| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 647), uchwały nr 168/XIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   zachodniej części miasta Lublińca.  

Rada Miejska w   Lublińcu  

po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   zachodniej części Lublińca zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla obszaru obejmującego śródmieście i   południową część miasta, uchwalonego uchwałą  

Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 12 czerwca 2006 r. w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.  

uchwala:  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru w   zachodniej części Lublińca,  

zwanej dalej planem.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni około 4,3 ha wydzielony od zachodu, północy i   południa granicą z   gmina Pawonków a   od wschodu droga krajową nr 11.  

§   2.   Integralną częścią uchwały są załączniki:  

1)   załącznik graficzny nr 1   – stanowiący rysunek planu w   skali 1:1000;  

2)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   1.   Na rysunku planu, o   którym mowa w   § 2   ust.1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenu wg symboli podanych w   §4;  

§   4.   1.   W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:  

1)   MNu   - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy usługowej;  

2)   UC   - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; ,  

2.   Zastosowane w   planie symbole oznaczają:  

1)   literowe   –przeznaczenie podstawowe terenu,  

2)   cyfrowe   – kolejny numer terenu w   ramach obszaru objętego planem.  

§   5.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o   :  

1)   działce   – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w   rozumieniu przepisów Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   10 maja 2003 r., poz. 717 z   późn. zm.);  

2)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in.: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o   więcej niż 2   m;  

3)   najlepszych dostępnych technikach   - należy przez to rozumieć definicje zgodnie z   obowiązującymi przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

4)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w   niniejszej uchwale;  

5)   wskaźniku powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni zabudowy budynków istniejących i   projektowanych zlokalizowanych na działce, liczoną w   poziomie terenu (z wyłączeniem powierzchni tarasów, schodów i   balkonów oraz innych elementów wystających poza obrys budynków znajdujących się powyżej 1   m od powierzchni terenu) w   powierzchni terenu,  

6)   powierzchni podstawowej (budynku usługowego)   – należy przez to rozumieć powierzchnie budynku bez powierzchni magazynowej oraz produkcyjnej;  

7)   powierzchni terenu biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego rozumianą zgodnie z   zakresu przepisów budowlanych,  

8)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z   aktami wykonawczymi, obowiązujących na dzień uchwalenia planu;  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym terenu   – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który obejmuje nie więcej niż 30% powierzchni działki w   obrębie jednego terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi,  

10)   przeznaczeniu podstawowym terenu   – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni działki w   obrębie jednego terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania jako dopuszczalne,  

11)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w   skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

12)   terenie   – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę planu o   określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

13)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Lublińcu w   sprawie miejscowego planu , o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

14)   wskaźniku intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku do powierzchni działki.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   6.   1.   Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków:  

1)   od zachodniej granicy planu: 5   m – zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   od wschodniej granicy planu: 5m - zgodnie z   rysunkiem planu;  

2.   Ustala się gabaryty:  

1)   dla terenu oznaczonego symbolem   MNu   - szerokość frontu budynku nie mniej niż 8   m;  

2)   dla terenu oznaczonego symbolem   UC   - szerokość frontu budynku nie mniej niż 10 m;  

3.   Wyznacza się obszar przestrzeni ogólnodostępnej obejmujący teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC.  

4.   W przestrzeni ogólnodostępnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1)   wprowadzenie zieleni urządzonej jako towarzyszącej lokalizacji elementów małej architektury,  

2)   wprowadzanie elementów małej architektury o   jednolitym charakterze w   obrębie terenu inwestycji,  

3)   wprowadzenie zróżnicowania kolorystycznego podłoża ciągów pieszych i   kołowych,  

4)   dla terenu oznaczonego   UC   wprowadzenie zieleni izolacyjnej w   pasie 15 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   MNu   w przypadku realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,  

5)   możliwość stosowania oświetlenia eksponującego walory architektoniczne, elementy zieleni urządzonej,  

6)   stosowanie oświetlenia o   jednolitym charakterze w   obrębie terenu inwestycji.  

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego oraz granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.  

§   7.   1.   Ustala się:  

1)   W terenach   MNu   i   UC   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyłączeniem: dróg i   infrastruktury, lokalizowania inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

2)   dla całego obszaru, za wyjątkiem terenu MNu, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  

3)   zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w   ilości mogącej stanowić zagrożenie w   wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.  

2.   W zakresie ochrony akustycznej ustala się: zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   MNu   – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

3.   W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:  

1)   nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska;  

2)   nakaz spełnienia określonych w   przepisach odrębnych z   zakresu ochrony środowiska, standardów z   zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

4.   W zakresie ochrony wód i   gruntów ustala się:  

1)   nakaz ochrony wód podziemnych wynikający z   położenia terenu w   obrębie Głównego Użytkowego Zbiornika Wód Podziemnych, o   bardzo wysokim stopniu zagrożenia,  

2)   nakaz odprowadzania ścieków – zgodnie z   § 13 pkt. 3,  

3)   nakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych – zgodnie z   § 13 pkt. 4;  

5.   W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1)   nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, z   uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi o   odpadach.  

2)   dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno – prawnego w   zakresie gospodarki odpadami;  

3)   zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;  

4)   dopuszczenie magazynowania wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi o   odpadach.  

§   8.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze.  

§   9.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§   10.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§   11.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny ochrony wartości kulturowych oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków i   gminnej ewidencji zabytków. Na terenie zmiany planu nie znajdują się obiekty, które powinny być chronione zapisami planu.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§   12.   Nie zachodzi konieczność ustalenia wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   13.   1.   W zakresie komunikacji ustala się:  

1)   dopuszczenie realizacji, w   granicach poszczególnych terenów, niepublicznych dróg wewnętrznych o   szerokości nie mniejszej niż 5m;  

2)   obsługę terenów   UC   i   MNu   poprzez zewnętrzny układ komunikacyjny znajdujący się po za obszarem opracowania na terenie gminy Pawonków;  

3)   nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych w   granicach działki inwestora w   ilości wystarczającej dla obsługi projektowanej funkcji, jednak nie mniej niż:  

a)   dla terenów   UC   – 4   miejsca postojowe na 100 m² powierzchni podstawowej,  

b)   dla istniejącej zabudowy produkcyjnej w   terenach   UC   - nie mniej niż 5   miejsc postojowych na 20 miejsc pracy,  

c)   dla terenów   MNu   - 1   miejsce na 1   budynek mieszkalny (w tym garaż), 3   miejsca postojowe na 100m 2 powierzchni podstawowej budynku usługowego,  

4)   w przypadku braku możliwości zabezpieczenia miejsc parkingowych w   granicach działki inwestora dopuszczenie zabezpieczenia miejsc parkingowych w   sąsiedztwie wg kryteriów określonych w   §13 ust.1 pkt .3;  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   dopuszczenie zaopatrzenia w   wodę z   wodociągowej sieci rozdzielczej;  

2)   dopuszczenie zaopatrzenia w   wodę z   indywidualnych ujęć w   przypadku zabudowy jednorodzinnej.  

3.   W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:  

1)   dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;  

2)   dopuszczenie stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków, a   także możliwość gromadzenia ścieków w   szczelnych osadnikach bezodpływowych z   obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;  

3)   dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;  

4)   dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych, w   terenach bez sieci kanalizacji deszczowej, do wód lub do ziemi, w   sposób nie powodujący zmiany stanu wody w   gruncie zgodnie z   ustawą z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

5)   dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych;  

6)   obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z   terenów utwardzonych (np. parkingi, drogi), stosownie do przepisów odrębnych z   zakresu gospodarki ściekowej;  

4.   W zakresie odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

1)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód,  

2)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) oraz połaci dachowych w   sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z   materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.);  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

1)   dopuszczenie zaopatrzenia w   gaz z   istniejącej lub projektowanej sieci dystrybucyjnej średniego i   niskiego ciśnienia;  

2)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny.  

6.   W zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:  

1)   dopuszczenie zasilania w   energię elektryczną poprzez istniejące i   projektowane stacje transformatorowe   SN/nN   , liniami kablowymi podziemnymi niskiego napięcia.  

7.   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło ustala się:  

1)   dopuszczenie ogrzewania budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania – wykorzystujące proekologiczne wysokosprawne źródła energii, charakteryzujące się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza.  

8.   W zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:  

1)   dopuszczenie obsługi użytkowników w   zakresie telekomunikacji w   oparciu  

o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i   sieci telekomunikacyjnej,  

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu,  
 

§   14.   1.   Strefy techniczne dla sieci infrastruktury energetycznej oraz zagospodarowanie tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi, w   szczególności z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 4   maja 2007 r. w   sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

2.   Strefy kontrolowane dla sieci gazowej oraz zagospodarowania tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi w   szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.  

3.   Strefy techniczne dla pozostałych sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi tj.. rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 24 lipca 2006 r.. w   sprawie warunków, jaki należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w   sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   dnia 26 października 2005 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i   ich sytuowanie.  

4.   Dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę lub skanalizowanie rowów i   urządzeń melioracyjnych.  

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.  

§   15.   1.   Nie ustala się obszarów wymagających dokonania przeprowadzenia procedury scaleń i   podziału nieruchomości;  

2.   Ustala się następujące zasady scalania i   podziałów:  

1)   minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: dla zabudowy jednorodzinnej nie mniej niż 800m 2 , dla zabudowy usługowej i   produkcyjnej nie mniej niż 1000 m²;  

2)   minimalna szerokość frontu działki: 30m  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego: 60-110º;  

Rozdział 9.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

§   16.   Wszystkie tereny, dla których Plan ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i   użytkowane tymczasowo w   sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z   docelowym przeznaczeniem.  

Rozdział 10.
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i   zagospodarowania, parametry i   wskaźnik kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.  
 

§   17.   1.   Wyznacza się   teren rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ,   oznaczony na rysunku planu symbolem:   UC   ;  

2.   Podstawowe przeznaczenie: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;  

3.   Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   tereny usług;  

2)   tereny stacji paliw;  

3)   tereny składów, baz, magazynów, garaży wolnostojących;  

4)   tereny zieleni izolacyjnej;  

5)   tereny zieleni urządzonej;  

6)   tereny dróg wewnętrznych, parkingów;  

7)   ciągi piesze, ścieżki rowerowe;  

8)   obiekty małej architektury;  

9)   sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i   komunalnej.  

4.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   UC   ustala się:  

1)   dopuszcza się zachowanie zabudowy produkcyjnej z   możliwością przeprowadzenia remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy - nie więcej niż 70%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,3 nie więcej niż 0,7  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10% powierzchni działki;  

5)   wysokość zabudowy - nie więcej niż 15 m;  

6)   geometrie dachów: dachy płaskie;  

5.   Pozostałe przepisy zgodnie z   § 6,7,13,14,15.  

§   18.   1.   Wyznacza się   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy usługowej,   oznaczony na rysunku planu symbolem   MNu   .  

2.   Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

3.   Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   tereny zabudowy usługowej,  

2)   budynki garażowe, gospodarcze, garażowo-gospodarcze,  

3)   tereny zieleni izolacyjnej;  

4)   tereny zieleni urządzonej;  

5)   tereny dróg wewnętrznych, parkingów;  

6)   ciągi piesze, ścieżki rowerowe;  

7)   obiekty małej architektury;  

8)   sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i   komunalnej.  

4.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,05 nie więcej niż 0,40;  

4)   powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 40 % powierzchni działki;  

5)   wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – nie więcej niż 12m;  

b)   dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych – nie więcej niż 6m,  

6)   geometria dachów:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych : dachy o   jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 45°;  

b)   dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych – dachy o   jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 30°.  

5.   Pozostałe przepisy zgodnie z   § 6,7,13,14,15.  

Rozdział 11.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   19.   Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 30%  

Rozdział 12.
Przepisy końcowe  

§   20.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Lublińcu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

§   21.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   22.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »