| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/246/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania opłat, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w ustawie;

4) podmiot realizujący usługi – jednostka budżetowa Gminy Brenna lub podmiot uprawniony do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Brenna, realizujące usługi opiekuńcze i/ lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Warunki przyznawania usług opiekuńczych

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

§ 4. 1. Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

1) W przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSOBY SAMOTNEJ LUB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ W ODNIESIENIU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z USTAWY

ODPŁATNOŚCI W PROCENTACH

1

2

3

do 100 %

0 %

powyżej 100 %

do 150 %

2 %

powyżej 150 %

do 170 %

3 %

powyżej 170 %

do 190 %

5 %

powyżej 190 %

do 210 %

7 %

powyżej 210 %

do 230 %

10 %

powyżej 230 %

do 250 %

17 %

powyżej 250 %

do 270 %

25 %

powyżej 270 %

do 290 %

35 %

powyżej 290 %

do 320 %

50 %

powyżej 320 %

do 350 %

70 %

powyżej 350 %

do 400 %

85 %

od 400 %

100 %

2) W przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSÓB W RODZINIE W ODNIESIENIU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z USTAWY

ODPŁATNOŚCI W PROCENTACH

1

2

3

do 100 %

0 %

powyżej 100 %

do 105 %

2 %

powyżej 105 %

do 110 %

5 %

powyżej 110 %

do 130 %

8 %

powyżej 160 %

do 190 %

20 %

powyżej 190 %

do 220 %

27 %

powyżej 220 %

do 250 %

35 %

powyżej 250 %

do 270 %

45 %

powyżej 270 %

do 290 %

55 %

powyżej 290 %

do 310 %

65 %

powyżej 310 %

do 330 %

75 %

powyżej 330 %

do 350 %

85 %

powyżej 350 %

100 %

2. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 4.

3. Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 5.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 12,50 (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy).

5. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych).

§ 5. 1. Osoba zobowiązana do płatności nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług – usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po udokumentowaniu dowodem wpłaty;

4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

5) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z:

- potrzebami mieszkaniowymi,

- z przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu,

6) ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki;

7) posiadanie przez rodzinę troje lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny świadczeniobiorcy – przebywających we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym;

8) zdarzenie losowe.

§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek podmiotu realizującego usługi w Brennej do dziesiątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

2. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »