| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/196/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) – z późn. zmianami, art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606),  po zapoznaniu się z pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu wyrażoną w piśmie z dnia 30 listopada 2012 r., znak sprawy: NS/HK/0612-62/7171/12,

Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje:

Rozdział 1.

§ 1.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) Planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

2. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w Gminie Milówka.

§ 2.

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milówka.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)               niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-15,

2)               przeterminowanych leków i chemikaliów,

3)               zużytych baterii i akumulatorów,

4)               zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)               mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6)               odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)               zużytych opon,

8)               odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

9)               papieru i tektury,

10)               szkła bezbarwnego,

11)               szkła kolorowego,

12)               tworzywa sztucznego typu PET,

13)               tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

14)               metali,

15)               żużli z kotłów c.o.

3. Odpady określone w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w § 7.

4. Wprowadza się możliwość kompostowania przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych we własnym zakresie, w rejonie zabudowy jednorodzinnej, na terenie własnych nieruchomości. Kompostowanie może być prowadzone pod warunkiem przestrzegania wymogów i ograniczeń wynikających z właściwych ustaw.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

6. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.

8. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych    selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

§ 4.

1. Obowiązek właściciela nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części jego nieruchomości służących do użytku publicznego, dotyczy położonego wzdłuż nieruchomości urządzonego chodnika dla pieszych. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być złożone przy własnej nieruchomości w sposób niezagrażający bezpieczeństwu mieszkańca oraz innych osób.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez właścicieli nieruchomości    przyległych do drogi publicznej następuje na pobocze tej drogi publicznej. Nie dotyczy to       odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości.

§ 5.

1. Dopuszcza się mycie i naprawy samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi prowadzonymi przez podmioty gospodarcze, tylko w granicach własnych nieruchomości i pod następującymi warunkami:

a) mycie samochodów może odbywać się jedynie na terenie utwardzonym a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji gminnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się, jeżeli powstające przy tym odpady będą gromadzone zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, warunki ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie.

§ 6.

1. Odpady komunalne nie segregowane mogą być zbierane jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, powszechnie stosowanych, przystosowanych do mechanicznego wyładunku, o pojemności minimalnej 0,11 m3a na drogach i w miejscach publicznych – w koszach na śmieci .

2. Właściciel każdej zabudowanej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców oraz nie zamieszkałej, zobowiązany jest wyposażyć ją, w co najmniej jeden pojemnik na odpady niesegregowane, o pojemności minimalnej 0,11m3, na każde odrębnie prowadzone gospodarstwo domowe.

3. Przy liczbie osób w gospodarstwie domowym przekraczającej 5, obowiązuje wyposażenie nieruchomości w drugi pojemnik. Dla kilku gospodarstw domowych w jednej nieruchomości może być zastosowany 1 pojemnik, o odpowiednio większej pojemności, jednak przy zapewnieniu co najmniej 0,11 m3na każde gospodarstwo lub na każde 5 osób.

4. Zarządcy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów zbiorowych), zobowiązani są do zapewnienia pojemników na odpady komunalne, co najmniej o pojemności:

a) dla lokali handlowych, gastronomicznych  – 0,055m3na każde 50 m2powierzchni lokalu,

b) dla zakładów produkcyjnych i usługowych – 0,11 m3na każde 25 pracowników,

c) dla szkół wszelkiego rodzaju i przedszkoli – 0,003 m3na każde dziecko, ucznia i pracownika,

d) dla hoteli, pensjonatów itp. – 0,02 m3na każde miejsce,

e) dla organizatorów imprez masowych – 0,11m3na każde przewidywane 100 uczestników imprezy.

5. Do zbierania segregowanych odpadów komunalnych tj. papieru, szkła, plastiku i metali stosuje się:

a) papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne – worek                 w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „SUROWCE WTRÓNE”,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym                z oznakowanym napisem „SZKŁO”,

c) dopuszcza się stosowanie na terenie gminy - kontenerów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpowiednio opisanych, o minimalnej pojemności 1,1 m3.

6. Przeterminowane leki od ludności zbierane są w specjalistycznych pojemnikach w wytypowanych aptekach na terenie Gminy Milówka. Informację o punktach zbiórki leków ogłasza Wójt Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

7. Odpady zielone, z którymi nie postąpiono w sposób określony w § 3 pkt 4 Regulaminu, są dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Odpady komunalne wielkogabarytowe (w tym meble) winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemności minimum 7m3, rozmieszczonych w Sołectwach okresowo, w wyznaczonych punktachlub w wydzielonym miejscu. Informacje o punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ogłasza Wójt Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach                      o pojemności minimalnej 1,1 m3.

10. Kosze na śmieci, ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny posiadać minimalną pojemność 0,03 m3(30 litrów), być częściowo osłonięte, trwale przymocowane do podłoża oraz nie powinny utrudniać ruchu pieszego i nie zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

11. Ustala się obowiązek usytuowania koszy na śmieci:

- na każdym przystanku komunikacji autobusowej – jednego kosza,

- na urządzonej ulicy o zabudowie zwartej – co najmniej jednego kosza na każde 50mb,

- na urządzonej ulicy o zabudowie rozproszonej – co najmniej jednego kosza na każde 100mb.

- na terenie każdego parkingu, parku, miejsca publicznego oraz w obrębie sklepu – co najmniej             jednego kosza na każde 50mb.

12. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych stałych muszą być usytuowane zgodnie                           z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych do Prawa Budowlanego oraz                            z zachowaniem następujących warunków:

a) na terenie nieruchomości – poza substancją zabudowy, na części nieruchomości przylegającej  do drogi publicznej możliwie najbliżej tej drogi, na miejscu trwale utwardzonym – co najmniej przez wyłożenie płytami, zabezpieczonym przed gromadzeniem się wody i błota, dostępnym z zewnątrz dla pracowników odbiorcy odpadów; w przypadku braku takiego dostępu lub usytuowania urządzeń w odległości większej niż 5 m od dostępnego i otwartego wejścia, pojemniki na odpady należy w przewidzianym w harmonogramie dniu odbioru wystawić przed wejściem na nieruchomość z drogi publicznej,

b) w miejscach publicznych – w specjalnie i na stałe wyznaczonym, utwardzonym miejscu, zapewniającym swobodny dojazd samochodowi specjalistycznemu (nie dotyczy koszy ulicznych).

13. W przypadku gromadzenia odpadów ciekłych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, zbiornik ten powinien być usytuowany w miejscu umożliwiającym jego opróżnianie przez samochód asenizacyjny (bezpośrednio lub za pośrednictwem rury giętkiej).

14. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny być utrzymane, przez osoby i podmioty zobowiązane do ich zapewnienia, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co oznacza, że muszą one spełniać następujące warunki:

- brak dziur i ubytków powłok oraz kompletność konstrukcyjnie przewidzianych zamknięć, klap, pokryw itp.,

- zapewnienie możliwości stosowania zmechanizowanego sposobu ich opróżniania, tj. kompletność uchwytów, zaczepów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 7.

1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników na odpady, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych stałych, drobnych (z pojemników) :

a) domy jednorodzinne na terenie gminy  - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu  lub  zgodnie z harmonogramem wywozu,

b) domki letniskowe – zgodnie z uzgodnieniem z firmą prowadzącą wywóz odpadów,

c) kosze uliczne i pojemniki w miejscach publicznych – nie rzadziej niż 1 raz dziennie.

3. Segregowane odpady komunalne winny być usuwane :

a) w przypadku worków foliowych - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez firmę wywozową i dostarczonym dostawcom odpadów,

b) w przypadku pojemników i kontenerów – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

4. Odpady komunalne wielkogabarytowe usuwane są nie rzadziej niż 1 raz w roku, w terminach podanych w ogłoszeniu,

5. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemności minimum 1,1 m3i usuwane z terenu nieruchomości niezwłocznie w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

6. Ustala się następujące zasadypozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

a) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

b) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego
i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

c) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

d) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich  odbioru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.

7. Pozbywanie się odpadów komunalnych ciekłych następuje:

a) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – poprzez zrzut ścieków przyłączem kanalizacyjnym do kolektora głównego kanalizacji gminnej,

b) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy podłączenie do niej jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione:

- poprzez wywóz z przydomowych zbiorników bezodpływowych i odwóz do zlewni w Oczyszczalni Ścieków w Węgierskiej Górce lub Żywcu,

- poprzez oczyszczenie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, spełniających wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach.

8. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także, że nie nastąpi zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych. Terminy usuwania tych nieczystości uzgadnia ich dostawca z firmą wywozową.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8.

1. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%  masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

a) właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych  obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 9.

1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

a) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,

b) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy,                                a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub odpowiednich pojemnikach,

c) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku, w szczególności w sposób uniemożliwiający przedostawanie się nieczystości powstających w związku z utrzymywaniem psa do miejsca przeznaczonego do wspólnego użytku

d) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych; wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub utylizacji zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

2. Nie dopuszcza się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali     gastronomicznych (chyba, że prowadzący lokal dopuszcza taka możliwość i określa związane                     z wprowadzaniem warunki) , obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i kotów na tereny gier i zabaw dziecięcych – w tym do piaskownic.

4. Nie dopuszcza się właścicielom zwierząt domowych ich hodowli i utrzymywania w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania ochrony sanitarnej.

5. Posiadacze psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na trawnikach, skwerkach i chodnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

§ 10.

Nie dopuszcza się pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 11.

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jedynie
w budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem ,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości       lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 12.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej 2 razy w roku (tj. od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października), deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 13.

W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Milówka określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości
i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Milówka.

§ 16.

Traci moc uchwała nr XLV/473/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 22 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Milówka.

§ 17.

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie sołectw Gminy Milówka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.milowka.com.pl

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »