| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.50 ust.6 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej( t.j.Dz.U.Nr 175 z   2009 r. poz 1362 z   późn. zmianami ) -   Rada Miejska w   Łazach - uchwala - co następuje:  

§   1.   Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

§   2.   1.   Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej”usługami” przyznaje się w   miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w   ustawie o   pomocy społecznej.  

2.   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając usługi, ustala ich zakres, okres i   miejsce świadczenia.  

3.   Zakres i   wymiar usług oraz okres i   miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w   oparciu o:  

1)   ocenę sytuacji bytowej, w   tym potrzeb wnioskodawcy,  

2)   dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w   tym opinię lekarza (wydaną w   formie zaświadczenia) o   zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych, a   także innych dokumentów zebranych w   toku postępowania o   przyznanie świadczenia,  

3)   ocenę możliwości zapewnienia pomocy i   opieki przez rodzinę.  

4.   Usługi przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej, na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług, w   zakresie ustalonym w   drodze wywiadu środowiskowego, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

5.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzoną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

6.   Świadczenia w   formie usług są odpłatne według następujących zasad:  

1)   wysokość odpłatności za usługi określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w   drodze decyzji administracyjnej wg poniższej tabeli;  

 

Grupy  
odpłatności  

Dochód na osobę ustalony zgodnie z   ustawą o   pomocy społecznej (% kryterium dochodu)  

Wysokość odpłatności za 1   godzinę liczona od całkowitego kosztu 1   godziny usług (w procentach )  

 

 

Gospodarstwo domowe jednoosobowe  
 

 

 

 

Osoba samotna  

Osoba posiadająca rodzinę /małżonek, wstępni lub zstępni/w Gminie Łazy  

Osoba posiadająca rodzinę /małżonek, wstępni lub zstępni/ poza Gminą Łazy  

Gospodarstwo domowe wieloosobowe  

I  

101 -150  

-  

10  

5  

15  

II  

151 - 200  

5  

15  

10  

20  

III  

201 – 250  

15  

30  

20  

40  

IV  

251 - 300  

25  

40  

30  

50  

V  

301 - 350  

50  

70  

50  

80  

VI  

Powyżej 350  

100  

100  

100  

100  

2)   godzinowy koszt usług ustalony jest na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a   podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i   nie może przekroczyć równowartości 2% najniższej emerytury brutto ogłoszonej w   formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w   Monitorze Polskim;  

3)   należność za usługi świadczone w   dni wolne od pracy w   Ośrodku Pomocy Społecznej ustala się w   wysokości 200% podstawowej odpłatności określoej w   tabeli jak wyżej;  

4)   należność z   tytułu odpłatności za świadczone usługi osoby zobowiązane wnoszą na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w   Łazach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

7.   Nie ponoszą odpłatności:  

1)   osoby samotne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej;  

2)   osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej;  

8.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub z   całkowicie z   odpłatności, w   szczególności ze względu na:  

1)   konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w   domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno-leczniczej;  

2)   konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w   tym samym gospodarstwie domowym, w   tym co najmniej nad jedną przewlekle chorą;  

3)   zdarzenie losowe.  

9.   Decyzję o   częściowym lub całkowitym zwolnieniu lub o   odmowie zwolnienia z   odpłatności za usługi wydaje Burmistrz Łaz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łaz z   dnia 19 grudnia 2000r. Nr XXII/122/2000 w   sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »