| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391), w zw. z art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od wtorku do soboty od godziny 10:00 do godziny 18:00.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbierane będą odpady komunalne:

1) gruz w ilości do 3m3,

2) odpady zbierane selektywnie u źródła takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone oraz opakowania wielomateriałowe w przypadku kiedy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem ustalonym przez gminę,

3) pozostałe frakcje odpadów zebranych selektywnie.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z ich posesji na terenie Gminy Radzionków:

1) odpady niesegregowane:

a) z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do 7 lokali: 1 raz na 2 tygodnie,

b) z budynków wielorodzinnych powyżej 7 lokali: 3 razy w tygodniu,

c) z ogrodów działkowych:

- w okresie od 1 marca do 31 października: co najmniej 1 raz na tydzień,

- w okresie od 1 listopada do końca lutego: co najmniej1 raz na miesiąc,

d) z garaży: co najmniej 1 raz w miesiącu,

e) z lokali gastronomicznych: co najmniej 1 raz na tydzień,

f) z placów targowych: w dni targowe, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

g) z placówek oświatowych:

- poza okresem wakacyjnym: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

- w okresie wakacyjnym: co najmniej 1 raz na miesiąc,

h) z cmentarzy:

- poza okresami świąt: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

- w okresie świąt: (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) co najmniej 1 raz w tygodniu poprzedzającym święta oraz bezpośrednio po nich,

i) z pozostałych nieruchomości: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

2) odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz wielomateriałowe odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali: 1 raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali: 1 raz w tygodniu,

c) z pozostałych nieruchomości: 2 razy w miesiącu,

3) odpady zielone odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali: 1 raz na 2 tygodnie w terminie od kwietnia do listopada,

b) w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali, z ogrodów działkowych oraz z terenu innych nieruchomości, na których odpady zielone są gromadzone w pojemnikach: w terminie od kwietnia do listopada 1 raz w tygodniu, poza tym okresem wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie,

4) odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany 3 razy w roku, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu danego rodzaju odpadu w gminie; gmina poinformuje mieszkańców o terminie nadsyłania zgłoszeń oraz terminach odbioru odpadów z odpowiednim wyprzedzeniem,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 3m3odbierane są z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, zgromadzone w kontenerach zamówionych na koszt właściciela nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu tego odpadu w gminie.

§ 5. Określa się następujące zasady dotyczące zbierania odpadów zbieranych selektywnie:

1) worki przeznaczone do zbiórki danego rodzaju odpadu będą dostarczane właścicielowi nieruchomości w momencie odbioru danego rodzaju odpadu; worki będą również dostępne w siedzibie Urzędu Miasta, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w innych miejscach wskazanych przez gminę,

2) do worków i pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów z papieru i tektury nie wolno wrzucać m.in. opakowań kartonowych z domieszką metalu, folii, kalki, zabrudzonego papieru, foliowych i lakierowanych katalogów,

3) do worków i pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła nie wolno wrzucać m.in.: żarówek, luster, szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), witraży, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, reflektorów, ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, szkło żaroodporne),

4) do worków i pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać m.in. styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po farbach i lakierach, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych, puszek z pozostawioną zawartością sprayów i opakowań pod ciśnieniem (np. dezodorantów), opakowań z niebezpieczną zawartością.

§ 6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych i wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Radzionków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »