| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 3d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Goleszów, według zasad określonychw niniejszej uchwale, uprawnione są niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Goleszów.

§ 3. 1. Ustala się dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Goleszóww wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Goleszów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Ustala się dotację na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznymw wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Goleszów.

3. Do czasu otrzymania przez Gminę Goleszów metryczki subwencji oświatowej na dany rok dotacja przysługująca na dziecko niepełnosprawne będzie przekazywana w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej na rok poprzedni. Rozliczenie za okres przed otrzymaniem metryczki następuje w miesiącu następującym po jej otrzymaniu.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole niepubliczne.

2. Termin składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, upływa z dniem 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wniosków złożonych do 30 września 2012 roku.

§ 5. 1. W terminie do 15 dnia danego miesiąca osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje informację o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, zgodnie ze stanem na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola co miesiąc, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Na podstawie informacji określonej w ust. 1 organ dotujący przekazuje comiesięczną dotację obliczoną według aktualnej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

§ 6. Osoby fizyczne lub prawne prowadzące przedszkole niepubliczne sporządzają roczne rozliczenie dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Kontrolę wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola przeprowadza osoba upoważniona przez Wójta Gminy Goleszów.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1,

b) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Z kontroli sporządzana się protokół, z którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole.

3. Wójt Gminy Goleszów o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne.

4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku.

5. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w trakcie roku rozliczeniowego jak i po jego zakończeniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie wychowanków w danym miesiącu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »