| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/182/2012 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajcza

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Rajcza”, zwany dalej „Regulaminem”, wnastępującym brzmieniu:

,

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajcza dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i kuchennych (bio-odpadów),

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

4) rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

5) częstość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu    czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) Planie gospodarki odpadami– należy przez to rozumieć Uchwałę Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

3) Właścicielu nieruchomości oddającym odpady w sposób selektywny – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości, którzy na ogólną ilość odpadów oddają co najmniej 50% odpadów segregowanych, w rozliczeniu kwartalnym.

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajcza, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).

4. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)               niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-15,

2)               przeterminowanych leków i chemikaliów,

3)               zużytych baterii i akumulatorów,

4)               zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)               mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6)               odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)               zużytych opon,

8)               odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

9)               papieru i tektury,

10)               szkła bezbarwnego,

11)               szkła kolorowego,

12)               tworzywa sztucznego typu PET,

13)               tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

14)               metali,

15) żużli z kotłów c.o.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w § 7.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i uprzątnięcia odpadów
z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie
i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich liniach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.

9. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.

10. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych  we własnym zakresie, na terenach prywatnych posesji, przy zachowaniu sztuki ogrodniczej i pod warunkiem że kompostownik nie będzie powodował uciążliwości dla otoczenia.

11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.

12. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

13. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

14. Dopuszcza się w instalacjach grzewczych budynków spalania odpadów z drewna (trociny, wióry ścinki i kory) oraz papier i tekturę, nie zawierających substancji niebezpiecznych (impregnatów, folii itp.) o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) należy:

1) oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu,

2) likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych     dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego),

3) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w pewnym oddaleniu od  drzew i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

4) usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia (po  skropieniu powierzchni wodą).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie
w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem
że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych.

4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

3) prowadzenie selektywnego zbierania następującychfrakcji odpadów komunalnych:

- papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne – worek z oznakowanym napisem „SUROWCE”,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek z oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE”,

- żużel z kotłów c.o. – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, ppkt. g,

- zmieszane odpady komunalne – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, ppkt. e.  jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości.

4) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

5) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

6) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach górskich, na których dojazd specjalistycznego samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, podmiot odbierając odpady zapewni transport zastępczy celem ich odebrania od mieszkańca, pod warunkiem że odpady będą gromadzone w workach. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji (okres zimowy) dopuszcza się odbiór odpadów w terminie innym niż przewidziany w harmonogramie.

7) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

8) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 7 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,

9) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady poza odpadami: budowlano-remontowymi powyżej 1 m3, oponami w ilości powyżej 4szt./rok, nieodpłatnie. Do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i osadników oczyszczalni przydomowych:

1. wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.

3. wywóz odpadów ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu       nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku       na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich      umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę      odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów wg            następującej częstotliwości:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeden  raz w miesiącu

2. segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastik, metal, papier, tekstylia i odpady wielomateriałowe, jeden raz w miesiącu.

3. żużlu z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu

4. odpadów biodegradowalnych,  jeśli  nie postąpiono z nimi w sposób określony w §3 pkt 10 Regulaminu poprzez ich dostarczenie do punktu zbiórki selektywnej

5. odpady wielkogabarytowe odbierane będą w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców co do miejsca i terminu zbiórki, min. 1 raz do roku.

§ 8. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;

2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego
i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5) w przypadku zorganizowanych akcji porządkowych i na specjalne zlecenie władz gminy dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w inne dni niż wyznaczone harmonogramem,.

6) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

7) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich  odbioru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminiei przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przyjmuje się iloczyn minimalnej ilości odpadów komunalnych : 0,175 Mg/mieszkańca/ rok i liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu, określonej w § 7.

2. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania : odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.); spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r.w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858); wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu, nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, a pojemność kontenera: 7 m3; pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60l (dla szkła opakowaniowego), 100l, (dla surowców pozostałych) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu  powinna wynosić: 110 l

2) worki muszą spełniać następujące wymagania: być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,02 mm; wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach (przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie mniejsze niż przyjęte w § 7 niniejszego Regulaminu):

1) dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:

a) 30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość

c) 20 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

2) dla obszarów zabudowy wielorodzinnej ;

a) 30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość

c) 20 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

3) dla obszarów zabudowy letniskowej:

a) 15 l balastu na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 20 l surowców wtórnych na osobę, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

c) 10 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

4) dla żłobków i przedszkoli

a) 6 l balastu na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 8 l surowców wtórnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

5) dla szkół wszelkiego typu :

a) 6 l balastu na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów itp.:

a) 20 l balastu na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

a) 10  l balastu na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdą nieruchomość,

b) 10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

8) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych :

a) 10 l balastu na każde 10 m2powierzchni handlowej , jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdy lokal,

b) 10 l surowców wtórnych na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

9) dla lokali gastronomicznych :

a) 10 l balastu na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l  na każdy lokal,

b) 5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

c) 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

10) dla przystanków i dworców autobusowych oraz kolejowych : 1 kosz uliczny na przystanek biorąc pod uwagę intensywność użytkowania.

11) w miejscu organizowania imprez masowych , co najmniej jeden pojemnik 110l oraz worek 60l i 100l na każde 50 m2powierzchni.

12) dla cmentarzy : co najmniej jeden kontener 7m 3

13) W przypadkach określonych w punktach 8,9, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:

1. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;

4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3. Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i czystości w takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.

4. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

5. Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w miejscu wydzielonym na terenie  innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i przy spełnieniu powyższych obowiązków.

6. W miejscach publicznych (przystanki i dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:

1) gminie – w miejscach publicznych, na terenach w obrębie granicy administracyjnej gminy,

2) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na dworcach i przystankach komunikacji autobusowej (PKS) i kolejowej.

7. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 13. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących
z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej,  tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych;

5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania

§ 14. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta gminy,

2) właściciele nieruchomości, mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

4) właściciel nieruchomości, na której ma być organizowana impreza masowa, przed jej udostępnieniem ma obowiązek sprawdzić, czy organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr62, poz. 504 z późn. zm.), wystąpił z wnioskami o opinię i powiadomił stosowne służby oraz wystąpił do wójta gminy o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 15. Konsekwencje nierealizowania obowiązków:

1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w wypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

2) Wójt Gminy dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

3) w wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt 2, Wójt Gminy wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

4) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;

6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym gminy;

7) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego gmina i obciążyć go kosztami.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%  masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

1) właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

1) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,

2) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach;

3) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku;

4) niezwłoczne usuwanie we własnym zakresie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd.

5) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 18. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.

2. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki   przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

§ 19. Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębną uchwałą.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 20. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na prywatnych posesjach w obrębie osiedli
o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1, organem właściwym do wydawania opinii w zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a w zakresie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego hodowlą – inspekcja sanitarna.

3.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 22. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 10.
Opłaty.

§ 23. 1. Rada Gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;

2) ustali stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

2. Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

3. Rada Gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

1) Wysokość odpłatności za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych zostanie określona w umowie zawartej między przedsiębiorcą świadczącym takie usługi a gminą.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 24. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Rajcza poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Rajczy

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy  oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Rajcza

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/99/07 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajcza

§ 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »