| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zachodniej części miasta Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 647), uchwały nr 168/XIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   zachodniej części miasta Lublińca.  

Rada Miejska w   Lublińcu  

po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   zachodniej części Lublińca zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla obszaru obejmującego śródmieście i   południową część miasta, uchwalonego uchwałą  

Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 12 czerwca 2006 r. w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.  

uchwala:  

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru w   zachodniej części Lublińca,  

zwanej dalej planem.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni około 4,3 ha wydzielony od zachodu, północy i   południa granicą z   gmina Pawonków a   od wschodu droga krajową nr 11.  

§   2.   Integralną częścią uchwały są załączniki:  

1)   załącznik graficzny nr 1   – stanowiący rysunek planu w   skali 1:1000;  

2)   załącznik nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   1.   Na rysunku planu, o   którym mowa w   § 2   ust.1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenu wg symboli podanych w   §4;  

§   4.   1.   W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:  

1)   MNu   - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy usługowej;  

2)   UC   - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; ,  

2.   Zastosowane w   planie symbole oznaczają:  

1)   literowe   –przeznaczenie podstawowe terenu,  

2)   cyfrowe   – kolejny numer terenu w   ramach obszaru objętego planem.  

§   5.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o   :  

1)   działce   – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w   rozumieniu przepisów Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   10 maja 2003 r., poz. 717 z   późn. zm.);  

2)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in.: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o   więcej niż 2   m;  

3)   najlepszych dostępnych technikach   - należy przez to rozumieć definicje zgodnie z   obowiązującymi przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

4)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w   niniejszej uchwale;  

5)   wskaźniku powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni zabudowy budynków istniejących i   projektowanych zlokalizowanych na działce, liczoną w   poziomie terenu (z wyłączeniem powierzchni tarasów, schodów i   balkonów oraz innych elementów wystających poza obrys budynków znajdujących się powyżej 1   m od powierzchni terenu) w   powierzchni terenu,  

6)   powierzchni podstawowej (budynku usługowego)   – należy przez to rozumieć powierzchnie budynku bez powierzchni magazynowej oraz produkcyjnej;  

7)   powierzchni terenu biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego rozumianą zgodnie z   zakresu przepisów budowlanych,  

8)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z   aktami wykonawczymi, obowiązujących na dzień uchwalenia planu;  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym terenu   – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który obejmuje nie więcej niż 30% powierzchni działki w   obrębie jednego terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi,  

10)   przeznaczeniu podstawowym terenu   – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni działki w   obrębie jednego terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania jako dopuszczalne,  

11)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w   skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

12)   terenie   – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę planu o   określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

13)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Lublińcu w   sprawie miejscowego planu , o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

14)   wskaźniku intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku do powierzchni działki.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   6.   1.   Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków:  

1)   od zachodniej granicy planu: 5   m – zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   od wschodniej granicy planu: 5m - zgodnie z   rysunkiem planu;  

2.   Ustala się gabaryty:  

1)   dla terenu oznaczonego symbolem   MNu   - szerokość frontu budynku nie mniej niż 8   m;  

2)   dla terenu oznaczonego symbolem   UC   - szerokość frontu budynku nie mniej niż 10 m;  

3.   Wyznacza się obszar przestrzeni ogólnodostępnej obejmujący teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC.  

4.   W przestrzeni ogólnodostępnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1)   wprowadzenie zieleni urządzonej jako towarzyszącej lokalizacji elementów małej architektury,  

2)   wprowadzanie elementów małej architektury o   jednolitym charakterze w   obrębie terenu inwestycji,  

3)   wprowadzenie zróżnicowania kolorystycznego podłoża ciągów pieszych i   kołowych,  

4)   dla terenu oznaczonego   UC   wprowadzenie zieleni izolacyjnej w   pasie 15 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   MNu   w przypadku realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,  

5)   możliwość stosowania oświetlenia eksponującego walory architektoniczne, elementy zieleni urządzonej,  

6)   stosowanie oświetlenia o   jednolitym charakterze w   obrębie terenu inwestycji.  

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego oraz granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.  

§   7.   1.   Ustala się:  

1)   W terenach   MNu   i   UC   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyłączeniem: dróg i   infrastruktury, lokalizowania inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

2)   dla całego obszaru, za wyjątkiem terenu MNu, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  

3)   zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w   ilości mogącej stanowić zagrożenie w   wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.  

2.   W zakresie ochrony akustycznej ustala się: zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   MNu   – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

3.   W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:  

1)   nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska;  

2)   nakaz spełnienia określonych w   przepisach odrębnych z   zakresu ochrony środowiska, standardów z   zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

4.   W zakresie ochrony wód i   gruntów ustala się:  

1)   nakaz ochrony wód podziemnych wynikający z   położenia terenu w   obrębie Głównego Użytkowego Zbiornika Wód Podziemnych, o   bardzo wysokim stopniu zagrożenia,  

2)   nakaz odprowadzania ścieków – zgodnie z   § 13 pkt. 3,  

3)   nakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych – zgodnie z   § 13 pkt. 4;  

5.   W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1)   nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, z   uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi o   odpadach.  

2)   dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno – prawnego w   zakresie gospodarki odpadami;  

3)   zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;  

4)   dopuszczenie magazynowania wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi o   odpadach.  

§   8.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny górnicze.  

§   9.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§   10.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§   11.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny ochrony wartości kulturowych oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków i   gminnej ewidencji zabytków. Na terenie zmiany planu nie znajdują się obiekty, które powinny być chronione zapisami planu.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§   12.   Nie zachodzi konieczność ustalenia wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   13.   1.   W zakresie komunikacji ustala się:  

1)   dopuszczenie realizacji, w   granicach poszczególnych terenów, niepublicznych dróg wewnętrznych o   szerokości nie mniejszej niż 5m;  

2)   obsługę terenów   UC   i   MNu   poprzez zewnętrzny układ komunikacyjny znajdujący się po za obszarem opracowania na terenie gminy Pawonków;  

3)   nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych w   granicach działki inwestora w   ilości wystarczającej dla obsługi projektowanej funkcji, jednak nie mniej niż:  

a)   dla terenów   UC   – 4   miejsca postojowe na 100 m² powierzchni podstawowej,  

b)   dla istniejącej zabudowy produkcyjnej w   terenach   UC   - nie mniej niż 5   miejsc postojowych na 20 miejsc pracy,  

c)   dla terenów   MNu   - 1   miejsce na 1   budynek mieszkalny (w tym garaż), 3   miejsca postojowe na 100m 2 powierzchni podstawowej budynku usługowego,  

4)   w przypadku braku możliwości zabezpieczenia miejsc parkingowych w   granicach działki inwestora dopuszczenie zabezpieczenia miejsc parkingowych w   sąsiedztwie wg kryteriów określonych w   §13 ust.1 pkt .3;  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   dopuszczenie zaopatrzenia w   wodę z   wodociągowej sieci rozdzielczej;  

2)   dopuszczenie zaopatrzenia w   wodę z   indywidualnych ujęć w   przypadku zabudowy jednorodzinnej.  

3.   W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:  

1)   dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;  

2)   dopuszczenie stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków, a   także możliwość gromadzenia ścieków w   szczelnych osadnikach bezodpływowych z   obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;  

3)   dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;  

4)   dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych, w   terenach bez sieci kanalizacji deszczowej, do wód lub do ziemi, w   sposób nie powodujący zmiany stanu wody w   gruncie zgodnie z   ustawą z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

5)   dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych;  

6)   obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z   terenów utwardzonych (np. parkingi, drogi), stosownie do przepisów odrębnych z   zakresu gospodarki ściekowej;  

4.   W zakresie odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

1)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód,  

2)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) oraz połaci dachowych w   sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z   materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.);  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

1)   dopuszczenie zaopatrzenia w   gaz z   istniejącej lub projektowanej sieci dystrybucyjnej średniego i   niskiego ciśnienia;  

2)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny.  

6.   W zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:  

1)   dopuszczenie zasilania w   energię elektryczną poprzez istniejące i   projektowane stacje transformatorowe   SN/nN   , liniami kablowymi podziemnymi niskiego napięcia.  

7.   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło ustala się:  

1)   dopuszczenie ogrzewania budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania – wykorzystujące proekologiczne wysokosprawne źródła energii, charakteryzujące się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza.  

8.   W zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:  

1)   dopuszczenie obsługi użytkowników w   zakresie telekomunikacji w   oparciu  

o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i   sieci telekomunikacyjnej,  

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu,  
 

§   14.   1.   Strefy techniczne dla sieci infrastruktury energetycznej oraz zagospodarowanie tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi, w   szczególności z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 4   maja 2007 r. w   sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

2.   Strefy kontrolowane dla sieci gazowej oraz zagospodarowania tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi w   szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z   dnia 30 lipca 2001 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.  

3.   Strefy techniczne dla pozostałych sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie tych stref zgodnie z   przepisami odrębnymi tj.. rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 24 lipca 2006 r.. w   sprawie warunków, jaki należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w   sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   dnia 26 października 2005 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i   ich sytuowanie.  

4.   Dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę lub skanalizowanie rowów i   urządzeń melioracyjnych.  

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.  

§   15.   1.   Nie ustala się obszarów wymagających dokonania przeprowadzenia procedury scaleń i   podziału nieruchomości;  

2.   Ustala się następujące zasady scalania i   podziałów:  

1)   minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: dla zabudowy jednorodzinnej nie mniej niż 800m 2 , dla zabudowy usługowej i   produkcyjnej nie mniej niż 1000 m²;  

2)   minimalna szerokość frontu działki: 30m  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego: 60-110º;  

Rozdział 9.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

§   16.   Wszystkie tereny, dla których Plan ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i   użytkowane tymczasowo w   sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z   docelowym przeznaczeniem.  

Rozdział 10.
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i   zagospodarowania, parametry i   wskaźnik kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.  
 

§   17.   1.   Wyznacza się   teren rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ,   oznaczony na rysunku planu symbolem:   UC   ;  

2.   Podstawowe przeznaczenie: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;  

3.   Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   tereny usług;  

2)   tereny stacji paliw;  

3)   tereny składów, baz, magazynów, garaży wolnostojących;  

4)   tereny zieleni izolacyjnej;  

5)   tereny zieleni urządzonej;  

6)   tereny dróg wewnętrznych, parkingów;  

7)   ciągi piesze, ścieżki rowerowe;  

8)   obiekty małej architektury;  

9)   sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i   komunalnej.  

4.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   UC   ustala się:  

1)   dopuszcza się zachowanie zabudowy produkcyjnej z   możliwością przeprowadzenia remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy - nie więcej niż 70%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,3 nie więcej niż 0,7  

4)   powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10% powierzchni działki;  

5)   wysokość zabudowy - nie więcej niż 15 m;  

6)   geometrie dachów: dachy płaskie;  

5.   Pozostałe przepisy zgodnie z   § 6,7,13,14,15.  

§   18.   1.   Wyznacza się   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy usługowej,   oznaczony na rysunku planu symbolem   MNu   .  

2.   Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

3.   Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)   tereny zabudowy usługowej,  

2)   budynki garażowe, gospodarcze, garażowo-gospodarcze,  

3)   tereny zieleni izolacyjnej;  

4)   tereny zieleni urządzonej;  

5)   tereny dróg wewnętrznych, parkingów;  

6)   ciągi piesze, ścieżki rowerowe;  

7)   obiekty małej architektury;  

8)   sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i   komunalnej.  

4.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 40%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,05 nie więcej niż 0,40;  

4)   powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 40 % powierzchni działki;  

5)   wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych – nie więcej niż 12m;  

b)   dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych – nie więcej niż 6m,  

6)   geometria dachów:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych : dachy o   jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 45°;  

b)   dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych – dachy o   jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 30°.  

5.   Pozostałe przepisy zgodnie z   § 6,7,13,14,15.  

Rozdział 11.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   19.   Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 30%  

Rozdział 12.
Przepisy końcowe  

§   20.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Lublińcu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

§   21.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   22.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »