| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/296/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i   zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie.  

Na podstawie art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 roku Nr 5, poz. 13) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do Uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/296/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie  

§   1.   § 1. Warunki  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Zawiercie.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3.   Do wniosku , o   którym mowa w   ust. 2   należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiących załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy  

c)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców lub z   ewidencji działalności gospodarczej  

d)   kserokopie zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON )  

e)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ( NIP )  

f)   kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

g)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Zawiercie.  

§   2.   Zasady  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków została ustalana odrębnymi uchwałami.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę Zawiercie, na zasadach określonych w   umowie, o   której jest mowa w   § 1   ust. 1  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania.  

4.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

5.   Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładu jazdy jedynie na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca  

6.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do :  

a)   zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników.  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i   wysiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   Inne postanowienia  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu do zatoki,  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodu opisanych w   ust. 2.  

2.   Umowa na korzystanie z   przystanków może być wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy  

b)   zaległości w   płatności należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

c)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób  

d)   niepowiadomienia zarządzającego o   zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,  

3.   Przewoźnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym powiedzeniem o   planowanych zmianach, które miałyby mieć wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 1   ust. 3. lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy i   jej utrzymaniem w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy.  

6.   Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się, bez zgody Gminy, rozmieszczania plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności innej niż przewóz osób .  

7.   Gmina Zawiercie może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:  

a)   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców).  

b)   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/296/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przedstawiamy wykaz przystanków znajdujących się na terenie gminy Zawiercie, z   podaniem ich dokładnych nazw i   lokalizacji.  

 

LP.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

1.  

Z-cie Blanowice Pętla  

Wys. ul. Olendry  

2.  

Z-cie Blanowice Wyspiańskiego szkoła  

Ul. Wyspiańskiego  

3.  

Z-cie Wyspiańskiego  

Ul. Wyspiańskiego  

4.  

Z-cie Blanowice Góra  

Ul. Blanowska  

5.  

Z-cie Modra  

Skrzyż. Blanowska/Modra  

6.  

Z-cie Blanowska Pawilon  

Ul. Blanowska  

7.  

Z-cie Blanowska II  

Ul. Blanowska  

8.  

Z-cie Królowej Jadwigi  

Ul. Królowej Jadwigi  

9.  

Z-cie Blanowska Skrzyż  

Skrzyż. Blanowska/Gliniana  

10.  

Z-cie Blanowska Telekomunikacja  

Ul. Blanowska  

11.  

Z-cie Kościuszki  

Ul. Kościuszki  

12.  

Z-cie Dworzec Kolejowy  

Ul. Sikorskiego  

13.  

Z-cie Leśna OŻC  

Ul. Leśna  

14.  

Z-cie Piłsudskiego Żabki  

Ul. Piłsudskiego  

15.  

Z-cie Piłsudskiego Telekomunikacja  

Ul. Piłsudskiego  

16.  

Z-cie Rolnicza skrzyż  

Ul. Rolnicza  

17.  

Z-cie 11 Listopada  

Ul. 11 listopada  

18.  

Z-cie 11 listopada szkoła  

Ul. 11 listopada  

19.  

Z-cie Wojska Polskiego  

Ul. Wojska Polskiego  

20.  

Z-cie Miodowa szpital  

Ul. Miodowa  

21.  

Z-cie Rzemieślnicza  

Ul. Rzemieślnicza  

22.  

Z-cie Obr. Poczt. Gdańskiej  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

23.  

Z-cie ZPB  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

24.  

Z-cie Obr. Poczt. Gdańskiej  

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  

25.  

Z-cie Rzemieślnicza  

Ul. Rzemieślnicza  

26.  

Z-cie Miodowa szpital  

Ul. Miodowa  

27.  

Z-cie Miodowa szkoła  

Ul. Miodowa  

28.  

Z-cie 11 Listopada szkoła  

Ul. 11 Listopada  

29.  

Z-cie 11 Listopada Urząd Pracy  

Ul. 11 Listopada  

30.  

Z-cie Piłsudskiego Telekomunikacja  

Ul. Piłsudskiego  

31.  

Z-cie Piłsudskiego Żabki  

Ul. Piłsudskiego  

32.  

Z-cie Leśna MOK  

Ul. Leśna  

33.  

Z-cie d.k Sikorskiego ING  

Ul. Sikorskiego  

34.  

Z-cie Kościuszki  

Ul. Kościuszki  

35.  

Z-cie Blanowska Telekomunikacja  

Ul. Blanowska  

36.  

Z-cie Królowej Jadwigi  

Ul. Królowej Jadwigi  

37.  

Z-cie Blanowska II  

Ul. Blanowska  

38.  

Z-cie Krzywa  

Ul. Krzywa  

39.  

Z-cie Blanowska Pawilon  

Ul. Blanowska  

40.  

Z-cie Blanowska skrzyż.  

Skrzyż. Blanowska/Gliniana  

41.  

Z-cie Modra  

Skrzyż. Blanowska/Modra  

42.  

Z-cie Gliniana  

Ul. Gliniana  

43.  

Z-cie Blanowice cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

44.  

Z-cie Blanowice skrzyż  

Ul. Gliniana/Przyjaźń  

45.  

Z-cie Piłsudskiego szkoła  

Ul. Piłsudskiego  

46.  

Z-cie Sienkiewicza  

Ul. Sienkiewicza  

47.  

Z-cie Równa szkoła  

Ul. Równa  

48.  

Z-cie Równa skrzyż  

Ul. Równa/Piłsudskiego  

49.  

Z-cie Wierzbowa szk. Nr 6  

Ul. Wierzbowa  

50.  

Z-cie Obr. Poczty Gdańskiej targ  

Ul. Obroń. Poczt. Gdańsk.  

51.  

Z-cie ogródki działkowe  

Ul. Wojska Polskiego  

52.  

Z-cie Ogródki działkowe  

Ul. Wojska Polskiego  

53.  

Z-cie Obr. Poczty Gdańskiej targ  

Ul. Obroń. Poczt. Gdańsk  

54.  

Z-cie Kalinówka  

Ul. Jurajska  

55.  

Z-cie Kalinówka II  

Ul. Jurajska  

56.  

Z-cie Piłsudskiego szkoła  

Ul. Piłsudskiego  

57.  

Z-cie Blanowice Wyspiańskiego  

Ul. Wyspiańskiego  

58.  

Z-cie Kromołów Remiza  

Ul. Filaretów/Siewierska  

59.  

Z-cie Bzów szkoła  

Ul. Harcerska  

60.  

Z-cie Bzów skrzyż  

Ul.Żołnierska/Poległych/Harcerska  

61.  

Z-cie Bzów pawilon  

Ul. Marii Konopnickiej  

62.  

Z-cie Bzów skrzyż  

Ul.Żołnierska/Poległych/Harcerska  

63.  

Z-cie Bzów Kościół  

Ul. Żołnierska  

64.  

Z-cie Piaski I  

Ul. Siewierska  

65.  

Z-cie Piaski II  

Ul. Siewierska  

66.  

Z-cie Smuga  

Ul. Siewierska  

67.  

Z-cie Wydra Zielona  

Ul. Paderewskiego  

68.  

Z-cie Basen  

Ul. Paderewskiego  

69.  

Z-cie Warty  

Ul. Paderewskiego  

70.  

Z-cie Paderewskiego cmentarz  

Ul. Paderewskiego  

71.  

Z-cie Reymonta  

Ul. Reymonta  

72.  

Z-cie Karlin Kapliczka  

Ul. Karlińska  

73.  

Z-cie Wesoły Świat  

Skrzyż. Oświatowa/Wesoły Świat  

74.  

Z-cie Borowa  

Ul. Borowa  

75.  

Z-cie Borowe Pole osiedle  

Ul. Borowa  

76.  

Z-cie Borowe Pole Dworzec PKP  

Ul. Borowe Pole  

77.  

Z-cie Marciszów I  

Ul. Mrzygłodzka  

78.  

Z-cie Marciszów II  

Ul. Mrzygłodzka  

79.  

Z-cie Rolnicza  

Ul. Rolnicza  

80.  

Z-cie Rolnicza skrzyż  

Ul. Rolnicza  

81.  

Z-cie Karlin szkoła  

Ul. Karlińska  

82.  

Z-cie Reymonta  

Ul. Reymonta  

83.  

Z-cie Paderewskiego cmentarz  

Ul. Paderewskiego  

84.  

Z-cie Warty  

Ul. Paderewskiego  

85.  

Z-cie Wydra Zielona Browar  

Ul. Paderewskiego  

86.  

Z-cie Wydra Zielona  

Ul. Paderewskiego  

87.  

Z-cie Smuga  

Ul. Siewierska  

88.  

Z-cie Piaski II  

Ul. Siewierska  

89.  

Z-cie Piaski I  

Ul. Siewierska  

90.  

Z-cie Bzów Kościół  

Ul. Żołnierska  

91.  

Z-cie Bzów szkoła  

Ul. Harcerska  

92.  

Z-cie Kopernika  

Ul. Kopernika  

93.  

Z-cie Mrzygłodzka  

Ul. Mrzygłodzka  

94.  

Z-cie Marciszów II  

Ul. Mrzygłodzka  

95.  

Z-cie Marciszów I  

Ul. Mrzygłodzka  

96.  

Z-cie Borowa  

Ul. Borowa  

97.  

Z-cie Borowe Pole Dworzec PKP  

Ul. Borowe Pole  

98.  

Z-cie Borowe Pole osiedle  

Ul. Borowa  

99.  

Z-cie Oświatowa  

Ul. Oświatowa  

100.  

Z-cie Wesoły Świat  

Skrzyż. Oświatowa/Wesoły Świat  

101.  

Z-cie Łośnicka Huta  

Ul. Łośnicka  

102.  

Z-cie Łośnicka Wierczki  

Skrzyż Łośnicka/Wierczki  

103.  

Z-cie Łośnice  

Ul. Łośnicka  

104.  

Z-cie Kromołów PGR  

Ul. Łośnicka  

105.  

Z-cie Kromołów skrzyżowanie  

Skrzyż Łośnicka/Filaretów  

106.  

Z-cie Kromołów odlewnia  

Ul. Pomrożycka  

107.  

Z-cie Pomrożyce  

Ul. Pomrożycka  

108.  

Z-cie Piecki skrzyż  

Ul. Skarżycka  

109.  

Z-cie Piecki  

Ul. Skarżycka  

110.  

Z-cie Skarżyce  

Ul. Skarżycka/Okiennik  

111.  

Z-cie Piecki  

Ul. Skarżycka  

112.  

Z-cie Piecki skrzyż  

Ul. Skarżycka  

113.  

Z-cie Żerkowice sklep  

Ul. Okiennik  

114.  

Z-cie Kromołów Odlewnia  

Ul. Pomrożycka  

115.  

Z-cie Kromołów skrzyż.  

Ul. Łośnica/Filaretów  

116.  

Z-cie Kromołów PGR  

Ul. Łośnicka  

117.  

Z-cie Łośnice  

Ul. Łośnicka  

118.  

Z-cie Łośnicka Wierczki  

Skrzyż Łośnicka/Wierczki  

119.  

Z-cie Łośnicka Huta  

Ul. Łośnicka  

120.  

Z-cie Oświatowa  

Ul. Oświatowa  

121.  

Z-cie Zaparkowa  

Ul. Zaparkowa  

122.  

Z-cie Broniewskiego  

Ul. Broniewskiego  

123.  

Z-cie Blanowice Góra  

Ul. Blanowska  

124.  

Z-cie Zawiercie Kalinówka II  

Ul. Jurajska  

125.  

Z-cie Powstańców Śląskich  

Ul. Powstańców Śląskich  

126.  

Z-cie Sikorskiego  

Ul. Sikorskiego  

127.  

Z-cie Bzów Konopnickiej  

Ul. Konopnickiej  

128.  

Z-cie Kromołów Górka  

Ul. Karlińska  

129.  

Z-cie Karlin oś p-75  

Ul. Karlińska  

130.  

Z-cie Karlin Kapliczka  

Ul. Karlińska  

131.  

Z-cie Karlin szkoła  

Ul. Karlińska  

132.  

Z-cie Suliny skrzyż  

Ul. Suliny  

133.  

Z-cie Żerkowice sklep  

Ul. Okiennik  

134.  

Z-cie Żerkowice góra  

Ul. Jurajska  

135.  

Z-cie Żerkowice góra  

Ul. Jurajska  

136.  

Z-cie Stary rynek  

Ul. Stary rynek  

137.  

Z-cie Szkolna  

Ul. Szkolna  

138.  

Z-cie Karlin oś p-59  

Ul. Karlińska  

139.  

Z-cie Pomrożyce  

Ul. Pomrożycka  

140.  

Z-cie Skarżyce  

Ul. Skarżycka/Okiennik  

141.  

Z-cie Rolnicza  

Ul. Rolnicza  

142.  

Z-cie Karlin oś p-75  

Ul. Karlińska  

143.  

Z-cie Kromołów Górka  

Ul. Karlińska  

144.  

Z-cie Blanowice Cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

145.  

Z-cie Blanowice Cmentarz  

Ul. Przyjaźni  

146.  

Z-cie Gliniana Edam  

Ul. Gliniana  

147.  

Z-cie Karlin P59  

Ul. Karlińska  

148.  

Z-cie Żerkowice Remiza  

Ul. Aleksandra Fredry  

149.  

Z-cie Marciszów Szkoła  

Ul. Mrzygłodzka  

150.  

Z-cie Łośnice Remiza  

Ul. Łośnica  

151.  

Z-cie Skarżyce Okiennik  

Ul. Okiennik  

152.  

Z-cie Żerkowice Okiennik  

Ul. Okiennik  

153.  

Z-cie Przychodnia  

Ul. Polska  

154.  

Z-cie Przychodnia ZLA  

Ul. Polska  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »