| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/235/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą  nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373), a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/289/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.01.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 235 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LĘDZINY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.

§ 2. 1. Pojęcia podstawowe:

1) odpady komunalne - odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

2) odpady komunalne wielkogabarytowe - odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady (np. stare meble, wózki dziecięce, materace itp.),

3) odpady ulegające biodegradacji - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 185, poz. 1243 z późn. zm.),

4) odpady zielone - odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

5) odpady opakowaniowe - odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.); rodzaje tych odpadów wymienione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz.1858),

6) bioodpady - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1342 z późn. zm.),

7) odpady niebezpieczne - odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

8) nieczystości ciekłe - nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

9) zbiorniki bezodpływowe - zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

10) stacje zlewne - stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

11) selektywne zbieranie - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

12) pojemnik na odpady komunalne - urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów, z wyłączeniem koszy ulicznych; pojemniki winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

13) kosz uliczny - urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, na postojach taxi oraz ustawione w pasie drogowym o znacznym natężeniu ruchu pieszych,

14) przedsiębiorca - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

15) umowa - umowa zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

16) chodnik - chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

17) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

18) właściciel nieruchomości - właściciel w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

19) wytwórca odpadów - rozumie się przez to wytwórcę w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

20) zbieranie odpadów - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

21) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),

22) Gminny Punkt Zbierania Odpadów - punkt zbierania odpadów zlokalizowany na terenie Gminy, prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

2. W sprawach dotyczących utrzymania zwierząt stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

3. Zasady postępowania i gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności zbieranie, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie, muszą być prowadzone zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości.

2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunlanych, z zastrzeżeniem pkt 2-12,

2) papieru i tektury,

3) szkła,

4) tworzyw sztucznych,

5) metali,

6) zielonych i ogrodowych,

7) wielkogabarytowych,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

9) zużytych opon,

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

11) zużytych baterii i akumulatorów,

12) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady powstające nieregularnie - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe powinny być zbierane i odbierane w sposób i terminach określonych w harmonogramie dostarczonym przez przedsiębiorcę. Częstotliwość wywozu tych odpadów określa odrębna uchwała.

4. Odpady powstające nieregularnie - zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

5. Odpady ulegające biodegradacji, które nie zostały przekazane w ramach selektywnego odbioru można przekazywać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

6. Zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

7. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia śliskość nawierzchni za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. Środki uszorstniające użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

8. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w pryzmach w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Pryzmy nie powinny znajdować się przy drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.

9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z tych obiektów oraz ustawienia koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

10. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

12. Zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych:

1) do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią,

2) do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających.

13. Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków, musi być zaopatrzona w instalację odprowadzającą te ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

14. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłaszania ich do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Gminę w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości (chodniki, podwórka) pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków, o których mowa w ust.1 bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych obejmujących wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, itp. możliwe jest poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

1) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przenikaniem do ziemi i wód gruntowych ewentualnych rozlewów płynów samochodowych.

4. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami prowadzącymi działalność gospodarczą w tym zakresie.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny mieć minimalną pojemność 110 litrów.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1-2 powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz winny zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania.

4. Ilość pojemników ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących, normatywnej ilości wytwarzanych odpadów wynoszącej 60 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny) lub 120 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany) oraz częstotliwości wywozu odpadów.

5. Ilość pojemników ustawionych na terenie nieruchomości niezamieszkałej uzależniona jest od parametrów wskazanych w ust. 6 oraz częstotliwości wywozu odpadów.

6. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne winny być wyposażone w odpowiednią ilość pojemników wynikającą z potrzeb właściciela nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania oraz tygodniowych wskaźników wytwarzania odpadów:

1)

budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej

2 l/na każdego pracownika

2)

szkoły wszelkiego typu, żłobki, przedszkola

nie mniej niż 2 l na każdego ucznia (studenta, dziecko) i pracownika

3)

lokale handlowe

30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal

4)

punkty handlowe poza lokalem

nie mniej niż 30 l na każdego zatrudnionego; zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za pisemną zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi Gminy odpowiedzialnemu za gminny system gospodarki odpadami

5)

targowiska

nie mniej niż 30 l na każde miejsce handlowe

6)

lokale gastronomiczne

nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy lokal

7)

uliczne punkty szybkiej konsumpcji

co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt

8)

zakłady produkcyjne, usługowe,
rzemieślnicze, magazynowe (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych)

pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników

9)

hotele, internaty, pensjonaty,
szpitale

co najmniej 20 l na jedno łóżko

10)

cmentarze

5 l na każde miejsce pochówku, a w miesiącach październik, listopad nie mniej niż 10 l na każde miejsce

11)

ogrody działkowe

5 l na każdy ogród działkowy w okresie od 1 marca do 31 października i 2,5 l w okresie od 1 listopada do 28 lutego

7. Nieruchomości, na których powstają odpady, muszą być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w § 5 pkt 6 ppkt 4.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup lub najem od dowolnego podmiotu.

2. Na terenach nieruchomości wielolokalowych z wyodrębnioną własnością lokali, dopuszcza się wspólne korzystanie z pojemników ustawionych w miejscach gromadzenia odpadów (altankach) na zasadach odrębnych ustalonych z podmiotem zarządzającym nieruchomością.

§ 7. Utrzymanie czystości i porządku w miejscach gromadzenia odpadów (altankach śmietnikowych)

należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów:

1) w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadające standardowe wymiary oraz spełniające wymagania Polskich Norm o minimalnej pojemności 1100 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki foliowe PE-HD lub PE-LD o minimalnej pojemności 120 l,

3) na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stosuje się odpowiednio pojemniki lub worki polietylenowe PE-HD.

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków foliowych:

1) kolor niebieski na papier i tekturę,

2) kolor zielony lub biały na szkło opakowaniowe,

3) kolor żółty na tworzywa sztuczne,

4) kolor czerwony na opakowania z metalu,

5) kolor brązowy lub czarny na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście).

3. Odpady opakowaniowe (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe, itp.) przed umieszczeniem w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na płasko w celu optymalnego wykorzystania pojemnika.

4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez przedsiębiorcę, na zasadach określonych w umowie.

5. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej są dostarczane właścicielom nieruchomości raz w miesiącu przez przedsiębiorcę, na zasadach określonych w umowie.

§ 9. 1. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadać estetyczny wygląd oraz pojemność minimum 30 litrów.

2. Rozmieszczenie koszy winno być dostosowane do potrzeb wynikających z częstotliwości ruchu pieszych z zastrzeżeniem, że na przystankach komunikacyjnych winien znajdować się co najmniej jeden kosz.

3. Kosze winny być ustawione w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.

§ 10. 1. W pojemnikach na odpady komunalne zmieszane zabrania się gromadzenia śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, szlamów, odpadów niebezpiecznych w tym baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, padłych zwierząt, odpadów biodegradowalnych, itp.

2. Przepisy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach użytku publicznego.

3. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

4. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości
z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

5. W odniesieniu do właścicieli budynków wielorodzinnych (wielomieszkaniowych) oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lokalizację pojemników na odpady komunalne należy zgłosić organowi właściwemu w zakresie systemu gospodarki odpadami. Zgłoszeniu podlega każdorazowa zmiana tej lokalizacji.

6. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

7. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych) winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

2) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu.

3. Z zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z miejsc gromadzenia odpadów, natomiast z zabudowy jednorodzinnej z terenu nieruchomości.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach utwardzonych łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników i pracowników przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

§ 12. 1. Worki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, winny być odbierane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.

2. Odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) gromadzone w pojemnikach lub workach foliowych ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie.

§ 13. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane:

1) w zabudowie wielorodzinnej z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc,

2) w zabudowie jednorodzinnej w trakcie zbiórki mobilnej przeprowadzanej z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku.

2. Terminy oraz sposób przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 14. 1. Odpady budowlane i remontowe powstające w wyniku remontu lokalu lub budynku powinny być gromadzone w kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez podmiot świadczący usługę remontową.

2. Odpady budowlane i remontowe powstające w wyniku remontów prowadzonych samodzielnie powinny być dostarczone do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów we własnym zakresie.

3. Odpady zielone ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni w wyniku świadczenia usług koszenia, grabienia, pielęgnacji, itp. winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez podmiot świadczący usługę.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do wystawienia worków z odpadami zbieranymi selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) przed bramę posesji, w terminie wynikającym z harmonogramu wywozu, celem odbioru odpadów przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.

2. Odpady zbierane w ramach zbiórki mobilnej (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) winny być wystawione przed bramę posesji lub dostarczone do wyznaczonego miejsca, celem odbioru odpadów przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.

§ 16. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

§ 17. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno się odbywać z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 18. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winien przekazać odpady do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady należy przekazywać do najbliżej położonej instalacji zastępczej.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 20. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi (zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem),

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

2. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

3) kąpania psów i innych zwierząt domowych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

§ 21. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 22. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

§ 24. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 23
w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych
w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych na ten cel.

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w § 23 w ramach podjętej działalności gospodarczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych w budynkach inwentarskich, spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów,

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,

3) utrzymywania porządku na nieruchomości, a szczególnie w miejscu składowania pasz
i odchodów zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych,

4) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta,

5) zwalczania much i gryzoni,

6) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

7) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobnych dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich,

8) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 25. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, itp.

§ 26. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia na ich terenie deratyzacji w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

§ 27. 1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny wydanego w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Szczegółowe zasady oraz terminy przeprowadzenia deratyzacji określa Zarządzenie Burmistrza Miasta o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji, której przeprowadzenie należy do obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 28. 1. Do prowadzenia kontroli i egzekwowania prawidłowego wypełniania obowiązków, określonych w niniejszym Regulaminie, upoważnione są organy ustawowo uprawnione oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach oraz pracownicy Urzędu Miasta Lędziny, którym Burmistrz Miasta Lędziny wyda stosowne upoważnienie.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz w innych przepisach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »