| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/174/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

Rada Gminy w Świnnej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Świnna", zwany dalej "Regulaminem", w następującym brzmieniu:

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

4) rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

5) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) Planie gospodarki odpadami- należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014".

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).

4. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z "Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

9) papieru i tektury,

10) szkła bezbarwnego,

11) szkła kolorowego,

12) tworzywa sztucznego,

13) metali,

14) żużli z kotłów i pieców c.o.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w § 8.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i uprzątnięcia odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zamiatania, zmywania, malowania itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.

9. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.

11. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy nie nastąpiło przekazanie w sposób określony w pkt.10.

12. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności w sposób wynikający z przepisów prawa lub zawartej umowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) należy:

1) oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu,

2) likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego),

3) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w pewnym oddaleniu od drzew i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

4) usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia (po skropieniu powierzchni wodą).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś właściciele nieruchomości mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;

2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania §§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

3) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne tekstylia - worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem "SUROWCE",

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem "SZKŁO OPAKOWANIOWE",

- odpady organiczne: zielone i kuchenne - pojemnik brązowy o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.g)

- żużel z kotłów c.o. - pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.h)

- zmieszane odpady komunalne - pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.e)

jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości.

4) Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

5) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

6) Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

7) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

8) Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 7 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,

9) Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: http://www.swinna.pl

10) Zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zebrać do worków dostarczonych przez przedsiębiorstwo i zgromadzić na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego; worki te ma obowiązek odebrać przedsiębiorstwo na koszt gminy.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1. Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.

3. Wywóz odpadów ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno - higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. Ustala się sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu ;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

c) żużel z pieców i kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

2) z przedszkoli i żłobków:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

c) odpady organiczne - dwa razy w miesiącu;

d) żużel z kotłów c.o. - w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

3) ze szkół wszelkiego typu:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne -jeden raz w miesiącu ;

c) odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) d. żużel z kotłów c.o. - w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

4) z przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp:

a) odpady zmieszane -jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu;

c) c. odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) d. żużel z kotłów c.o. - jeden raz na miesiąc;

5) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych oraz lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania -jeden raz w miesiącu;

c) żużel z kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

6) z lokali gastronomicznych:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu;

c) odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) żużel z kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

7) z budynków letniskowych i rekreacyjnych w okresie od kwietnia do września:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu

8) opróżnianie koszy ulicznych na przystankach, peronach i w miejscach użyteczności publicznej następuje jeden raz w tygodniu:

9) z miejsc organizowania imprez masowych opróżnianie i usuwanie odpadów w czasie i niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

10) z terenu cmentarza:

a) a. odpady zmieszane w miarę potrzeb

b) b. zbierane selektywnie w miarę potrzeb

c) c. odpady organiczne w miarę potrzeb

11) Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenie telefoniczne z maksymalną częstotliwością 2 razy w roku (wiosna, jesień), termin zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Ustala się sposób i częstotliwość pozbywania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w ten sposób :

1) Od nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, które są przyłączone do kanalizacji - pozbywanie się nieczystości ciekłych odbywa się przez przyłącza kanalizacyjne na bieżąco.

2) Z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej - pozbywanie odbywa się poprzez opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego dokonywane przez Przedsiębiorstwo z częstotliwością gwarantującą nie przepuszczanie do przelewania ich zawartości na zewnątrz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;

3) Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standartów sanitarnych spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art.9d ust.2 ustawy;

4) Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art.2 ust.2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;

5) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

6) Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

7) Właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób aby nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości pojemniki i worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.);

b) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

c) wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu,

d) nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania

e) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a pojemność kontenerów: 5 m3 i 7 m3;

f) pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60l (dla szkła opakowaniowego), 100l, 240l (dla surowców pozostałych), dopuszcza się pojemniki 700 l i 1100 l i kontenery o pojemności 5 m3 i 7 m3;;

g) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 140l, 240 l, 1100 l;

h) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l , a kontenerów o pojemności 5 m3 i 7 m3;

2. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,02 mm;

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

3. Określa się minimalną miesięczną ilość wytwarzanych odpadów dla poszczególnych grup wytwórców mających obowiązek selektywnego zbierania odpadów oraz minimalną objętość pojemników i worków, w jakie właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość przy założeniu , że częstotliwości wywozu nie będą mniejsze niż przyjęte w § 7 niniejszego Regulaminu.

1) dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:

- 30l niesegregowanych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 15 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

2) dla żłobków i przedszkoli:

- 6 l niesegregowanych / zmiesznych/ na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio - odpadów na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość(przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

3) dla szkół wszelkiego typu:

- 6 l niesegregowanych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio - odpadów na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

4) dla przychodni, hoteli, pensjonatów itp.:

- 20 l niesegregowanych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 10 l bio - odpadów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

- 10 l niesegregowanych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomości

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

6) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

- 10 l niesegregowanych na każde 10 m2 powierzchni handlowej , jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,

- 10 l surowców wtórnych na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

7) dla lokali gastronomicznych :

- 10 l niesegeregowanych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,

- 5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) ??? na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych:

- 20 l niesegregowanych na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy budynek,

- 20 l surowców wtórnych na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy budynek

9) dla przystanków autobusowych i kolejowych do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych - 1 kosz uliczny na każde 500 m2 powierzchni, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.

10) w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120l oraz worek 60l i 100l na każde 50 m2 powierzchni.

11) dla cmentarzy:

- 5 l niesegregowanych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100l,

- 5 l surowców wtórnych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- 5 l bio - odpadów na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l.

12) W przypadkach określonych w punktach 4 - 6, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. pokrywy;

4) Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich oraz zwierząt; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);

2) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i czystości w takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.

4) W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

5) Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w miejscu wydzielonym na terenie innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i przy spełnieniu powyższych obowiązków.

6) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

7) W miejscach publicznych (przystanki i dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:

a) gminie - w miejscach publicznych, na terenach w obrębie granicy administracyjnej

b) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej - na przystankach komunikacji autobusowej (MZK, PKS) i kolejowej.

8) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 13. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie/związkowi gmin:

1) Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

g) g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

4) 4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych.

5) Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

6) Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania

§ 14. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez Wójta;

2) rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

3) Właściciele nieruchomości maja zgodnie z treścią art. 6m ustawy obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

1) Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

§ 16. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

1) Wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.

2) Przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach.

3) Utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku, w tym w sposób nie będący uciążliwym dla nieruchomości sąsiednich.

4) Niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa - przewodnika;

5) Usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 17. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.

2. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

§ 18. Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębną uchwałą.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 19. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1, organem właściwym do wydawania opinii w zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a w zakresie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego hodowlą - inspekcja sanitarna

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji

§ 20. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.Brak treści

§ 21. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Świnna określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Świnna poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Świnnej:

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Świnna.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/52/2007 Rady Gminy w Świnnej z dnia 24 maja 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjety i ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Świnna.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »