| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/731/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647), w związku z uchwałą Nr XIV/239/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach

Rada Miasta Katowice uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach stwierdzając, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012r.

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach obejmuje obszar o powierzchni około 4,0ha w granicach określonych na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) Przepisy końcowe;

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach (zwany dalej w skrócie „planem”) składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

§ 3. 1. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) krzyż przydrożny objęty ochroną na podstawie planu;

5) symbol literowy i numer identyfikujący terenów, dla których ustalenia określa niniejsza uchwała:

a) MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) U tereny zabudowy usługowej,

c) KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

d) KDL teren drogi publicznej klasy lokalnej,

e) G teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej gazu.

2. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy wynikające z przepisów odrębnych:

1) granica obszaru i terenu górniczego „Kochłowice – Świętochłowice – Chorzów” zlikwidowanego rejonu Prezydent KW S.A. Oddziału KWK „Halemba – Wirek”;

2) obiekty wskazane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków;

3) granica administracyjna miasta Katowice;

4) cały obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 Bytom;

3. W załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu:

1) granica byłego Pola Rezerwowego zlikwidowanej KWK „Siemianowice” i byłego Pola Rezerwowego KZPW;

2) wychodnia uskoku w stropie karbonu;

3) wychodnia pokładów w stropie karbonu;

4) teren dawnej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego;

5) zlikwidowany szyb „Agnieszka”;

6) istniejące jezdnie;

7) projektowana ścieżka rowerowa;

8) wodociąg magistralny o średnicy 1200cm;

9) ciepłociąg wysokoparametrowy;

10) numer i granica działki ewidencyjnej;

11) treść mapy zasadniczej;

4. Nazwy własne (ulic, placów i obiektów), numery ewidencyjne działek, oraz numery adresowe posesji - przywołane w tekście planu lub opisane na rysunku planu - należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy i numery istniejące oraz stosowane w dniu sporządzenia projektu planu.

§ 4. 1. Ustalenia planu, o których mowa w §2 ust.1 i w §3 ust.1. pkt od 1 do 5 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.

§ 5. 1. W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

5) obszarów osuwania się mas ziemnych;

6) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

7) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

8) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

9) terenów rekreacyjno –wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

10) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

11) terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych;

§ 6. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe, sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej.

5) zabudowie usługowej, usługach należy przez to rozumieć:

a) zabudowę usług społecznych - budynki lub ich części przeznaczone na usługi kultury, w tym teatry, usługi oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, usług sportu i rekreacji, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego itp.,

b) zabudowę usług konsumpcyjnych - budynki lub ich części przeznaczone na usługi gastronomii, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła (fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, stolarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, warsztaty samochodowe), usług obsługi turystyki, wystaw i galerii itp.,

c) zabudowę usług handlu detalicznego - budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2itp.,

d) zabudowę usług biurowych - budynki lub ich części przeznaczone na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, instytuty badawczo – rozwojowe oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, itp.,

e) zabudowę usług finansowych - budynki lub ich części przeznaczone na usługi związane z finansami, ubezpieczeniami, doradztwem finansowym, itp.,

6) zabudowie mieszkaniowo - usługowej należy przez to rozumieć budynek składający się z lokali mieszkaniowych i lokali użytkowych, gdzie łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może być mniejsza niż 50 % powierzchni użytkowej budynku;

7) powierzchni użytkowej usług – należy przez to rozumieć sumę powierzchni użytkowej podstawowej i pomocniczej lokalu użytkowego;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować ścian zewnętrznych budynku. Linia ta nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon i wykusz o wysięgu nie przekraczającym 1,5m, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, nie dotyczy to również linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych;

9) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w %;

10) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy odniesiony do powierzchni działki budowlanej , wyrażony w liczbach bezwzględnych;

11) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące prezentacji reklam;

12) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie graficzne miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

13) elementach systemu informacji i reklamy miejskiej - należy przez to rozumieć tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów itp.; obiekty małej architektury (np. słupy informacyjno – ogłoszeniowe) wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów drogowych;

14) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć starannie urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników;

15) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

16) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z realizacją przedsięwzięć, dla których organ wydający postanowienie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko lub nie jest ona wymagana;

17) przedsięwzięciach – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o ochronie środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z zasadami określonymi dla wyodrębnionych terenów.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 7. 1. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) ukształtowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzez utrzymanie istniejącego użytkowania obiektów z umożliwieniem działań inwestycyjnych ze znacznym udziałem ogólnodostępnych usług, szczególnie w niższych kondygnacjach budynków usytuowanych wzdłuż ulic;

2) ochrona dziedzictwa kulturowego – utrzymanie i ochrona obiektów wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków;

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych terenów zostały ustalone w § 11 dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami cyfrowo – literowymi lub literowymi.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazuje się:

a) utrzymanie i zachowanie niezbędnych dojść, dojazdów, wejść,

b) zapewnienie obsługi komunikacyjnej wjazdów bramowych i przejazdów wewnętrznych,

c) wykonanie szczegółowej dokumentacji opisowej rysunkowej i fotograficznej obiektów zespołu dawnego szybu „Agnieszka” w formie karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa (białej karty) na terenie 1U dla celów archiwalnych i przekazanie jej służbom konserwatorskim,

d) wykonanie szczegółowej dokumentacji opisowej i fotograficznej obiektu suwnicy w budynku dawnej kompresorowni na terenie 1U dla celów archiwalnych i przekazanie jej służbom konserwatorskim.

2) dopuszcza się:

a) utrzymanie istniejącej zabudowy,

b) możliwość realizacji nowej zabudowy na zasadach ustalonych w planie,

c) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami ustalonymi w planie,

d) dla zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się przebudowy, remonty, rozbiórki, a także nadbudowy,

e) w przypadku odbudowy i rozbudowy, nakazuje się respektować wskazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy,

f) rozbiórkę istniejących budynków zespołu dawnego szybu „Agnieszka” z zachowaniem ustaleń określonych w ust.3 pkt 1 c i d,

g) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych, w których realizowane będą usługi z zakresu jak dla zabudowy usługowej, o którym mowa w §6 ust.1 pkt 5,

h) na terenie oznaczonym symbolem MW przekształcenia związane ze zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków obejmujące zmianę sposobu użytkowania parterów budynków na usługi, o których mowa w §6 ust.1 pkt 5a,b,c, d,

i) na terenie oznaczonym symbolem 1U przekształcenia związane ze zmianą sposobu użytkowania wnętrza budynku kompresorowni, w tym rozbiórkę i przeniesienie suwnicy z budynku kompresorowni z zachowaniem ustaleń określonych w ust.3 ust.1 pkt d,

j) zabudowę usług handlu detalicznego realizowaną w obiektach wielokondygnacyjnych wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami MW i 1U ,

k) inną organizację wjazdów i ruchu wewnątrz zabudowy z zapewnieniem niezbędnych dojść i dojazdów, w tym dojazdów przeciwpożarowych i dojazdów dla służb techniczno-eksploatacyjnych,

l) budowę garaży podziemnych,

m) usytuowanie budynków na działce budowlanej zgodnie z ustaleniami przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zastrzeżeniem terenu o symbolu MW gdzie dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną w pierzei ulicy.

3) zakazuje się: grodzenia terenów dróg oraz przejść.

4. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania nośników reklamowych i szyldów:

1) zakazuje się:

a) stosowania oświetlenia pulsacyjnego oraz tablic LCD na szyldach i reklamach,

b) lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących obiektów,

c) lokalizowania nośników reklamowych na terenach zieleni, gdzie dopuszcza się tylko znaki systemu informacji i reklamy miejskiej,

d) lokalizowania nośników reklamowych na ażurowych balustradach balkonów i tarasów.

2) dopuszcza się:

a) wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynku działalnością, a kształt i wielkość szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku i zapewniać ekspozycje detali architektonicznych, a zwłaszcza gzymsów , płycin, ryzalitów, sztukaterii,

b) nieoświetlone reklamy remontowo - budowlane, wyłącznie na czas prowadzenia prac,

c) reklamy na drogach, ulicach, parkingach, wiatach przystankowych jedynie w formach i miejscach stanowiących część systemu informacji i reklamy miejskiej.

3) nakazuje się:

a) stosowanie tej samej wielkości szyldów płaskich i ich grupowanie w jednym miejscu na elewacji, a szyldy nie mogą sięgać dalej niż na 0,12m od lica budynku,

b) nie przekraczanie przez zewnętrzną krawędź reklamy semaforowej na budynku odległości 0,85m od lica ściany budynku.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony przed hałasem:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo –usługowej;

3) na terenie MW położonym wzdłuż ulic Bytkowskiej KDL występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;

4) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących pomieszczenia chronione przez hałasem w zabudowie usytuowanej od strony ulicy KDL .

2. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów:

1) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

2) dopuszcza się przedsięwzięcia związane z budową:

a) dróg i ulic o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km,

b) infrastruktury technicznej,

c) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym również instalacji radiokomunikacyjnych,

d) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha.

3) stopień uciążliwości obiektów lub przedsięwzięć nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednio dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia terenów;

4) zakazuje się realizacji stacji paliw.

3. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony środowiska:

1) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha – do parametrów określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, przed odprowadzaniem ich do kanalizacji miejskiej;

2) nakaz stosowania proekologicznych systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą lub system oparty o spalanie paliw o wysokiej sprawności cieplnej;

3) zakazuje się stosowania paliw węglowych jako medium grzewczego dla zabudowy innej niż mieszkaniowa;

4) nakaz sytuowania i wykonania miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem wymogu estetycznego wkomponowania w otoczenie;

5) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych;

6) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów.

4. W zakresie ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 329 Bytom ustala się zakaz wprowadzania do wód i gruntu nieoczyszczonych ścieków, niezbędne jest stosowanie najlepszych dostępnych technik zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

5. W obszarze objętym planem ustala się w zakresie ochrony przyrody: dopuszcza się przebudowę tradycyjnej wielko gabarytowej zieleni przyulicznej na gatunki ozdobne niskopienne dobrze chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. W zakresie postępowania z odpadami ustala się zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, magazynowaniem odpadów, w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W obszarze objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz dobra kultury współczesnej.

2. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony konserwatorskiej dla obiektów wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, obejmujących budynki mieszkalne przy ul. Bytkowskiej 72 i ul. Bytkowskiej 84:

1) nakazuje się:

a) ochronę zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmienionej postaci sposobu ukształtowania bryły, wysokości zabudowy, w tym wysokości gzymsu wieńczącego z dopuszczeniem wynikającym z pkt 2c, rysunku i zasad kompozycji elewacji, kształtu i rodzaju pokrycia dachu budynku, ochronę zabytkowych detali architektonicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym wielkości otworów, jej podziału i formy historycznej,

b) stosowanie i zachowanie oryginalnych materiałów wykończeniowych,

c) usunięcie pozostałości nieczynnych przyłączy energetycznych (wysięgniki, haki, stojaki, przewody), usunięcie – przeniesienie (skablowanie) przyłączy elektroenergetycznych i telefonicznych prowadzonych po elewacjach budynków,

d) lokalizację złącz kablowych elektroenergetycznych lub przyłączy gazowych w szafkach wnękowych na elewacjach,

e) lokalizację nowych, rozbudowywanych i remontowanych szaf telekomunikacyjnych i transformatorów SN/nN należy budować w wykonaniu podziemnym lub wnętrzowym jako stacje umieszczane wewnątrz obiektów kubaturowych.

2) dopuszcza się:

a) wymianę technicznie zużytych elementów budynku lub zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu) przy zachowaniu pierwotnej historycznej formy, detalu, podziału, materiału (odtworzenie) tych elementów,

b) remont i modernizację techniczną wnętrz budynków,

c) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach przekształconych w sposób naruszający wartości historyczne, przywrócenie ich oryginalnej historycznej formy i wystroju,

d) włączenie budynku przy ul. Bytkowskiej 72 w nową zabudowę pierzei ulicy.

3) zakazuje się:

a) lokalizacji na elewacji zabudowy frontowej urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych kabli elektroenergetycznych, szaf kablowych elektroenergetycznych i pomieszczeń do gromadzenia odpadów,

b) lokalizacji szaf telekomunikacyjnych i transformatorów SN/nN jako wolnostojących,

c) stosowania na elewacjach okładzin systemowych i drewna.

3. W obszarze objętym planem ustala się ochronę na podstawie planu krzyża przydrożnego o wartościach kulturowych i ustala się:

1) nakaz zachowania kompozycji, formy i materiału obiektu oraz utrwalania wartości zabytkowej krzyża;

2) dopuszcza się przeniesienie w inne miejsce w obszarze planu.

§ 10. Ustalenia dotyczące potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. W obszarze objętym planem przestrzenie publiczne obejmują:

1) drogi publiczne wraz z miejscami postojowymi.

2. Ustala się, następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych (zasady dotyczą elementów przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdującej się na terenach ogólnodostępnych, niezależnie od form własności tych terenów oraz w przestrzeni nad nimi i w ich sąsiedztwie, w zasięgu postrzegania przez przebywających na nich ludzi):

1) nakazuje się:

a) aranżowanie przestrzeni publicznej w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności,

b) zagospodarowanie terenów publicznych i ogólnodostępnych z udziałem zieleni w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, której towarzyszy oraz zapewniających jej wysoką jakość kompozycyjną i właściwe warunki dla długotrwałego rozwoju,

c) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w tym:

- stosowanie rozwiązań wspomagających ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- stosowanie elementów orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących.

2) dopuszcza się:

a) w liniach rozgraniczających dróg lokalizowanie, obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiat przystankowych, w tym zintegrowanych z kioskami z prasa i kwiatami, wyjść, wjazdów i wyjazdów z parkingów podziemnych, automatów telefonicznych i elementów systemu informacji i reklamy miejskiej, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w planie,

3) zakazuje się:

a) w liniach rozgraniczających dróg lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ścieków itp., jeżeli istnieje techniczna możliwość realizacji tych urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych,

b) lokalizacji wszelkich elementów instalacji i urządzeń technicznych wpływających negatywnie na estetyczny wygląd elewacji budynków.

§ 11. W obszarze objętym planem ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zostały określone w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 12. W obszarze objętym planem ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. W obszarze objętym granicami planu występują udokumentowane zasoby bilansowe - złoża węgla kamiennego „Polska Wirek”.

2. Część obszaru objętego planem położona na zachód od ul. Bytkowskiej usytuowana jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Kochłowice – Świętochłowice – Chorzów” zlikwidowanego rejonu „Prezydent” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba – Wirek”, poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej.

3. Przy realizacji obiektów budowlanych ustala się nakaz uwzględnienia następujących uwarunkowań geologiczno – górniczych; cały obszar objęty granicami planu znajduje się na terenach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej gdzie występują zlikwidowane wyrobiska górnicze mające kontakt z powierzchnią (szyb Agnieszki i sztolnia Agnieszki), zroby płytkiej eksploatacji, wychodnia uskoku w stropie karbonu, wychodnie podkładów w stropie karbonu, zlikwidowany szyb Agnieszka.

4. Cały obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 Bytom, o zasadach ochrony ustalonych w §8 ust. 3 i 4.

§ 13. W obszarze objętym planem ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości.

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

3. Dopuszcza się wydzielenie działek nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w celu powiększenia innej działki, posiadającej dostęp do drogi publicznej.

4. Powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 600m2.

5. Szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 15 m.

6. Kąt położenia granicy nowo wydzielonej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40o.

§ 14. W obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Dla zabudowy, która w momencie wejścia w życie planu, posiadała parametry i wskaźniki większe niż ustalone w niniejszym planie np. gabaryty budynków, ich wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki wykorzystania terenu, ustala się:

1) zakaz jej nadbudowy i rozbudowy;

2) dopuszcza się:

a) remonty budynków i ich wnętrz,

b) przekształcenia związane ze zmianą sposobu użytkowania w zakresie wynikającym z ustaleń planu.

2. Dla zabudowy wskazanej do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zawarte w §9.

3. W obszarze objętym planem ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci oznaczonych graficznie na rysunku planu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 15. W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:

1) projektowana droga publiczna klasy zbiorczej KDZ , jako przedłużenie ul. Złotej w kierunku północnym do włączenia w ul. Bytkowską KDL , stanowiąca element układu drogowego o znaczeniu ponadmiejskim, z zastrzeżeniem §17 ust.2;

2) droga publiczna klasy lokalnej KDL , w ciągu ul. Bytkowskiej, łącząca obszar objęty planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym miasta.

2. Dopuszcza się wyznaczenie w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MW i 1U dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi tych terenów.

3. W obszarze planu dopuszcza się możliwość rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany przebiegu elementów układu komunikacji w granicach linii rozgraniczających.

4. W obszarze planu dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ulic i dróg:

1) dopuszcza się:

a) przebudowę w granicach wyznaczonego terenu KDZ skrzyżowania projektowanej drogi KDZ z ul. Józefowską i ul. Bytkowską KDL w formie „ronda”,

b) przebudowę i remont drogi w granicach wyznaczonego terenu KDL z uwzględnieniem potrzeb w zakresie budowy ścieżek rowerowych oraz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,

c) usunięcie wybranych drzew w związku z przebudową dróg i koniecznością zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych:

1) dopuszcza się:

a) utrzymanie istniejących miejsc postojowych na terenie drogi publicznej KDL w formie pasów i zatok postojowych,

b) utrzymanie istniejących miejsc postojowych i garaży w zabudowie,

c) budowę i rozbudowę miejsc postojowych:

- dla obiektów wolnostojących w granicach ich działek,

- w podziemiach obiektów w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

d) budowę miejsc postojowych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych w formie pasów i zatok postojowych.

2) zakazuje się budowy miejsc postojowych w formie garaży blaszanych wolnostojących pojedynczych lub w zespołach.

7. Minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych odpowiednio dla:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: min.1,0 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : min. 2 miejsca postojowe na 1 budynek;

3) zabudowy mieszkaniowo - usługowej odpowiednio min.1,0 miejsca postojowe na 1 mieszkanie oraz min. 1,5 miejsca postojowego na 100m2powierzchni użytkowej usług;

4) zabudowy usług biurowych - min.2,0 miejsca postojowe na 100m2powierzchni użytkowej usług;

5) pozostałej zabudowy usługowej - min. 1,5 miejsca postojowego na 100m2powierzchni użytkowej usług.

§ 16. W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się:

a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic,

b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt a, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,

c) realizację sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych,

d) rozbudowy, przebudowy, remont i zmiany przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w przyszłości innych elementów sieci,

e) likwidację dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń w przypadku realizacji ich nowego przebiegu,

f) lokalizację transformatorów SN/nN w wykonaniu podziemnym, wnętrzowym - jako stacji umieszczonych wewnątrz obiektów kubaturowych lub jako wolnostojących, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 pkt 3 lit b i §10 ust. 2 pkt 3,

g) lokalizację szaf telekomunikacyjnych wolnostojących,

h) wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych sieci: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych, kanalizacji światłowodowej pod monitoring wizyjny przy uwzględnieniu ustaleń, o których mowa w §8 ust.2 pkt 2.

2) nakazuje się:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

b) dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

c) odprowadzania ścieków poprzez miejski system kanalizacji,

d) odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez miejski system kanalizacji i zgodnie z ustaleniami o których mowa w §8 ust. 3 pkt 1,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

f) w przypadku przebudowy na sieć kablową doziemną, likwidację odcinków sieci prowadzonych po elewacjach i stosowanie wnękowych złączy kablowych,

g) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; w budynkach objętych ochroną konserwatorską stosowanie wnękowych szafek przyłączeniowych,

h) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem włączenia projektowanych i istniejących budynków do istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych, a w przypadku ograniczenia możliwości wykorzystania ciepła systemowego budowę lokalnego źródła ciepła lub wykorzystanie energii elektrycznej i gazu;

i) obsługę w zakresie telekomunikacji z istniejących, rozbudowanych lub budowanych nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

j) postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach.

§ 17. W obszarze objętym planem ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Teren oznaczony symbolem KDZ do czasu ustalonego w planie sposobu zagospodarowania na drogę publiczną klasy zbiorczej może być użytkowany w sposób dotychczasowy, to jest jako zieleń nieurządzona, dojazdy, dojścia, teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej gazu lub jako urządzony parking.

2. Na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń tymczasowych z zastrzeżeniem ust.1.

§ 18. W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenu oznaczonego symbolem: MW – stawkę 10%, słownie: dziesięć procent;

2) dla terenów oznaczonych symbolami: 1U i 2U – stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent;

3) dla terenów oznaczonych symbolami: KDZ , KDL i G – stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

§ 19. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami planu.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa,

c) obiekty małej architektury,

d) zieleń urządzona,

e) drogi wewnętrzne, pożarowe,

f) dojazdy, dojścia,

g) miejsca postojowe,

h) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem MW ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem planu;

2) intensywność zabudowy – min. 0,0 - max. 0,8;

3) intensywność zabudowy - istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej– max. 0,5;

4) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 16%;

5) wskaźnik powierzchni zabudowy:

a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - max 30%,

b) istniejącej zabudowy usługowej – max. 25%.

6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 45% terenu działki budowlanej;

7) wysokość zabudowy od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16,0m;

8) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 2,5m;

9) dachy płaskie lub wielospadowe, dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych do 35°.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MW ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem parametrów i wskaźników określonych dla tej zabudowy w ust. 2;

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę usługową z dopuszczeniem rozbudowy i nadbudowy o część mieszkalną z zachowaniem parametrów i wskaźników określonych dla tej zabudowy w ust. 2;

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w §7 ust.3;

4) zasady umieszczania nośników reklamowych i szyldów zgodnie z ustaleniami w §7 ust.4;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §8;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określono w §9;

7) sposoby zagospodarowania terenów ustalonych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z §12;

8) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określono w §14;

9) szczegółowe warunki i zasady podziału nieruchomości zgodnie z §13;

10) zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych zgodnie z §15 ust.7;

11) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §16 i komunikacją zgodnie z §15.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa.

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenie 2U ,

b) zieleń urządzona,

c) obiekty małej architektury,

d) drogi wewnętrzne, pożarowe,

e) dojazdy, dojścia,

f) miejsca postojowe,

g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy – min.0,2 - max. 0,8;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 40%;

3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 45% terenu działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy - minimum 2 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej niż 12,0m, a dla obiektów nie będących budynkami - do nie więcej niż 16,0m;

5) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 2,5m;

6) dachy płaskie, wielospadowe, dwuspadowe;

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie rysunkiem planu;

2) intensywność zabudowy – max.0,8;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 55%;

4) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 25% terenu działki budowlanej;

5) wysokość zabudowy 1 kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym, ale nie więcej niż 9,0m;

6) wysokość obiektów małej architektury nie więcej niż 2,5m;

7) dachy płaskie lub wielospadowe, dwuspadowe, o kącie pochylenia połaci dachowych do 35°;

4. Dla terenów oznaczonych symbolami 1U i 2U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 2U :

a) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) dopuszcza się remont, przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem parametrów i wskaźników określonych w ust. 3, bez zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy.

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określono w §7 ust.3;

3) zasady umieszczania nośników reklamowych i szyldów zgodnie z ustaleniami w §7 ust.4;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w §8;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określono w §9;

6) sposoby zagospodarowania terenów ustalonych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z §12;

7) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określono w §14;

8) szczegółowe warunki i zasady podziału nieruchomości zgodnie z §13;

9) zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych zgodnie z §15 ust. 7;

10) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §16 i komunikacją zgodnie z §15;

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej gazu;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) miejsca postojowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem G ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy – min.0,1 - max. 0,2;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 10%;

3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej- min 45%;

4) wysokość zabudowy do 1 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 10,0m;

5) dach płaski.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem G dopuszcza się:

1) likwidację stacji redukcyjno - pomiarowej gazu;

2) przeznaczenie terenu obiektów i urządzeń infrastruktury gazu dla rozbudowy układu komunikacyjnego miasta, projektowanej drogi KDZ .

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ ustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe projektowane,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi KDZ zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych oraz rysunkiem planu nie mniejszą niż 20,0m.

3. Dopuszcza się możliwość zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub ustalenie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania, zgodnie z ustaleniami o których mowa w § 17 ust. 1;

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się odpowiednio:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) ścieżki rowerowe istniejące i projektowane,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi KDL w ciągu ul. Bytkowskiej zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych oraz rysunkiem planu nie mniejszą niż 15,0m.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/731/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/731/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach, Rada Miasta Katowice postanawia:

§ 1. Nie uwzględnić uwag wniesionych przez Grupę Kapitałową GANT Development S.A. GANT ZN Sp. z o.o. SM DOM S.k.a. z siedzibą w Katowicach

1) uwaga nr 1.1. - treść uwagi: Doprecyzowanie określenia „intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy” po obrysie ścian zewnętrznych budynków bez uwzględnienia do wyliczeń powierzchni loggi i balkonów.
Uwaga jest nie uwzględniona w projekcie planu - przyjęta definicja wskaźnika intensywności zabudowy jest zgodna z definicją zawartą w art.15. ust.2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647), i obowiązuje w zakresie uregulowanym obowiązującą Polską Normą PN-ISO 9836:1987.

2) uwagi nr 1.4., 1.5, 1.6. i 1.7. - treść uwag:
Uwagi dotyczą parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem MW w zakresie: zwiększenia intensywności zabudowy z 0,5 do max 0,9, wysokość zabudowy z od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16,0m do minimum 2 do 9 kondygnacji nadziemnych ale nie więcej niż 28m, zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy z max. 16% do max 25% oraz zmniejszenia udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej z 45% do min 35%.
Uwagi są nie uwzględnione w projekcie planu. Przyjęte w projekcie planu parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem MW zostały określone z zachowaniem wskaźników wskazanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja, przyjętym uchwałą nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012r., w którym dla terenu oznaczonego w planie symbolem MW, przyjęto jako kierunek przeznaczenia obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej oznaczone symbolem MN3, dla których ustalono max. wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8; maksymalną wysokość zabudowy (w kondygnacjach nadziemnych) – do 5 kondygnacji oraz minimalny udział terenu biologicznie czynnego – 45%. Ustalony w projekcie planu wskaźnik powierzchni zabudowy w wysokości 16% wynika z uwzględnienia pozostałych wskaźników. Ponadto Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 4.10.2012r. potwierdziła zasadność przyjętych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/731/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Rada Miasta Katowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) ustala:

1) jako inwestycje należące do zadań własnych gminy w obszarze objętym planem:

a) budowę drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ ,

b) przebudowę skrzyżowania dróg: KDZ i KDL w formie ronda,

c) przebudowę i remont drogi KDL z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Katowice;

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji;

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »