| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 3 ust.1, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647), w związku z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXIII/510/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina

Rada Miasta Mysłowice stwierdza zgodność projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina” ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r.,
i uchwala:
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwała obejmuje obszar, którego granice określone zostały w załączniku graficznym w skali
1:10 000 do Uchwały Nr XXIII/510/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina.

2. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi ok. 12,80 ha.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści uchwały oraz części graficznej zmiany planu.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1 000 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu:

a) Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice
Nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

b) Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w treści uchwały zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) Rozdział 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) Rozdział 10 Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

11) Rozdział 11 Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

12) Rozdział 12 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) Ustalenia końcowe.

2. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu.

3. Ustalenia zmiany planu zawarte w uchwale i w części graficznej obowiązują łącznie.

4. W obszarze objętym zmianą planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

5) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

6) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

7) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

8) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

§ 4. 1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne ustaleń zmiany planu:

1) granica obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu;

a) UC - teren usług – w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

c) ZW – tereny zieleni łęgowej stanowiącej obudowę biologiczną potoku Bolina,

d) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

e) KDG - teren drogi publicznej klasy ulicy głównej,

f) KDZ - tereny dróg publicznych klasy ulicy zbiorczej.

2. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku zmiany planu, nie będące ustaleniami zmiany planu:

1) ciąg pieszy i rowerowy;

2) osie, ciągi i punkty widokowe;

3) istniejące grupy drzew do zachowania,

4) propozycja lokalizacji wjazdu na teren działki nr 1907/208;

5) granica regulacji potoku Bolina;

6) granica terenu płytkiej eksploatacji górniczej;

7) linie rozgraniczające drogi KDG poza granicą opracowania;

8) granica i numer działki ewidencyjnej;

9) powierzchnia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi (w ha);

10) elementy dróg;

11) kładka pieszo - jezdna;

12) istniejący kolektor tłoczny;

13) istniejąca kanalizacja ogólnospławna;

14) istniejąca sieć wodociągowa;

15) istniejąca sieć ciepłownicza;

16) kierunek doprowadzenia wody;

17) kierunek odprowadzenia ścieków;

18) kierunek zaopatrzenia w ciepło;

19) treść mapy zasadniczej.

3. Ustalenia zmiany planu opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko oraz z opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek zmiany planu miejscowego, o których mowa w §2 ust.1.ust.2 pkt.1;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar w granicach opracowania niniejszej zmiany planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym;

6) urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju, kształtu i wielkości nośniki treści reklamowych i informacyjnych nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, lokalizowanych w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami będących konstrukcjami samodzielnymi lub montowanych na zewnętrznych elementach innych obiektów budowlanych;

7) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące, w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

8) kompaktowej stacji paliw - należy przez to rozumieć obiekt, składający się z części nadziemnej – wiaty z maksymalnie czteroma dystrybutorami z dopuszczalnym obiektem sklepowym oraz części podziemnej ze zbiornikami paliw bezpośrednio pod wiatą;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku zmiany planu, której nie może przekroczyć żaden punkt poziomego rzutu budynku.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. W obszarze objętym zmianą planu, zakazuje się:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń tymczasowych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń takich jak: stragany, namioty, sceny, obiekty o funkcji gastronomicznej, wystawienniczo – ekspozycyjnej,

2) lokalizacji zabudowy poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania,

3) lokalizacji usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa),

4) budowania trwałych ogrodzeń w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod drogi publiczne.

2. W obszarze objętym zmianą planu, nakazuje się:

1) przywrócenie walorów przestrzennych i estetycznych obszaru,

2) realizację zagospodarowania i zabudowy według ustalonych w zmianie planu wskaźników i parametrów,

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

4) sukcesywną realizację elementów małej architektury i oświetlenia w celu zapewnienia właściwych standardów użytkowych.

3. Ustala się w obszarze objętym zmianą planu możliwość:

1) rozbiórki istniejących obiektów,

2) budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, odbudowy i nadbudowy obiektów z zachowaniem standardów określonych dla wyznaczonych terenów,

3) zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów na zasadach określonych w zmianie planu.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W obszarze objętym zmianą planu, w zakresie ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem:

1) centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej większej niż 0,5 ha,

2) kompaktowej stacji paliw,

3) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej większej niż 0,5 ha.

2. Na terenie objętym opracowaniem zmiany planu występują wyłącznie grunty antropogeniczne w postaci nasypów niebudowlanych, o miąższości od 2,2m do 9,3m – nie stanowiących przedmiotu ochrony zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się:

1) nakaz uwzględnienia warunków gruntowych ze względu na konieczność bezpiecznego posadowienia obiektów budowlanych;

2) nakaz zapewnienia stabilności skarpy potoku Bolina, przy prowadzeniu prac ziemnych, wynikających z konieczności przemieszczania stosunkowo dużych mas gruntowych w związku z istniejącą deniwelacją;

3) zakaz składowania odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

4. W zakresie wód powierzchniowych ustala się:

1) nakaz utrzymania stanu i funkcjonowania korytarza ekologicznego w ciągu doliny potoku Bolina obejmujących teren zajęty przez potok Bolina, prowadzący wody w granicach linii brzegów potoku oraz obszar ochronny (zieleni łęgowej) wyznaczony w dolinie potoku;

2) nakaz zapewnienia procesów hydromorfologicznych dotyczących właściwego reżimu hydrologicznego poprzez utrzymanie morfologii koryta i ciągłości potoku;

3) zakaz zabudowy stałej i tymczasowej za wyjątkiem obiektów związanych z realizacją programu ochrony przed powodzią oraz infrastrukturą techniczną;

4) zakaz grodzenia nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu;

5) nakaz zapewnienia dostępu do potoku Bolina;

6) nakaz zachowania istniejącej wielogatunkowej pokrywy roślinnej, w tym szczególnie zadrzewień i zakrzewień zarówno w strefie przykorytowej jak i w dolinie potoku dla spowolnienia spływu wód powierzchniowych z terenów zainwestowanych i zmniejszenie ryzyka podtopień, szczególnie po roztopach i ulewnych deszczach oraz dla zatrzymania zanieczyszczeń szczególnie wymywanych z powierzchni dróg i parkingów.

5. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych ustala się:

1) nakaz wprowadzania ścieków do wód i gruntu wyłącznie z uwzględnieniem wymagań określonych w art.42 ust.1-3 ustawy prawo wodne;

2) nakaz podczyszczania ścieków opadowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu.

6. W zakresie ochrony powietrza ustala się:

1) nakaz stosowania proekologicznych systemów cieplnych;

2) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego.

7. W zakresie ochrony zadrzewienia i zakrzewień ustala się:

1) nakaz uwzględnienia istniejących zadrzewień i zakrzewień przy wyznaczaniu terenów zieleni urządzonej i zieleni towarzyszącej;

2) nakaz postępowania przy uzasadnionym wycięciu drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody;

3) nakaz wykonywania robót przy pracach ziemnych prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów w sposób zapewniający dalsze funkcjonowanie roślinności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na terenie objętym zmianą planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. 1. Przestrzeń publiczną stanowią:

1) usługi handlu, gastronomii, obsługi komunikacji samochodowej, ogólnodostępne skwery i zieleńce;

2) ogólnodostępne place i miejsca postojowe;

3) ciągi piesze i rowerowe.

2. Nakazuje się:

1) przestrzegania zasad zapewnienia dostępności w korzystaniu z przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, w tym w ramach wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych;

2) stosowania akcentów plastycznych i oświetlenia w sposób nawiązujący do otoczenia oraz przestrzegania zasad segregacji ruchu pieszego i kołowego;

3) zachowania jednorodnego charakteru elementów nośnych dla wizualnej informacji w tym urządzeń reklamowych.

3. Dopuszcza się:

1) lokalizację elementów reklamowych i informacyjnych w liniach rozgraniczających dróg oraz na obszarach przyległych.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 10. 1. Obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach terenu górniczego „Mysłowice I”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła”.

2. Teren oznaczony symbolem UC położony jest na obszarze, w którym prowadzona była płytka eksploatacja górnicza.

3. Ustala się nakaz uwzględnienia prognozowanych wstrząsów górniczych w granicy I stopnia intensywności według skali GSI – GZW, generowanych prowadzoną eksploatacją.

4. Na terenach przylegających do wód powierzchniowych oznaczonych symbolami WS obowiązują przepisy określone w prawie wodnym.

§ 11. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) obszary osuwania się mas ziemnych;

3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych;

4) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w obszarze objętym zmianą planu:

1) powierzchnia nowo wydzielonej działki– min. 2000 m2;

2) szerokość frontu nowo wydzielonej działki przylegającej do pasa drogowego - min. 20,0 m;

3) kąt nachylenia działki w stosunku do drogi publicznej – w granicach od 10º do 180º.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 13. W obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów komunikacji:

1) ustala się:

a) system obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą planu z istniejących ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych;

b) możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolnostojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, w liniach rozgraniczających terenów komunikacji drogowej;

c) możliwość lokalizowania niewyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu;

2) dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg:

a) korekty łuków dróg w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu;

b) korekty istniejących przebiegów;

c) lokalizację zieleni urządzonej i reklam nie ograniczających bezpieczeństwa ruchu;

3) dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów bez możliwości lokalizacji nowych obiektów budowlanych do czasu realizacji projektowanych dróg lub ich przebudowy do docelowych parametrów technicznych i użytkowych.

§ 14. W obszarze objętym zmianą planu, dla terenu oznaczonego symbolem UC, ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) min. 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług, oraz 40 miejsc na 100 zatrudnionych;

2) min. 9 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

3) min.6 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych dla składów i magazynów wynikających z organizacji pracy.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Dopuszcza się możliwość zmiany tras istniejących sieci uzbrojenia technicznego.

2. Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich remontu, przebudowy lub z innych względów technicznych.

§ 16. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę:

1) nakaz pokrycia zapotrzebowania na wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się zasilanie w wodę z systemu wodociągu grupowego;

3) dopuszcza się zaopatrzenia w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej – wodociągu zlokalizowanego wzdłuż drogi KDZ lub z systemu wodociągu grupowego – magistrali wodociągowej biegnącej wzdłuż północnej granicy opracowania;

4) nakaz wyprzedzającej, bądź równoczesnej realizacji sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę terenów wyznaczonych w planie pod lokalizację obiektów handlowo – usługowych;

5) dopuszcza się zachowanie układu istniejącej sieci wodociągowej;

6) dopuszcza się prowadzenie nowych sieci wodociągowych w ciągach komunikacyjnych i pieszo jezdnych na terenie opracowania.

§ 17. Ustalenia dotyczące systemu odprowadzania ścieków:

1) nakaz stosowania rozdzielczego systemu kanalizacyjnego, z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej, a wód deszczowych, po podczyszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do cieków powierzchniowych;

2) nakaz wyprzedzającej bądź równoczesnej realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obsługi obiektów i urządzeń projektowanych na terenie opracowania;

3) dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) dopuszcza się prowadzenie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wszystkich istniejących oraz projektowanych ciągach komunikacyjnych;

5) dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejącego kolektora deszczowego wraz z osadnikiem (przelewem burzowym), odprowadzającym ścieki z terenów przemysłowych zlokalizowanych po wschodniej stronie terenu opracowania, do rzeki Boliny - do czasu likwidacji bądź modernizacji;

6) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych na terenie opracowania dla gromadzenia wód opadowych w celu ochrony przeciwpowodziowej odbiornika.

§ 18. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w ciepło:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej wzdłuż drogi KDG lub z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych paliw (gazu, energii elektrycznej bądź innych);

2) dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci ciepłowniczej;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła (kotłowni), z wykorzystaniem ekologicznych paliw, w tym energii elektrycznej i innych.

§ 19. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza się dostawę gazu siecią gazową średnio i niskoprężną zasilaną z miejskiego systemu gazowniczego;

2) dopuszcza się realizację nowej sieci gazowniczej dla zaopatrzenia w gaz nowych odbiorców;

3) dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno pomiarowych gazu w miejscach nie wyznaczonych w zmianie planu pod takie zainwestowanie, jeśli wynikać to będzie z potrzeby zaopatrzenia w gaz terenu opracowania.

§ 20. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących linii kablowych średnich napięć;

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych sN/nN;

3) dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych oraz obiektów elektroenergetycznych;

4) dopuszcza się prowadzenie nowych linii kablowych we wszystkich ciągach komunikacyjnych na terenie opracowania oraz wzdłuż tras nie zapisanych w zmianie planu;

5) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z zasilaniem energią elektryczną, na terenach nie wyznaczonych w zmianie planu pod takie zagospodarowanie.

§ 21. Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

§ 22. Ustalenia dotyczące obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania;

2) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub podziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenów.

§ 23. 1. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §22 sieci, np.: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §22 i §23 ust. 1. do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 10.
Zasady dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 24. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany planu, tereny których przeznaczenie się zmieniło, mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób.

Rozdział 11.
Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 25. Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu. Ustalenia określone w Rozdziale 11 obejmują:

1) przeznaczenie podstawowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne.

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem UC i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako usługi w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) usługi towarzyszące,w tym usługi gastronomii, administracji, nauki i techniki;

2) składy i magazyny;

3) zieleń urządzona;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) drogi wewnętrzne, place manewrowe dla obsługi terenu UC ;

6) miejsca postojowe dla obsługi terenu UC ;

7) kompaktową stację paliw.

3. Dla terenu wymienionego w ust.1. ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 65%;

2) teren biologicznie czynny - min. 15%;

3) wysokość zabudowy usługowej – dwie kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 20,0 m;

4) wysokość składów i magazynów – dwie kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 20,0 m;

5) wysokość obiektów stacji paliw – jedna kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 15,0 m;

6) długość elewacji w linii prostej – maks. 350,0 m;

7) dachy wielospadowe lub dachy płaskie;

8) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §14 pkt. 1- 4.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust.1.:

1) Nakazuje się:

a) lokalizację miejsc postojowych dla obsługi terenu UC , w granicach działki budowlanej;

b) ukształtowanie elementów przestrzeni publicznej (place, zieleń urządzona).

2) Zakazuje się stosowania ogrodzeń stałych z prefabrykowanych typowych przęseł betonowych.

3) Dopuszcza się lokalizowanie reklam wielkoformatowych według zasad ustalonych w §6 ust.1 pkt.4 lit.c.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZI.

2. W granicach wyznaczonych terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona pełniąca funkcję izolacyjną, ogólnodostępną, bez prawa zabudowy,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ciągi piesze i rowerowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenach oznaczonych symbolem ZI ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) zakazuje się realizacji ogrodzeń,

2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych.

§ 28. 1. Wyznacza się tereny zieleni łęgowej stanowiącej obudowę biologiczną potoku Bolina oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZW.

2. W granicach wyznaczonych terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna stanowiąca obudowę biologiczną potoku, ogólnodostępna, realizująca funkcję korytarza ekologicznego o kierunku wschód – zachód,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenach oznaczonych symbolem ZW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) zakazuje się realizacji ogrodzeń.

§ 29. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem WS .

2. W granicach wyznaczonych terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – wody otwarte, istniejący potok Bolina przewidziany do uregulowania i pełnienia funkcji odbiornika wód opadowych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne,

b) urządzenia wodne,

c) kładki piesze i pieszo - jezdne.

3. Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się wszelkie prace związane z konserwacją i utrzymaniem wód powierzchniowych, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego,

2) zakazuje się:

a) grodzenia wód powierzchniowych,

b) działań w obrębie koryta mogących spowodować wzrost zagrożeń powodziowych,

c) zasypywania i niszczenia istniejących wód powierzchniowych,

d) składowania wszelkich odpadów,

e) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych.

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDG o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy głównej w ciągu ulicy Obrzeżnej Północnej o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 35,0m.

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem KDZ o przeznaczeniu podstawowym jako drogi klasy ulicy zbiorczej w ciągu ulicy Katowickiej o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 20,0m.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust.1-2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz ciągi piesze i rowerowe.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami UC, ZI, ZW, KDG, KDZ, WS ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 13.
Ustalenia końcowe

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/708/13
Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/708/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647)

Rada Miasta Mysłowice ustala:

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. od dnia 5 listopada 2012r. do dnia 4 grudnia 2012r. oraz w okresie oczekiwania
na uwagi, tj. do dnia 18 grudnia 2012r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowej zmiany planu
oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmiany planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/708/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Mysłowice o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 130, poz.871), art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) Rada Miasta Mysłowice postanawia,
co następuje:

Ze względu na to, że „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” nie przewiduje nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy,
nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »