| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 3d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Goleszów, według zasad określonychw niniejszej uchwale, uprawnione są niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Goleszów.

§ 3. 1. Ustala się dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Goleszóww wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Goleszów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Ustala się dotację na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznymw wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Goleszów.

3. Do czasu otrzymania przez Gminę Goleszów metryczki subwencji oświatowej na dany rok dotacja przysługująca na dziecko niepełnosprawne będzie przekazywana w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej na rok poprzedni. Rozliczenie za okres przed otrzymaniem metryczki następuje w miesiącu następującym po jej otrzymaniu.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole niepubliczne.

2. Termin składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, upływa z dniem 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wniosków złożonych do 30 września 2012 roku.

§ 5. 1. W terminie do 15 dnia danego miesiąca osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje informację o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, zgodnie ze stanem na pierwszy dzień miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola co miesiąc, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Na podstawie informacji określonej w ust. 1 organ dotujący przekazuje comiesięczną dotację obliczoną według aktualnej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

§ 6. Osoby fizyczne lub prawne prowadzące przedszkole niepubliczne sporządzają roczne rozliczenie dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Kontrolę wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola przeprowadza osoba upoważniona przez Wójta Gminy Goleszów.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1,

b) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Z kontroli sporządzana się protokół, z którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole.

3. Wójt Gminy Goleszów o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne.

4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku.

5. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w trakcie roku rozliczeniowego jak i po jego zakończeniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie wychowanków w danym miesiącu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »