| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/174/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

Rada Gminy w Świnnej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Świnna", zwany dalej "Regulaminem", w następującym brzmieniu:

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

4) rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

5) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) Planie gospodarki odpadami- należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014".

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).

4. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z "Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

9) papieru i tektury,

10) szkła bezbarwnego,

11) szkła kolorowego,

12) tworzywa sztucznego,

13) metali,

14) żużli z kotłów i pieców c.o.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w § 8.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i uprzątnięcia odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zamiatania, zmywania, malowania itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.

9. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.

11. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy nie nastąpiło przekazanie w sposób określony w pkt.10.

12. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności w sposób wynikający z przepisów prawa lub zawartej umowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) należy:

1) oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu,

2) likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego),

3) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w pewnym oddaleniu od drzew i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

4) usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia (po skropieniu powierzchni wodą).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś właściciele nieruchomości mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;

2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania §§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

3) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne tekstylia - worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem "SUROWCE",

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem "SZKŁO OPAKOWANIOWE",

- odpady organiczne: zielone i kuchenne - pojemnik brązowy o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.g)

- żużel z kotłów c.o. - pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.h)

- zmieszane odpady komunalne - pojemnik o min. objętości o której mowa w § 9 ust.2 pkt.1, lit.e)

jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości.

4) Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

5) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

6) Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

7) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

8) Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 7 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,

9) Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: http://www.swinna.pl

10) Zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zebrać do worków dostarczonych przez przedsiębiorstwo i zgromadzić na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego; worki te ma obowiązek odebrać przedsiębiorstwo na koszt gminy.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1. Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.

3. Wywóz odpadów ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno - higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. Ustala się sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu ;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

c) żużel z pieców i kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

2) z przedszkoli i żłobków:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

c) odpady organiczne - dwa razy w miesiącu;

d) żużel z kotłów c.o. - w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

3) ze szkół wszelkiego typu:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne -jeden raz w miesiącu ;

c) odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) d. żużel z kotłów c.o. - w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

4) z przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp:

a) odpady zmieszane -jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu;

c) c. odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) d. żużel z kotłów c.o. - jeden raz na miesiąc;

5) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych oraz lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania -jeden raz w miesiącu;

c) żużel z kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

6) z lokali gastronomicznych:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu;

c) odpady organiczne - jeden raz na dwa tygodnie;

d) żużel z kotłów c.o. - jeden raz w miesiącu;

7) z budynków letniskowych i rekreacyjnych w okresie od kwietnia do września:

a) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania - jeden raz w miesiącu

8) opróżnianie koszy ulicznych na przystankach, peronach i w miejscach użyteczności publicznej następuje jeden raz w tygodniu:

9) z miejsc organizowania imprez masowych opróżnianie i usuwanie odpadów w czasie i niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

10) z terenu cmentarza:

a) a. odpady zmieszane w miarę potrzeb

b) b. zbierane selektywnie w miarę potrzeb

c) c. odpady organiczne w miarę potrzeb

11) Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenie telefoniczne z maksymalną częstotliwością 2 razy w roku (wiosna, jesień), termin zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Ustala się sposób i częstotliwość pozbywania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w ten sposób :

1) Od nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, które są przyłączone do kanalizacji - pozbywanie się nieczystości ciekłych odbywa się przez przyłącza kanalizacyjne na bieżąco.

2) Z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej - pozbywanie odbywa się poprzez opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego dokonywane przez Przedsiębiorstwo z częstotliwością gwarantującą nie przepuszczanie do przelewania ich zawartości na zewnątrz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;

3) Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standartów sanitarnych spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art.9d ust.2 ustawy;

4) Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art.2 ust.2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;

5) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

6) Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

7) Właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób aby nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości pojemniki i worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.);

b) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

c) wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu,

d) nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania

e) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a pojemność kontenerów: 5 m3 i 7 m3;

f) pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60l (dla szkła opakowaniowego), 100l, 240l (dla surowców pozostałych), dopuszcza się pojemniki 700 l i 1100 l i kontenery o pojemności 5 m3 i 7 m3;;

g) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 140l, 240 l, 1100 l;

h) ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l , a kontenerów o pojemności 5 m3 i 7 m3;

2. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,02 mm;

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

3. Określa się minimalną miesięczną ilość wytwarzanych odpadów dla poszczególnych grup wytwórców mających obowiązek selektywnego zbierania odpadów oraz minimalną objętość pojemników i worków, w jakie właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość przy założeniu , że częstotliwości wywozu nie będą mniejsze niż przyjęte w § 7 niniejszego Regulaminu.

1) dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:

- 30l niesegregowanych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 15 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

2) dla żłobków i przedszkoli:

- 6 l niesegregowanych / zmiesznych/ na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio - odpadów na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość(przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

3) dla szkół wszelkiego typu:

- 6 l niesegregowanych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio - odpadów na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

4) dla przychodni, hoteli, pensjonatów itp.:

- 20 l niesegregowanych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 10 l bio - odpadów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

- 10 l niesegregowanych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,

- 10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomości

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

6) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

- 10 l niesegregowanych na każde 10 m2 powierzchni handlowej , jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,

- 10 l surowców wtórnych na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

7) dla lokali gastronomicznych :

- 10 l niesegeregowanych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,

- 5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy lokal,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) ??? na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych:

- 20 l niesegregowanych na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy budynek,

- 20 l surowców wtórnych na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy budynek

9) dla przystanków autobusowych i kolejowych do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych - 1 kosz uliczny na każde 500 m2 powierzchni, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.

10) w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120l oraz worek 60l i 100l na każde 50 m2 powierzchni.

11) dla cmentarzy:

- 5 l niesegregowanych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100l,

- 5 l surowców wtórnych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- 5 l bio - odpadów na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l.

12) W przypadkach określonych w punktach 4 - 6, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. pokrywy;

4) Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich oraz zwierząt; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);

2) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i czystości w takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.

4) W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

5) Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w miejscu wydzielonym na terenie innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i przy spełnieniu powyższych obowiązków.

6) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

7) W miejscach publicznych (przystanki i dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:

a) gminie - w miejscach publicznych, na terenach w obrębie granicy administracyjnej

b) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej - na przystankach komunikacji autobusowej (MZK, PKS) i kolejowej.

8) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 13. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie/związkowi gmin:

1) Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

g) g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

4) 4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych.

5) Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

6) Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania

§ 14. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez Wójta;

2) rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

3) Właściciele nieruchomości maja zgodnie z treścią art. 6m ustawy obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

1) Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

§ 16. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

1) Wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.

2) Przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach.

3) Utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku, w tym w sposób nie będący uciążliwym dla nieruchomości sąsiednich.

4) Niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa - przewodnika;

5) Usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 17. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.

2. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

§ 18. Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębną uchwałą.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 19. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1, organem właściwym do wydawania opinii w zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a w zakresie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego hodowlą - inspekcja sanitarna

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji

§ 20. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.Brak treści

§ 21. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Świnna określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Świnna poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Świnnej:

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Świnna.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/52/2007 Rady Gminy w Świnnej z dnia 24 maja 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjety i ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Świnna.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »