodarka mieniem sołectwa

§ 18.

1. Sołectwo sporządza roczny plan rzeczowo – finansowy , zatwierdzany przez radę gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi, ujętymi w budżecie sołectwa posiada sołtys.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

4. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje rada gminy przy pomocy:

- wójta gminy,

- komisji rewizyjnej,

- skarbnika gminy.

5. W przypadku podjęcia przez radę Gminy w danym roku  budżetowym uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, zakres działania oraz procedurę wnioskowania o środki finansowe określa ustawa o funduszu sołeckim.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 19.

1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakres korzystania z mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego składników w ramach zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia,

2) Utrzymanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia.

4. Mieniem komunalnym przekazanym sołectwu zarządza sołtys.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego lub na wniosek Wójta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »