| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/246/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania opłat, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w ustawie;

4) podmiot realizujący usługi – jednostka budżetowa Gminy Brenna lub podmiot uprawniony do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Brenna, realizujące usługi opiekuńcze i/ lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Warunki przyznawania usług opiekuńczych

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

§ 4. 1. Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

1) W przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSOBY SAMOTNEJ LUB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ W ODNIESIENIU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z USTAWY

ODPŁATNOŚCI W PROCENTACH

1

2

3

do 100 %

0 %

powyżej 100 %

do 150 %

2 %

powyżej 150 %

do 170 %

3 %

powyżej 170 %

do 190 %

5 %

powyżej 190 %

do 210 %

7 %

powyżej 210 %

do 230 %

10 %

powyżej 230 %

do 250 %

17 %

powyżej 250 %

do 270 %

25 %

powyżej 270 %

do 290 %

35 %

powyżej 290 %

do 320 %

50 %

powyżej 320 %

do 350 %

70 %

powyżej 350 %

do 400 %

85 %

od 400 %

100 %

2) W przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSÓB W RODZINIE W ODNIESIENIU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z USTAWY

ODPŁATNOŚCI W PROCENTACH

1

2

3

do 100 %

0 %

powyżej 100 %

do 105 %

2 %

powyżej 105 %

do 110 %

5 %

powyżej 110 %

do 130 %

8 %

powyżej 160 %

do 190 %

20 %

powyżej 190 %

do 220 %

27 %

powyżej 220 %

do 250 %

35 %

powyżej 250 %

do 270 %

45 %

powyżej 270 %

do 290 %

55 %

powyżej 290 %

do 310 %

65 %

powyżej 310 %

do 330 %

75 %

powyżej 330 %

do 350 %

85 %

powyżej 350 %

100 %

2. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 4.

3. Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 5.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 12,50 (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy).

5. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych).

§ 5. 1. Osoba zobowiązana do płatności nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług – usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po udokumentowaniu dowodem wpłaty;

4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

5) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z:

- potrzebami mieszkaniowymi,

- z przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu,

6) ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki;

7) posiadanie przez rodzinę troje lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny świadczeniobiorcy – przebywających we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym;

8) zdarzenie losowe.

§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek podmiotu realizującego usługi w Brennej do dziesiątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

2. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »