| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/175/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się sposobu i   zakres świadczenia usług prowadzonych w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych:  

-   szkła,  

-   plastiku, metalu, papieru, tekstylia  

-   żużlu  

-   odpadów wielkogabarytowych;  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punktach selektywnego zbierania odpadów:  

a)   wielkogabarytowych,  

b)   opon w   ilości do 4   szt./rok,  

c)   odpadów zielonych,  

d)   przeterminowanych lekarstw,  

e)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

f)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

g)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,  

h)   tekstyliów, w   tym ubrań,  

i)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających po nich w   rodzinnych gospodarstwach rolnych,  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

5)   punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.00,  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »