| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.200.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki , stanowiący załącznik                      do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Traci moc uchwała NR VI/40/11 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach, na stronie internetowej Urzędu: www.bip.panki.pl i w poszczególnych sołectwach Gminy Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25.200.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Panki

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1. zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powstających w związku z bytowaniem ludzi i prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie we własnych lub wydzierżawionych pojemnikach lub kontenerach;

2. utrzymywania czystości wokół miejsca, gdzie ustawione są pojemniki, kontenery lub worki na odpady;

3. selektywnego zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych, zgodnie z § 2 ust. 1 regulaminu;

4. wydzielania odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych;

5. niezwłocznego uprzątnięcia terenu w przypadku rozbiórki budynku.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

1) szkło białe i kolorowe;

2) tworzywa sztuczne;

3) papier i tektura;

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone ulegające biodegradacji;

5) odzież;

6) odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, przeterminowane leki, urządzenia zawierające freony świetlówki, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, tusze, detergenty, opakowania po nawozach chemicznych i środkach ochrony roślin i inne);

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) odpady wielkogabarytowe;

9) odpady z remontów i rozbiórek;

10) zużyte opony;

11) metale.

2. Przy wykonaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów dopuszcza się następujące metody jego prowadzenia:

1) zbiórka w pojemnikach, kontenerach lub workach spełniających wymagania określone w § 7;

2) indywidualne kompostowanie przydomowe w pryzmach, w sposób i miejscu niepowodującym uciążliwości dla otoczenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych i na działkach;

3) odrębne składowanie odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystanie z nieruchomości i usuwanie ich możliwie jak najszybciej, poprzez:

a) przekazanie przedsiębiorstwu wywozowemu w uzgodnionym w terminie:

b) przekazanie podmiotom prowadzącym zakład utylizacji;

c) samodzielne dostarczenie do miejsc zbiórki organizowanych cyklicznie na terenie Gminy Panki;

d) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnej zbiórki odpadów takich odpadów jak: puszki, drobny złom, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania;

e) przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

4) przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę zużytej odzieży na terenie gminy lub samodzielne dostarczenie do specjalnych pojemników na odzież ustawionych na terenie gminy;

5) odrębne składowanie odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 oraz zużytych opon w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska i zdrowa ludzi i usuwanie ich możliwie jak najszybciej, poprzez:

a) przekazanie do punktu sprzedaży, w którym produkt został zakupiony odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, urządzenia zawierające freony, świetlówki, zużyte opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, tuszach, nawozach chemicznych i środkach ochrony roślin oraz zużyte opony;

b) samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów lub przekazanie podmiotom prowadzącym zakład utylizacji, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

3. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań.

4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko przed włożeniem do worka lub pojemnika.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 4. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy z uwzględnieniem części nieruchomości służących do celu publicznego, powinien być realizowany przez niezwłoczne odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów i podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika. Niedopuszczalne jest zgarnianie śniegu i lodu z chodnika na jezdnię.

2. Materiał użyty do usunięcia śliskości należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego stosowania.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że będzie się odbywać na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi oraz cieków i zbiorników wodnych.

3. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi w obrębie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie powoduję zanieczyszczenia wód i gleby, a powstałe odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych  do ręcznego, jak i automatycznego opróżniania.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić własność właściciela nieruchomości lub być dzierżawione od przedsiębiorstwa wywozowego.

3. Liczba oraz pojemność pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości.

4. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

§ 7. 1. Do zbierania określonych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego.

2. Pojemniki, kontenery lub worki służące do selektywnej zbiorki odpadów powinny być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

3. Przy selektywnym gromadzeniu odpadów:

1) można korzystać z odpowiednio oznaczonych pojemników ustawionych na terenie gminy:

a) pojemniki na szkło,

b) pojemniki na tworzywa sztuczne,

c) pojemniki na makulaturę,

d) pojemniki na zużytą odzież,

2) na terenie nieruchomości można wykorzystywać pojemniki lub worki foliowe:

a) białe- na szkło,

b) żółte- na tworzywa sztuczne,

c) niebieskie- na papier i karton,

d) różowe na drobny złom,

e) brązowe- na odpady ulegające biodegradacji.

4. Odpady komunalne wielkogabarytowe i zużyte opony należy gromadzić w kontenerach dostosowanych do tego rodzaju odpadów lub w miejscach wyznaczonych przez administratora terenu, odpowiednio oznakowanych, ogrodzonych i utwardzonych, umożliwiających dojazd pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego.

5. Odpady powstałe w wyniku remontu lub modernizacji należy gromadzić w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie dostarczonych przez przedsiębiorcę po wcześniejszym zamówieniu właściciela nieruchomości. Przedsiębiorca w ramach świadczonych usług ma obowiązek odebrać wyłączenie te odpady remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia prac remontowych nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Pozostałe odpady odbierze za dodatkowa opłatą.

6. Pojemniki (kontenery) lub odpowiednie worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia mieszkaniec lub dostarcza przedsiębiorca na wezwanie właściciela nieruchomości na odrębnie ustalanych zasadach.

§ 8. 1. Liczba i minimalna pojemność kontenerów oraz pojemników na odpady komunalne zmieszane, stanowiących wyposażenie nieruchomości musi zapewnić zbieranie w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami i musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości, liczby osób przebywających okresowo na nieruchomości oraz ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, względnie w obiektach użyteczności publicznej lub podmiotach prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, firmy, itp.).

2. Ustala się rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie gminy:

1) Kosze uliczne o pojemności od 20 do 75 l;

2) Pojemniki na odpady komunalne o pojemności min. 80 l;

3) Worki o pojemności 60-120 l;

4) Pojemniki na odpady segregowane o pojemności min. 60 l;

5) Kontenery na odpady wielkogabarytowe i budowlane o pojemności min. 550 l.

3. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej zobowiązane są do zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników  do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, a także do ustawienia koszy na odpady przy wejściu do lokalu na potrzeby klientów oraz opróżniania tych urządzeń z częstotliwością dostosowaną do potrzeb. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż dwóch sąsiadujących przedsiębiorców.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych (w tym budynków rekreacji indywidualnej), gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby – 80 l,

2) powyżej 2 do 5 osób – 120 l,

3) powyżej 5 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l,

4) powyżej 10 do 15 osób – 3 x 120 l lun 1 x 240 l i 1 x 120 l,

5) powyżej 15 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) 10 l na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l.

2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę w lokalach gastronomicznych, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l.

3) 30 l – na osobę zatrudnioną w sklepach i punktach usługowych, jednak co najmniej 1 pojemnik             120 l.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych

4) nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik, kontener lub worek do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o minimalnej pojemności określonej w § 8 ust. 4 i dostosowanej do ilości osób zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości oraz do częstotliwości odbierania odpadów komunalnych;

5) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (w tym punkty małej gastronomii, kioski, sklepy) oraz obiekty użyteczności publicznej należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik lub kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników, o pojemności określonej w § 8 ust. 5;

6) urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych – tereny użytku publicznego np. sklepy, parkingi, parki, zieleńce, place zabaw, tereny użytku publicznego, wzdłuż dróg publicznych i chodników, na przystankach komunikacji publicznej itp. w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego oraz liczby potencjalnych ich użytkowników.

2. Pojemniki, kontenery i worki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorstwa wywozowego, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.

3. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności:

1) Powinny być estetyczne i wyposażone w szczelną pokrywę, zabezpieczającą przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;

2) Powinny być okresowo oczyszczane i dezynfekowane, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 10. 1. Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w taki sposób, aby jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w miesiącu.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno – sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemników (kontenerów) lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne niesegregowane - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej co najmniej 1 raz w tygodniu;

2) odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych w pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego- co najmniej 1 raz w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych w pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego-co najmniej 1 raz w miesiącu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej co najmniej 1 raz w tygodniu;

4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i zużyte opony- usuwane w terminach wynikających z zawartej z przedsiębiorstwem wywozowym umowy lub w terminach organizowanej zbiórki w systemie objazdowym, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku;

5) odpady z remontów- nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera                    lub zakończenia prac remontowych;

6) odpady niebezpieczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7- nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zapełnienia pojemnika;

7) nieczystości ciekłe- z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody określonej według wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego nadmiernego przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące;

8) z nieruchomości, na których organizowano imprezę masową- niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

9) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz cmentarzy - należy dostosować do szybkości

zapełniania się koszy (kontenerów) w taki sposób, alby nie dopuścić do ich przepełnienia i

wysypywania się odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostowniach. Należy unikać mieszania odpadów ulegających biodegradacji z pozostałymi odpadami.

2. Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków i budowli może być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu. Odpady zawierające azbest należy deponować na składowiskach (lub wydzielonych kwaterach) przyjmujących odpady zawierające azbest.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

4. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej

§ 14. 1.               Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w odpowiednio przystosowanych obiektach zagrodowych, położonych w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków oświatowych, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów organów administracji.

2.               Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1)               zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2)               nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3)               nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu,

w  szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony, itp.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.

3. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji również w innych terminach uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »