| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.2.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych miasta Jaworzna , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworzno - miasto na prawach powiatu

§   1.   1.   Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych ze szkół zawodowych miasta Jaworzna w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   formie kursów czterotygodniowych zwanych dalej „kursem”  

w   Zespole Kształcenia Zawodowego w   Ośrodku Dokształcania   i   Doskonalenia   Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Konarskiego 16   .  

§   2.   1.   Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie (I, II i   III stopnia)  

w   wysokości 350 zł za jednego ucznia.  

2.   Szkoła przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia  

w Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje szkołę o   terminach kursów.  

3.   Zleceniodawca przekaże dotację celową, o   której mowa w   ust. 1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   danym kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1   do porozumienia).  

4.   Środki na realizację zadania płatne będą z   budżetu Zleceniodawcy na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i   wychowanie, rozdział 80130 – pozostała działalność, § 2320.  

5.   Dotacja celowa na2013 rok zostanie wykorzystana i   rozliczona do 31 grudnia 2013roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2014 roku.  

6.   Ze strony Zleceniodawcy za rozliczenie dotacji celowej jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie.  

7.   Ze strony Zleceniobiorcy za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania Zawodowego w   Gliwicach.  

8.   Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

9.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Zleceniobiorcy, nie obciąży on Zleceniodawcy kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

10.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztem kształcenia tego ucznia na kursie.  

§   4.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   5.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   6.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron  

i jedno dla celów ogłoszenia.  

§   7.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

z up.   Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu  


Zbigniew   Mika

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr ED.0331.2.2013    
z dnia 7   stycznia 2013 r.  
 

Wykaz uczniów szkół  zawodowych miasta Jaworzna  uczestniczących w   dokształcaniu w   zakresie w   teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Zespole Kształcenia Zawodowego  - w   Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, przy ulicy Konarskiego 16, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.  

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt:  

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

Miejscowość, data ………………………………..  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »