| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Wprowadzić „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieruń”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchylić uchwałę nr III/4/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.03.2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieruń”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIERUŃ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieruń, zwanej dalej gminą.

§ 2

Pojęcia podstawowe:

a) ustawa – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

b) firma wywozowa – wybrane w drodze przetargu przedsiębiorstwo lub zakład w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) harmonogram – coroczny plan odbioru odpadów komunalnych ustalony z firmą wywozową,

d) zabudowa wielorodzinna – zabudowa z budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż dwie kondygnacje mieszkalne, które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę blokową,

e) zabudowa jednorodzinna – budynki wolnostojące z jednym lub dwoma wejściami, budynki w zabudowie szeregowej, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, liczące do dwóch kondygnacji mieszkalnych,

f) nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dotyczy to obiektów publicznych, np. szkół, przedszkoli, urzędów, przychodni zdrowia, itp., a także obiektów handlowo-usługowych, np. warsztatów, biur, sklepów, hoteli, restauracji, itp.

g) właściciel nieruchomości – pojęcie zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

h) gospodarowanie odpadami – pojęcie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. Nr 0 poz. 21),

i) selektywne zbieranie – należy rozumieć przez to takie zbieranie, które polega na gromadzeniu poszczególnych frakcji odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach,

j) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ogrodzony, utwardzony i strzeżony plac, na terenie którego ustawione są pojemniki służące do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, tj. odpadów surowcowych (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe), odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki czy chemikalia, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych,

k) wiata śmietnikowa – zadaszony obiekt, znajdujący się w zabudowie wielorodzinnej, najczęściej o metalowej konstrukcji, w którym ustawione są pojemniki przeznaczone do tymczasowego zbierania stałych odpadów komunalnych,

l) recykling – pojęcie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

m) odpady komunalne – są to odpady zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

n) odpady niebezpieczne – są to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w ich skład wchodzą również odpady komunalne, takie jak: baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, w tym opakowania po farbach, lakierach, czy środki ochrony roślin,

o) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach, tj. meble, materace, wózki dziecięce,

p) odpady ulegające biodegradacji – pojęcie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

q) odpady zielone – pojęcie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

r) odpady organiczne – to odpady powstające przy przygotowywaniu posiłków oraz resztki pokarmów (odpady kuchenne),

s) odpady surowcowe – to odpady komunalne, których materiał może być ponownie wykorzystany, są to: szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, odpady wielomateriałowe,

t) odpady zmieszane – odpady komunalne nie nadające się do segregacji lub niepoddane segregacji w gospodarstwach domowych, tj. zmieszane różne frakcje odpadów (szkło, papier, odpady zielone itd.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 3

Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

a) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów:

- surowcowych,

- niebezpiecznych,

- wielkogabarytowych,

- budowlano-remontowych,

- ulegających biodegradacji,

- zużytych opon.

b) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy,

c) podjęcia działań zapobiegających śliskości chodnika położonego wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy,

d) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób z niego korzystających, w taki sposób by nie dopuścić do jego przepełnienia,

e) dostosowania przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków do ilości osób z niej korzystających, w sposób zapewniający osiągnięcie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w odrębnych przepisach,

f) właściwej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania oraz właściwą gospodarkę powstałymi osadami ściekowymi i innymi odpadami.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów drogowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 4

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jedynie na terenie utwardzonym wyposażonym w instalację do odbioru ścieków.

2. Ścieki pochodzące z mycia pojazdów nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników i cieków wodnych, wód gruntowych i podziemnych oraz bezpośrednio do gruntów.

3. Naprawę pojazdów w obrębie nieruchomości dopuszcza się jedynie wtedy, gdy nie powoduje to zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla sąsiadów.

4. Powstałe w wyniku naprawy pojazdów samochodowych odpady, należy gromadzić, w zależności od powstałej frakcji odpadów, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 5

1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi w danym czasie, zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi w danym czasie zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwiej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru i niedopuszczenia do zakłócania przez nie ciszy i spokoju.

3. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami w danym czasie zobowiązane są do:

a) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającą otoczeniu – do nałożenia kagańca,

b) umieszczenia na bramie posesji w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem,

c) usuwania odchodów pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

d) zapobiegania dostaniu się psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

e) zapobiegania dostaniu się psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania,

uwagi: pkt c pkt e nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych.

4. Dopuszcza się zwalnianie psa z uwięzi tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel/opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 6

Dopuszcza się utrzymanie zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych jedynie w sposób uniemożliwiający ich samowolne wydostanie się z lokalu.

§ 7

1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązane są do:

a) gromadzenia i usuwania wytwarzanych podczas prowadzenia hodowli odpadów i nieczystości zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tak by nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

b) ograniczenia, spowodowanych w związku z prowadzoną hodowlą uciążliwości dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

c) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny znajdować się w pomieszczeniach odpowiednich dla hodowli tych zwierząt, np. w oborach.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych

§ 8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy, przed ich umieszczeniem w pojemnikach lub workach, poddać segregacji. Segregacja ma na celu oddzielne zbieranie odpadów surowcowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych, zużytych opon, oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym ulegających biodegradacji odpadów opakowaniowych.

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów surowcowych, tj. szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier, odpady wielomateriałowe, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach lub też w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie gminy. Wykaz tych punktów zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

3. Popiół i żużel nie może być wrzucany do pojemników na odpady zmieszane, z uwagi na możliwość zniszczenia pojemnika i zabrudzenia pozostałych odpadów.

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie należy pozostawiać w wiatach śmietnikowych w terminach nie objętych harmonogramem wywozu tych frakcji odpadów.

5. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, posiadający na jej terenie kompostownik, mogą poddawać procesowi kompostowania odpady ulegające biodegradacji, tj. odpady organiczne i odpady zielone, np. wygrabione liście, skoszona trawa, chwasty, wycięte gałęzie. W przypadku braku miejsca w kompostowniku odpady zielone, powinny być zbierane w workach.

6. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie posiadają na jej terenie kompostownika, zobowiązani są do zbierania odpadów organicznych w przeznaczonym do tego celu pojemniku.

7. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do zbierania odpadów zielonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w wiatach śmietnikowych.

8. Odpady wielkogabarytowe należy zbierać odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w kontenerze znajdującym się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, skąd zostaną odebrane przez firmę wywozową w terminie określonym w harmonogramie. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

9. Odpady budowlano-remontowe powstałe w wyniku drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub udostępnić firmie wywozowej celem ich przekazania, w terminie określonym w harmonogramie. Do tego czasu odpady powinny być zbierane w odrębnym kontenerze lub w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości. Opłatę związaną z podstawieniem kontenera określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

10. Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, pochodzące z gospodarstw domowych należy umieszczać
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych przez gminę punktach. Aktualny wykaz punktów odbierających przeterminowane leki i zużyte baterie zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

11. Zużyte opony oraz inne odpady niebezpieczne, tj. chemikalia, farby, oleje, zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Rozdział 6.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz koszy ulicznych na drogach publicznych,
jak i warunki ich rozmieszczania i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników oraz terenu, na którym są ustawione w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez dezynfekcję i dezynsekcję i deratyzację, w sytuacjach tego wymagających, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Miesięczna ilość pojemników i worków o określonej pojemności przeznaczona na odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej:

a) pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych o minimalnej pojemności 120 l – na każde dwie osoby z niego korzystające,

b) pojemnik o minimalnej pojemności 50 l do zbierania odpadów organicznych na każdą nieruchomość bez względu na ilość osób, zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7 lit. a, jeśli na terenie nieruchomości nie prowadzi się kompostowania,

c) po jednym worku na każdą frakcję odpadów surowcowych o minimalnej pojemności 120 l - na każde dwie osoby, zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7 lit. a,

d) worki o minimalnej pojemności 50 l na popiół i żużel niezależnie od ilości zamieszkujących osób, w ilości: 6 worków w okresie grzewczym i 3 worki poza okresem grzewczym,

e) worki o minimalnej pojemności 120 l na odpady zielone niezależnie od liczby zamieszkujących osób, w ilości zależnej od potrzeb.

4. Pojemniki oraz worki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla firmy wywozowej, tj. na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości, nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie wywozu odpadów.

5. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej powinny być wyposażone w:

a) co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów zmieszanych, w tym odpadów organicznych, na każde 200 osób z niego korzystających,

b) po 1 pojemniku o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, tj. odpadów zielonych, szkła i odpadów wielomateriałowych - na każdą wiatę, bez względu na ilość osób z niej korzystających, zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7 lit. b,

c) po 2 pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, tj. tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru i tektury - na każdą wiatę, bez względu na ilość osób z niej korzystających, zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7 lit. b,

6. W przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości pojemników w wiatach, ilość odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością ich wywozu.

7. W celu selektywnego zbierania odpadów należy stosować:

a) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki i worki o następujących parametrach:

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

Odpady organiczne
(odpady kuchenne)

zielony lub czarny pojemnik

50 l

Szkło

biały worek

120 l – 240 l

Tworzywa sztuczne

żółty worek

120 l – 240 l

Metal

bordowy worek

120 l – 240 l

Papier
i tektura

niebieski worek

120 l – 240 l

Wielomateriałowe

zielony worek

120 – 240 l

Zielone

czarny worek

120 l – 240 l

Popiół i żużel

szary worek

50 l

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o następujących parametrach:

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

Zielone

zielony pojemnik

1100 l

Tworzywa sztuczne + metal

żółty pojemnik

1100 l

Szkło

biały pojemnik

1100 l

Papier
i tektura

niebieski pojemnik

1100 l

Wielomateriałowe

bordowy pojemnik

1100 l

8. Minimalną pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

a) 3 l – na każdego ucznia i pracownika zatrudnionego w szkole,

b) 3 l – na każde dziecko i pracownika zatrudnionego w żłobku i przedszkolu,

c) 5 l – na każde 10 miejsc pochówku na cmentarzu,

d) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na zakład, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

e) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

f) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

g) 30 l – na każdą działkę na terenie ogródków działkowych, jeśli działka wyposażona jest w kompostownik, natomiast 60 l w przypadku braku kompostownika.

9. Miesięczna ilość odbieranych pojemników o określonej pojemności na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie określana jest przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej w złożonej przez niego deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10

Kosze uliczne:

a) należy rozstawiać przy obiektach:

- użytku publicznego,

- gastronomicznych,

- handlowych,

- rekreacyjnych i sportowych,

- o intensywnym ruchu pieszych;

b) powinny być o pojemności minimum 60 l;

c) należy przynajmniej raz w roku czyścić, natomiast skorodowane lub uszkodzone wymienić.

Rozdział 7.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości

§ 11

1. Odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów, oraz zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe – raz w miesiącu,

c) odpady organiczne – w okresie letnim raz w tygodniu, w okresie zimowym raz na dwa tygodnie,

d) odpady zielone – tylko w okresie 01.04. do 30.11. – raz w tygodniu, przy odbiorze odpadów organicznych.

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane – 5 razy w tygodniu,

b) odpady surowcowe – 2 razy w miesiącu lub zaraz po zapełnieniu,

c) odpady zielone – tylko w okresie 01.04. do 30.11. – raz w tygodniu.

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych ustalana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  oraz odpady budowlano-remontowe odbierane są raz na pół roku sprzed posesji lub spod wiaty śmietnikowej w terminach określonych w harmonogramie firmy wywozowej oraz w ciągu całego roku w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych każdy mieszkaniec gminy, może w godzinach urzędowania punktu, bezpłatnie przekazać wszystkie odpady zbierane selektywnie, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji.

7. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, tj. miesiąc lub dwa, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt do gminy w celu ustalenia warunków ich odbioru. Opłatę związaną
z podstawieniem dodatkowego pojemnika wraz z jego odbiorem  określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu.

8. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

9. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych – raz na tydzień oraz niezwłocznie po ich napełnieniu, tak by nie dopuścić do wysypywania się odpadów.

§ 12

1. Właściciel nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do usuwania z niego nieczystości ciekłych tak, by nie doprowadzić do jego przepełnienia, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Wszystkie powstające odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 14

1. Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji jest obszar gminy Bieruń w granicach administracyjnych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nie rzadziej niż raz na rok w okresie od 15 kwietnia do 15 maja.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz, w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. Informację na temat terminu oraz obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz w prasie lokalnej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »