| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 13 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żywcu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala  

§   1.   Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łękawica, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/153/12 Rady Gminy Łękawica z   dnia 28.11.2012r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łękawica.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na stronie internetowej BIP Gminy Łękawica oraz na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Gminy w   Łękawicy i   w poszczególnych sołectwach Gminy Łękawica.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/190/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 13 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łękawica , zwany dalej Regulaminem, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości w   zakresie:  

1)   prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sprzątania zanieczyszczeń z   części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz mycia i   napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami;  

2)   rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych, ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych z   nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków właścicieli i   innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego;  

6)   wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej;  

7)   wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i   porządku poprzez:  

1.   zbieranie i   usuwanie odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym regulaminie;  

2.   prowadzenie selektywnego zbierania odpowiednich rodzajów odpadów powstałych w   gospodarstwie domowym korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celu pojemników i   worków tj:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt 2-14,  

2)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

3)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

7)   zużytych opon,  

8)   odpadów organicznych: zielonych i   kuchennych,  

9)   papieru i   tektury,  

10)   szkła bezbarwnego,  

11)   szkła kolorowego,  

12)   tworzywa sztucznego,  

13)   metali,  

14)   popiołów, żużli.  

3.   wydzielanie z   odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i   gromadzenie ich w   oddzielnych workach- pojemnikach i   dostarczenia ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

4.   oddzielne zbieranie odpadów w   postaci baterii lub akumulatorów, aby umożliwić ich późniejszy odzysk lub ich unieszkodliwienie, zwracając te odpady do punktów ich zbierania;  

5.   oddzielne gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub poremontowych;  

6.   usuwanie zgodnie z   założeniami Regulaminu lub zagospodarowania odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej i   na działkach;  

7.   oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w   postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i   gnojowicy, w   przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej;  

8.   gromadzenie obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi w   przepisach odrębnych;  

9.   utrzymywanie w   stanie czystości pojemników i   miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   3.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   uniemożliwiającym zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ścieki powinny spływać poprzez łapacz oleju do odstojników. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

2)   dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,  

3)   że mycie dotyczy nadwozia samochodu.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   niezanieczyszczania środowiska i   gromadzenia powstających odpadów w   urządzeniach do tego przeznaczonych,  

2)   że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw związanych z   bieżącą eksploatacją,  

3)   że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   4.   1.   Ustala się następujące rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   worki foliowe o   pojemności – minimum 0,06 m³(60litrów),  

2)   pojemniki z   tworzywa sztucznego lub metalowe o   pojemności – minimum 0,08 m³ (80 litrów),  

3)   kontenery o   pojemności – minimum 1,5m³,  

4)   kosze uliczne o   pojemności – minimum 0,04 m³ (40 litrów).  

2.   Odpady komunalne , które nie są zbierane w   sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, należy gromadzić w   pojemnikach minimum 240 litrów lub kontenerach. Prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego, zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 240litrów na odpady komunalne zmieszane.  

3.   Odpady komunalne , zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   następujący sposób:  

1)   odpady opakowaniowe zbierane są do worków lub pojemników, przeznaczając na:  

a)   papier i   tekturę, tworzywa sztuczne , metale (opakowania z   metali) i   opakowania wielomateriałowe - pojemnik w   kolorze żółtym lub worek oznakowany napisem „OPAKOWANIA”;  

b)   szkło (bezbarwne i   kolorowe ) - pojemnik w   kolorze zielonym lub worek oznakowany napisem „SZKŁO”;  

2)   odpady ulegające biodegradacji tj. odpady kuchenne powstające w   gospodarstwach domowych oraz odpady zielone powstające w   wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i   terenów zielonych powinny być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie i   skarmianie zwierząt gospodarskich w   sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. W   razie braku możliwości urządzenia kompostownika przydomowego odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić - worek lub pojemnik w   kolorze brązowym oznakowany napisem „BIO”;  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy gromadzić w   oddzielnych workach lub pojemnikach i   oddać w   wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

4)   zużyte baterie i   akumulatory można zwrócić bezpłatnie do punktów ich zbierania lub gromadzić w   oddzielnych workach lub pojemnikach w   celu przekazania do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

5)   przeterminowane lekarstwa można zwrócić bezpłatnie do aptek, które przystąpiły do ich zbiórki lub należy gromadzić w   oddzielnych workach w   celu przekazania do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

6)   chemikalia należy gromadzić oddzielnie w   workach i   oddawać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

7)   odpady wielkogabarytowe, zużyte opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je zgromadzić w   wydzielonym miejscu i   oddać w   wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

8)   niezagospodarowany popiół, żużel należy gromadzić w   pojemniku metalowym lub innym pojemniku z   oznakowanym napisem „POPIÓŁ” i   oddać w   wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi;  

9)   odpady budowlane i   rozbiórkowe z   gospodarstw domowych należy zgromadzić w   wydzielonym miejscu , w   odpowiednich pojemnikach lub workach i   oddać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

10)   Pozostałe odpady niewysegregowane tzw. balast należy gromadzić w   workach lub pojemnikach koloru czarnego;  

4.   Odpady zmieszane, nie zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   pojemnikach koloru czarnego.  

5.   Właściciele nieruchomości, wyposażając nieruchomość w   pojemniki lub worki zobowiązani są zapewnić gwarancję bezpieczeństwa przy ich obsłudze oraz winny być one dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów.  

§   5.   1.   Pojemniki, o   których mowa w   § 4   ust.1 pkt 1-2, mają pojemność minimum 60 litrów i   kolory przypisane do rodzaju odpadów opisane w   § 4   ust.3. i   ust.4.  

2.   W miejscach publicznych, wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, na przystankach komunikacji publicznej i   w miejscach wzmożonego ruchu pieszego powinny być rozmieszczone kosze uliczne o   pojemności minimum 40 litrów przez właścicieli nieruchomości, ustawionych w   miejscach i   ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z   nich przez przechodniów oraz klientów punktów usługowo handlowych.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   6.   1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów komunalnych z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki w   określone dni do ich odbioru, przy własnej nieruchomości w   miejscach o   równym podłożu, łatwo dostępnym dla pojazdów specjalistycznych.  

2.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

1)   odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 1   raz w   miesiącu, zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym do publicznej wiadomości, przez podmiot odbierający odpady komunalne, z   zastrzeżeniem ust. 3.  

2)   odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych - nie rzadziej niż raz w   miesiącu lub w   miarę potrzeby po wypełnieniu pojemników, z   zastrzeżeniem ust.3.  

3)   w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

3.   Odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny , opony oraz inne odpady niebezpieczne odbierane będą dwa razy w   roku, w   miesiącu kwietniu i   w październiku. O   dokładnym terminie odbioru tych odpadów poinformowany zostanie właściciel nieruchomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

4.   Popiół, żużel gromadzony w   metalowym pojemniku lub innym pojemniku oznakowanym napisem „POPIÓŁ”, odbierze podmiot odbierający odpady komunalne z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym do publicznej wiadomości.  

5.   Niezagospodarowane we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone gromadzone w   worku lub pojemniku w   kolorze brązowym, odbierze podmiot odbierający odpady komunalne z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym do publicznej wiadomości.  

6.   Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne jest obowiązany dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w   roku);  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w   roku);  

5)   odpady budowlane i   rozbiórkowe;  

6)   zużyte opony (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w   roku).  

7.   Miejsce i   szczegółowy zakres świadczenia usług przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie określony odrębnie.  

8.   Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się :  

1)   z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na tydzień, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i   wysypywania odpadów na ziemię,  

2)   z cmentarza - nie rzadziej niż raz na kwartał nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w   razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów.  

§   7.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i   wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując tym samym zachowanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

§   8.   1.   Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z   materiałów odpadowych .  

3.   Promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji.  

4.   Prowadzenie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów oraz system selektywnej zbiórki odpadów.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   9.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt, a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a   w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

§   10.   Właściciele wszystkich zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nich zanieczyszczeń, w   szczególności z   terenów i   pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego, między innymi z   placów, ulic, chodników, parkingów i   innych.  

§   11.   Utrzymujący psy są zobowiązani do:  

1)   prowadzenia psa na uwięzi, a   psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażającą otoczeniu do nałożenia kagańca;  

2)   prowadzenia psa bez smyczy tylko w   miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a   właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;  

3)   nie wprowadzania psów do obiektów, budynków użyteczności publicznej i   obsługi ludności, a   w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i   opieki społecznej, szkół, placów zabaw, boisk sportowych; zakaz ten nie dotyczy psów przewodników;  

4)   usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   12.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie w   budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami, w   szczególności budowlanymi i   sanitarno - epidemiologicznymi.  

§   13.   Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:  

1)   prowadzenia chowu zwierząt w   odpowiednich pomieszczeniach;  

2)   gromadzenia obornika i   płynnych odpadów zwierzęcych w   miejscach spełniających wymogi określone w   przepisach odrębnych, nie powodując zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i   podziemnych;  

3)   ograniczenia uciążliwości takich jak hałas, itp. wobec innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;  

4)   przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

§   14.   Zwierzęta gospodarskie winny być przepędzane w   sposób nie kolidujący z   ruchem drogowym, szczególnie w   obrębie dróg o   dużym nasileniu ruchu.  

§   15.   Zakazuje się chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich w   instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowo – usługowych i   strefach przemysłowych.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   16.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych;  

2)   skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.  

2.   Deratyzację na obszarach wymienionych w   punkcie 1   należy przeprowadzić raz w   roku w   miesiącu wrześniu lub październiku.  

3.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.  

§   17.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi szczegółowe zasady przeprowadzenia deratyzacji.  

§   18.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowania przepisy innych ustaw.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »