| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/296/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie Zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. nr 62, poz. 718 z   późn. zm. oraz na podstawie art. 50 ust. 6   ustawy  
z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej ( Dz. Ust. Z   2009 roku, Nr 175, poz.1362 ze zm) Rada Miejska w   Toszku po przeprowadzeniu konsultacji uchwala:  

§   1.  

1.   Wysokość odpłatności ustalana będzie w   odniesieniu do stawki usługi za godzinę, określonej umową zawartą w   trybie właściwych przepisów, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Toszku a   wybranym wykonawcą.  

§   2.  

1.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone odpłatnie.  

2.   Z obowiązku ponoszenia odpłatności są zwolnione osoby, które spełniają kryteria dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

3.   Osobom, które nie spełniają warunków w   ust. 2   udzielane są zwolnienia z   części odpłatności, zgodnie z   zasadami, określonymi w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   W uzasadnionych przypadkach , w   szczególności z   uwagi na świadczenie usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w   rodzinie w   tym samym gospodarstwie domowym , wystąpienie zdarzenia losowego osoba korzystająca z   usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z   obowiązku ponoszenia odpłatności.  

5.   Decyzję o   zwolnieniu z   odpłatności w   całości lub w   części podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub upoważniony przez niego pracownik.  

§   3.  

1.   Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy lub w   kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.  

2.   Termin płatności ustalany jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej indywidualnie w   decyzji administracyjnej.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   5.  

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w   Toszku Nr 21/210/04 z   dnia 26.10.2004r w   sprawie zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z   obowiązku ich ponoszenia i   trybu ich pobierania.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/296/2012    
Rady Miejskiej w   Toszku    
z dnia 19 grudnia 2012 r.  

 


Procentowy stosunek dochodu do kryterium  
określonego w   ustawie o   pomocy społecznej  


Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę  
odpłatności za każdą   1 godzinę   usługi opiekuńczej  
i specjalistycznej  
 

do     100%  

bezpłatnie  

pow. 100 % - 170 %  

3 %  

pow. 170 % - 200 %  

7 %  

pow. 200 % -  230 %  

10 %  

pow. 230 % - 250 %  

25 %  

pow. 250 % -270 %  

30 %  

pow. 270 % - 300 %  

60 %  

pow. 300 % - 320 %  

90 %  

pow. 320 %  

100 %  

OSOBY  SAMOTNE W   RODZINIE  

 


Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w   ustawie o   pomocy społecznej  


Osoby samotnie gospodarujące wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę  odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze  
 


Osoby w   rodzinie – wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za każdą   1 godzinę   usługi opiekuńczej i   specjalistycznej usługi opiekuńcze  
 

do 100 %  

bezpłatnie  

bezpłatnie  

pow. 100 % -150 %  

5 %  

10 %  

pow. 150 % - 180 %  

10 %  

20 %  

pow. 180  % - 200 %  

15 %  

30 %  

pow. 200 % - 220 %  

20 %  

35 %  

pow. 220 % - 250 %  

30 %  

40 %  

pow. 250 % - 300 %  

40 %  

50 %  

pow. 300 % – 350 %  

70 %  

80 %  

pow. 350 %  

100 %  

100 %  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »