| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.8.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

2012/104781

Porozumienie Nr E.031.8.2012
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 02.01.2013 r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

a

Miastem Żory, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Waldemara Sochę.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, zwanego dalej ZS-1, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012.204 ze zmianami).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Rybnik dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości 390 zł.

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy)w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Żory, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZS-1 może, w uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dale „konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZS-1 nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Miasto Żory oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. ZS-1 do 19 kwietnia 2013 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 14 sierpnia 2013 r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje ZS-1 o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2,na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany przez RCEZ-CKUoP najpóźniej do 13 grudnia 2013 r., a dotacja - do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Ustala się wysokość dotacji na 2013 rok w kwocie 39.000 zł , co pokrywa koszt kształcenia 100 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Żory zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich kształcenia na zasadach określonych w porozumieniu.

9. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta Żory
na 2013 r.

10. Ze strony Miasta Żory za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory.

11. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jedno dla celów ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


WALDEMAR SOCHA

PREZYDENT MIASTA


ADAM FUDALI


Załącznik do Porozumienia nr E.031.8.2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia....................2012 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół  nr 1 w Żorach  uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                            /podpis/                                                                                     /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »