| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/296/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i   zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie.  

Na podstawie art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 roku Nr 5, poz. 13) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do Uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie  

§   1.   § 1. Warunki  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Zawiercie.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3.   Do wniosku , o   którym mowa w   ust. 2   należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiących załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy  

c)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców lub z   ewidencji działalności gospodarczej  

d)   kserokopie zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON )  

e)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ( NIP )  

f)   kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

g)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Zawiercie.  

§   2.   Zasady  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków została ustalana odrębnymi uchwałami.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę Zawiercie, na zasadach określonych w   umowie, o   której jest mowa w   § 1   ust. 1  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

4.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

5.   Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładu jazdy jedynie na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca  

6.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do :  

a)   zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników.  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i   wysiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   Inne postanowienia  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu do zatoki,  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodu opisanych w   ust. 2.  

2.   Umowa na korzystanie z   przystanków może być wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy  

b)   zaległości w   płatności należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

c)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób  

d)   niepowiadomienia zarządzającego o   zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,  

3.   Przewoźnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym powiedzeniem o   planowanych zmianach, które miałyby mieć wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 1   ust. 3. lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy i   jej utrzymaniem w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy.  

6.   Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się, bez zgody Gminy, rozmieszczania plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności innej niż przewóz osób .  

7.   Gmina Zawiercie może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:  

a)   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców).  

b)   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/296/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przedstawiamy wykaz przystanków znajdujących się na terenie gminy Zawiercie, z   podaniem ich dokładnych nazw i   lokalizacji.  

 

LP.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

1.  

Z-cie Blanowice Pętla  

Wys. ul. Olendry  

2.  

Z-cie Blanowice Wyspiańskiego szkoła  

Ul. Wyspiańskiego  

3.  

Z-cie Wyspiańskiego  

Ul. Wyspiańskiego  

4.  

Z-cie Blanowice Góra  

Ul. Blanowska  

5.  

Z-cie Modra  

Skrzyż. Blanowska/Modra  

6.  

Z-cie Blanowska Pawilon  

Ul. Blanowska  

7.  

Z-cie Blanowska II  

Ul. Blanowska  

8.  

Z-cie Królowej Jadwigi  

Ul. Królowej Jadwigi  

9.  

Z-cie Blanowska Skrzyż  

Skrzyż. Blanowska/Gliniana  

10.  

Z-cie Blanowska Telekomunikacja  

Ul. Blanowska  

11.  

Z-cie Kościuszki  

Ul. Kościuszki  

12.  

Z-cie Dworzec Kolejowy  

Ul. Sikorskiego  

13.  

Z-cie Leśna OŻC  

Ul. Leśna  

14.  

Z-cie Piłsudskiego Żabki  

Ul. Piłsudskiego  

15.  

Z-cie Piłsudskiego Telekomunikacja  

Ul. Piłsudskiego  

16.  

Z-cie Rolnicza skrzyż  

Ul. Rolnicza  

17.  

Z-cie 11 Listopada  

Ul. 11 listopada  

18.  

Z-cie 11 listopada szkoła  

Ul. 11 listopada  

19.  

Z-cie Wojska Polskiego  

Ul. Wojska Polskiego  

20.  

Z-cie Miodowa szpital  

Ul. Miodowa  

21.  

Z-cie Rzemieślnicza  

Ul. Rzemieślnicza  

22.  

Z-cie Obr. Poczt. Gdańskiej  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

23.  

Z-cie ZPB  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

24.  

Z-cie Obr. Poczt. Gdańskiej  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

25.  

Z-cie Rzemieślnicza  

Ul. Rzemieślnicza  

26.  

Z-cie Miodowa szpital  

Ul. Miodowa  

27.  

Z-cie Miodowa szkoła  

Ul. Miodowa  

28.  

Z-cie 11 Listopada szkoła  

Ul. 11 Listopada  

29.  

Z-cie 11 Listopada Urząd Pracy  

Ul. 11 Listopada  

30.  

Z-cie Piłsudskiego Telekomunikacja  

Ul. Piłsudskiego  

31.  

Z-cie Piłsudskiego Żabki  

Ul. Piłsudskiego  

32.  

Z-cie Leśna MOK  

Ul. Leśna  

33.  

Z-cie d.k Sikorskiego ING  

Ul. Sikorskiego  

34.  

Z-cie Kościuszki  

Ul. Kościuszki  

35.  

Z-cie Blanowska Telekomunikacja  

Ul. Blanowska  

36.  

Z-cie Królowej Jadwigi  

Ul. Królowej Jadwigi  

37.  

Z-cie Blanowska II  

Ul. Blanowska  

38.  

Z-cie Krzywa  

Ul. Krzywa  

39.  

Z-cie Blanowska Pawilon  

Ul. Blanowska  

40.  

Z-cie Blanowska skrzyż.  

Skrzyż. Blanowska/Gliniana  

41.  

Z-cie Modra  

Skrzyż. Blanowska/Modra  

42.  

Z-cie Gliniana  

Ul. Gliniana  

43.  

Z-cie Blanowice cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

44.  

Z-cie Blanowice skrzyż  

Ul. Gliniana/Przyjaźń  

45.  

Z-cie Piłsudskiego szkoła  

Ul. Piłsudskiego  

46.  

Z-cie Sienkiewicza  

Ul. Sienkiewicza  

47.  

Z-cie Równa szkoła  

Ul. Równa  

48.  

Z-cie Równa skrzyż  

Ul. Równa/Piłsudskiego  

49.  

Z-cie Wierzbowa szk. Nr 6  

Ul. Wierzbowa  

50.  

Z-cie Obr. Poczty Gdańskiej targ  

Ul. Obroń. Poczt. Gdańsk.  

51.  

Z-cie ogródki działkowe  

Ul. Wojska Polskiego  

52.  

Z-cie Ogródki działkowe  

Ul. Wojska Polskiego  

53.  

Z-cie Obr. Poczty Gdańskiej targ  

Ul. Obroń. Poczt. Gdańsk  

54.  

Z-cie Kalinówka  

Ul. Jurajska  

55.  

Z-cie Kalinówka II  

Ul. Jurajska  

56.  

Z-cie Piłsudskiego szkoła  

Ul. Piłsudskiego  

57.  

Z-cie Blanowice Wyspiańskiego  

Ul. Wyspiańskiego  

58.  

Z-cie Kromołów Remiza  

Ul. Filaretów/Siewierska  

59.  

Z-cie Bzów szkoła  

Ul. Harcerska  

60.  

Z-cie Bzów skrzyż  

Ul.Żołnierska/Poległych/Harcerska  

61.  

Z-cie Bzów pawilon  

Ul. Marii Konopnickiej  

62.  

Z-cie Bzów skrzyż  

Ul.Żołnierska/Poległych/Harcerska  

63.  

Z-cie Bzów Kościół  

Ul. Żołnierska  

64.  

Z-cie Piaski I  

Ul. Siewierska  

65.  

Z-cie Piaski II  

Ul. Siewierska  

66.  

Z-cie Smuga  

Ul. Siewierska  

67.  

Z-cie Wydra Zielona  

Ul. Paderewskiego  

68.  

Z-cie Basen  

Ul. Paderewskiego  

69.  

Z-cie Warty  

Ul. Paderewskiego  

70.  

Z-cie Paderewskiego cmentarz  

Ul. Paderewskiego  

71.  

Z-cie Reymonta  

Ul. Reymonta  

72.  

Z-cie Karlin Kapliczka  

Ul. Karlińska  

73.  

Z-cie Wesoły Świat  

Skrzyż. Oświatowa/Wesoły Świat  

74.  

Z-cie Borowa  

Ul. Borowa  

75.  

Z-cie Borowe Pole osiedle  

Ul. Borowa  

76.  

Z-cie Borowe Pole Dworzec PKP  

Ul. Borowe Pole  

77.  

Z-cie Marciszów I  

Ul. Mrzygłodzka  

78.  

Z-cie Marciszów II  

Ul. Mrzygłodzka  

79.  

Z-cie Rolnicza  

Ul. Rolnicza  

80.  

Z-cie Rolnicza skrzyż  

Ul. Rolnicza  

81.  

Z-cie Karlin szkoła  

Ul. Karlińska  

82.  

Z-cie Reymonta  

Ul. Reymonta  

83.  

Z-cie Paderewskiego cmentarz  

Ul. Paderewskiego  

84.  

Z-cie Warty  

Ul. Paderewskiego  

85.  

Z-cie Wydra Zielona Browar  

Ul. Paderewskiego  

86.  

Z-cie Wydra Zielona  

Ul. Paderewskiego  

87.  

Z-cie Smuga  

Ul. Siewierska  

88.  

Z-cie Piaski II  

Ul. Siewierska  

89.  

Z-cie Piaski I  

Ul. Siewierska  

90.  

Z-cie Bzów Kościół  

Ul. Żołnierska  

91.  

Z-cie Bzów szkoła  

Ul. Harcerska  

92.  

Z-cie Kopernika  

Ul. Kopernika  

93.  

Z-cie Mrzygłodzka  

Ul. Mrzygłodzka  

94.  

Z-cie Marciszów II  

Ul. Mrzygłodzka  

95.  

Z-cie Marciszów I  

Ul. Mrzygłodzka  

96.  

Z-cie Borowa  

Ul. Borowa  

97.  

Z-cie Borowe Pole Dworzec PKP  

Ul. Borowe Pole  

98.  

Z-cie Borowe Pole osiedle  

Ul. Borowa  

99.  

Z-cie Oświatowa  

Ul. Oświatowa  

100.  

Z-cie Wesoły Świat  

Skrzyż. Oświatowa/Wesoły Świat  

101.  

Z-cie Łośnicka Huta  

Ul. Łośnicka  

102.  

Z-cie Łośnicka Wierczki  

Skrzyż Łośnicka/Wierczki  

103.  

Z-cie Łośnice  

Ul. Łośnicka  

104.  

Z-cie Kromołów PGR  

Ul. Łośnicka  

105.  

Z-cie Kromołów skrzyżowanie  

Skrzyż Łośnicka/Filaretów  

106.  

Z-cie Kromołów odlewnia  

Ul. Pomrożycka  

107.  

Z-cie Pomrożyce  

Ul. Pomrożycka  

108.  

Z-cie Piecki skrzyż  

Ul. Skarżycka  

109.  

Z-cie Piecki  

Ul. Skarżycka  

110.  

Z-cie Skarżyce  

Ul. Skarżycka/Okiennik  

111.  

Z-cie Piecki  

Ul. Skarżycka  

112.  

Z-cie Piecki skrzyż  

Ul. Skarżycka  

113.  

Z-cie Żerkowice sklep  

Ul. Okiennik  

114.  

Z-cie Kromołów Odlewnia  

Ul. Pomrożycka  

115.  

Z-cie Kromołów skrzyż.  

Ul. Łośnica/Filaretów  

116.  

Z-cie Kromołów PGR  

Ul. Łośnicka  

117.  

Z-cie Łośnice  

Ul. Łośnicka  

118.  

Z-cie Łośnicka Wierczki  

Skrzyż Łośnicka/Wierczki  

119.  

Z-cie Łośnicka Huta  

Ul. Łośnicka  

120.  

Z-cie Oświatowa  

Ul. Oświatowa  

121.  

Z-cie Zaparkowa  

Ul. Zaparkowa  

122.  

Z-cie Broniewskiego  

Ul. Broniewskiego  

123.  

Z-cie Blanowice Góra  

Ul. Blanowska  

124.  

Z-cie Zawiercie Kalinówka II  

Ul. Jurajska  

125.  

Z-cie Powstańców Śląskich  

Ul. Powstańców Śląskich  

126.  

Z-cie Sikorskiego  

Ul. Sikorskiego  

127.  

Z-cie Bzów Konopnickiej  

Ul. Konopnickiej  

128.  

Z-cie Kromołów Górka  

Ul. Karlińska  

129.  

Z-cie Karlin oś p-75  

Ul. Karlińska  

130.  

Z-cie Karlin Kapliczka  

Ul. Karlińska  

131.  

Z-cie Karlin szkoła  

Ul. Karlińska  

132.  

Z-cie Suliny skrzyż  

Ul. Suliny  

133.  

Z-cie Żerkowice sklep  

Ul. Okiennik  

134.  

Z-cie Żerkowice góra  

Ul. Jurajska  

135.  

Z-cie Żerkowice góra  

Ul. Jurajska  

136.  

Z-cie Stary rynek  

Ul. Stary rynek  

137.  

Z-cie Szkolna  

Ul. Szkolna  

138.  

Z-cie Karlin oś p-59  

Ul. Karlińska  

139.  

Z-cie Pomrożyce  

Ul. Pomrożycka  

140.  

Z-cie Skarżyce  

Ul. Skarżycka/Okiennik  

141.  

Z-cie Rolnicza  

Ul. Rolnicza  

142.  

Z-cie Karlin oś p-75  

Ul. Karlińska  

143.  

Z-cie Kromołów Górka  

Ul. Karlińska  

144.  

Z-cie Blanowice Cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

145.  

Z-cie Blanowice Cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

146.  

Z-cie Gliniana Edam  

Ul. Gliniana  

147.  

Z-cie Karlin P59  

Ul. Karlińska  

148.  

Z-cie Żerkowice Remiza  

Ul. Aleksandra Fredry  

149.  

Z-cie Marciszów Szkoła  

Ul. Mrzygłodzka  

150.  

Z-cie Łośnice Remiza  

Ul. Łośnica  

151.  

Z-cie Skarżyce Okiennik  

Ul. Okiennik  

152.  

Z-cie Żerkowice Okiennik  

Ul. Okiennik  

153.  

Z-cie Przychodnia  

Ul. Polska  

154.  

Z-cie Przychodnia ZLA  

Ul. Polska  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »