| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.7 ust. 3   a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012r. poz. 299).  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 2.  

Przedsiębiorcy, o   których mowa w   §1 powinni spełniać następujące wymagania w   zakresie:  

1.   Wyposażenia technicznego:  

1)   Pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002r. Nr 193 poz. 1617).  

2)   Pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.  

3)   Liczba i   stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić ciągłość i   nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   Bazy transportowej:  

1)   Teren do parkowania lub garażowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.  

2)   Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego wykonanie mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i   remontów pojazdów asenizacyjnych. Z   powstałymi w   wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z   wymogami wynikającymi z   przepisów odrębnych.  

3.   Zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   Prowadzić działalność z   zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego wykonywania usług. Zanieczyszczenia powstające w   wyniku opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawionego mają obowiązek natychmiast usunąć.  

2)   Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w   sposób nie powodujący: zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i   zdrowia ludzi oraz zwierząt.  

3)   Przewóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i   nie powodujący zanieczyszczenia powietrza ziemi i   wód.  

4)   Czyszczenie i   mycie pojazdów asenizacyjnych należy wykonywać zgodnie z   wymaganiami określonymi w   §10 rozporządzenia z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.  

4.   Miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   Przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do stacji zlewnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz lub innej stacji zlewnej położonej najbliżej w   stosunku do obsługiwanego terenu, na podstawie obowiązującej umowy.  

2)   Wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych odbywać się będzie na warunkach wynikających z   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z   2002r. Nr 188, poz. 1576).  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 4.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/179/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXV/179/12 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z   dnia 28 grudnia 2012r. W   związku z   nowelizacją ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r. poz. 391), na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. Rada Gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji badań. W   związku z   wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, podjęcie przez Radę Gminy Radziechowy – Wieprz uchwały jest uzasadnione.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »