| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI.270.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę 407 891,79

Dz.

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

167 000,00

Dochody majątkowe

167 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich


167 000,00

801

Oświata i wychowanie

184 000,00

Dochody majątkowe

184 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

184 000,00

852

Pomoc społeczna

5 000,00

Dochody bieżące

5 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

51 891,79

Dochody bieżące

51 891,79

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - unijne projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

50 698,88

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - współfinansowanie projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

1 192,91

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę 407 891,79 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

351 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

351 000,00

Wydatki majątkowe

351 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

351 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami

351 000,00

852

Pomoc społeczna

5 000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

51 891,79

85395

Pozostała działalność

51 891,79

Wydatki bieżące

51 891,79

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

51 891,79

Pozostałe wydatki - unijne

50 698,88

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

1 192,91

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

51 891,79

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

38 025,53

38 025,53

750

Administracja publiczna

3 815,53

20 315,53

75023

Urzędy gmin

16 500,00

Wydatki majątkowe

16 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 500,00

Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych

16 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 815,53

3 815,53

Wydatki bieżące

3 815,53

3 815,53

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 478,04

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 337,49

3 815,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

140,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

60,00

Pozostałe wydatki - unijne

3 615,53

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

2 337,49

Projekt „Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień”

3 815,53

3 815,53

801

Oświata i wychowanie

9 000,00

80101

Szkoły podstawowe

9 000,00

Wydatki majątkowe

9 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 000,00

Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu

9 000,00

851

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

Wydatki bieżące

2 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00

7 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

7 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 500,00

Dotacje na zadania bieżące-Biblioteka

1 500,00

Dotacja na zadania bieżące-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

7 000,00

852

Pomoc społeczna

10 710,00

10 710,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 710,00

10 710,00

Wydatki bieżące

10 710,00

10 710,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 710,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 710,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 500,00

85395

Pozostała działalność

7 500,00

Wydatki majątkowe

7 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 500,00

„Internetowy strumień” –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strumień

7 500,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody                             39 165 865,85 zł;

2) wydatki                             43 900 067,85 zł.

2. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 734 202,00 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 1 339 470,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 994 732,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.270.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.270.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »