| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się tekst jednolity
Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 1 lutego 2011 r.


w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 71, poz. 1264), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 5 kwietnia 2012 r., poz. 1513) - który stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR IV/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 1 lutego 2011 r.


w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, określone w załączniku do niniejszej Uchwały.[1])

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[2])

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr IV/41/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 1 lutego 2011 r.

Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Bielsku-Białej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej, zwany dalej „Zespołem”, realizuje działania określone w obowiązującym na terenie Bielska-Białej programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 3. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej, w szczególności w zakresie:

a) przygotowania posiedzeń Zespołu i grup roboczych oraz materiałów niezbędnych do udziału
w posiedzeniach,

b) sporządzania protokołów z posiedzeń,

c) prowadzenia jednolitej bazy danych dotyczących pracy Zespołu i grup roboczych,

d) realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przy obsłudze organizacyjno-technicznej Zespołu i grup roboczych.

Rozdział 2.
Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu

§ 4. 1. Do prac Zespołu powołani zostaną umocowani przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

1) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) policji,

3) oświaty,

4) ochrony zdrowia,

5) organizacji pozarządowych

6) kuratorzy sądowi.

2. Zespół powinien składać się z minimum 10 osób.

§ 5. 1. Członków Zespołu powołuje w drodze Zarządzenia Prezydent Miasta Bielska-Białej, spośród osób pisemnie zgłoszonych przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, na okres 4 lat.

2. Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów, niż określone w § 4 ust. 1, działających na terenie Bielska-Białej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy mogą zostać powołani w skład Zespołu w trybie określonym w ust. 1.

3. Kandydaci na członków Zespołu, reprezentujący podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, powinni wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w pracach Zespołu.

§ 6. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Prezydentem Miasta Bielska-Białej, a jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami delegującymi poszczególnych członków Zespołu.

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierani są:

- Przewodniczący Zespołu,

- Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

- Sekretarz Zespołu,

przy czym kandydujący do tych funkcji uprzednio wyrażają zgodę na kandydowanie.

2. Wybór osób, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu przez kandydatów zwykłej większości głosów.

3. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 8. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wszyscy członkowie Zespołu, grup roboczych oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno-technicznej składają Prezydentowi Miasta Bielska-Białej oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 9. 1. Odwołania członka Zespołu dokonuje Prezydent Miasta Bielsko-Biała w trybie właściwym dla powołania członka Zespołu.

2. Prezydent Miasta Bielsko-Biała może odwołać członków Zespołu w każdym czasie, w szczególności:

1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,

2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

3. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu, chyba, że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

4. Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku śmierci członka Zespołu.

§ 10. 1. Funkcja Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z jej pełnienia.

2. Przewodniczący, jego Zastępca oraz Sekretarz mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół:

1) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu - odwołanie następuje w wyniku głosowania tajnego zwykłą większością głosów,

2) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej - odwołanie następuje w wyniku głosowania tajnego zwykłą większością głosów.

3. O odwołaniu Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Bielska-Białej.

4. Odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza skutkuje koniecznością nowego wyboru osób pełniących te funkcje, spośród członków Zespołu, na tym samym posiedzeniu.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

§ 11. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli
w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

§ 12. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia i kieruje pracami Zespołu.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 13. 1. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem.

2. [3]) W zależności od zaistniałej potrzeby, może być zwołane posiedzenie bez zachowania trybu i terminu wskazanego w ust. 1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu może również nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz na pisemny wniosek członka Zespołu.

3. [4]) (skreślony).

4. Z ważnych przyczyn Zespół może postanowić o odroczeniu posiedzenia z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków Zespołu obecnych na posiedzeniu należy uznać za powiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się.

5. Zespół może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu go w późniejszym terminie.

§ 14. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie, przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje wnioski w tej sprawie.

2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem posiedzenia.

3. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego przez Zespół porządku posiedzenia.

§ 15. 1. Posiedzenia Zespołu mają charakter zamknięty lub otwarty. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby nie będące członkami Zespołu.

2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą powołani członkowie Zespołu.

3. Do udziału w posiedzeniach Zespołu Przewodniczący lub jego Zastępca może zapraszać osoby spoza składu Zespołu, w szczególności w roli ekspertów i specjalistów, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

4. W trakcie posiedzenia Zespołu istnieje możliwość zmiany trybu posiedzenia z otwartego na zamknięty i odwrotnie. Wymaga to złożenia formalnego wniosku zmianę trybu posiedzenia Zespołu i przegłosowania wniosku.

§ 16. 1. W sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie, w przypadku indywidualnym, obrady w sprawie poprzedza jej zreferowanie przez wyznaczonego członka Zespołu.

2. Dyskusję podczas obrad prowadzi Przewodniczący posiedzenia udzielając głosu poszczególnym jego członkom.

§ 17. 1. Głosowanie na posiedzeniach Zespołu odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 10 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

3. [5]) Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska i apele w sprawach należących do zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnięcia w trybie uchwał, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które są przyjmowane w formie adnotacji zawartych w protokole posiedzenia.

4. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza Przewodniczący posiedzenia.

5. Uchwałę podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 18. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,

2) imiona i nazwiska członków Zespołu obecnych na posiedzeniu,

3) imiona i nazwiska osób zabierających głos i referentów spraw,

4) podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będące przedmiotem posiedzenia,

5) tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia, ewentualne sprawozdania z realizacji podjętych wcześniej ustaleń.

2. [6]) Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z treścią protokołu w siedzibie Zespołu i wnieść ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.

3. [7]) Na posiedzeniu sporządza się listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.

§ 19. [8]) Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarz Zespołu, może tworzyć grupy robocze, w celach realizacji zadań określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji, o których mowa w art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 20. [9]) (skreślony)

§ 21. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

2) [10]) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, w szczególności zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”,

3) [11]) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, w szczególności zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”.

§ 22. 1.[12]) (skreślony)

2. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

3. [13]) Grupy robocze informują Przewodniczącego Zespołu o wynikach swojej pracy nie rzadziej
niż w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego.

§ 23. Pomoc rodzinom z problemem przemocy odbywa się w oparciu o obowiązującą procedurę „Niebieskiej Karty”.

§ 24. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 25. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności za każdy rok kalendarzowy i przedkłada go Prezydentowi do końca lutego następnego roku.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

3. Prezydent Miasta może żądać w każdej chwili wszelkich dokumentów związanych z działalnością Zespołu.

4. Prezydent Miasta może wydawać wiążące zalecenia dotyczące pracy Zespołu.

5. [14]) Szczegółowe zasady funkcjonowania grup roboczych określi Regulamin grup roboczych zatwierdzony przez Zespół.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


[1]) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. zmieniony został przez § 1 Uchwały Nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r.

[2]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2011r. Nr 71, poz. 1264.

[3]) zmieniony przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r., poz. 1513), która weszła w życie z dniem  19 kwietnia 2012 r.

[4]) skreślony przez § 1 ust. 2 uchwały powołanej w odnośniku 1

[5]) zmieniony przez § 1 ust. 3 uchwały powołanej w odnośniku 1

[6]) zmieniony przez § 1 ust. 4 uchwały powołanej w odnośniku 1

[7]) zmieniony przez § 1 ust. 4 uchwały powołanej w odnośniku 1.

[8]) zmieniony przez § 1 ust. 5 uchwały powołanej w odnośniku 1

[9]) skreślony przez § 1 ust. 6 uchwały powołanej w odnośniku 1

[10]) zmieniony przez § 1 ust. 7 uchwały powołanej w odnośniku 1

[11]) zmieniony przez § 1 ust. 7 uchwały powołanej w odnośniku 1

[12]) skreślony przez § 1 ust. 8 uchwały powołanej w odnośniku 1

[13]) zmieniony przez § 1 ust. 9 uchwały powołanej w odnośniku 1

[14]) dodany przez § 1 ust. 10 uchwały powołanej w odnośniku 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »