| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/255/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Rajczy, ul.Ujsolska 35

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy ul. Ujsolska 35, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Tracą moc uchwały:  

1) Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28 maja 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy, ul. Ujsolska 35,  

2) Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28 maja 2012 w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy, ul. Ujsolska 35.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/255/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO W   RAJCZY  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w   Rajczy, posługujący się skróconą nazwą „SPZOL” zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w   rozumieniu ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

2. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i   środków majątkowych, utworzonym i   utrzymywanym w   celu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

3. W   ramach Zakładu funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą „Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.  

4. Działalność Zakładu i   przedsiębiorstwa Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest tożsama w   zakresie wykonywanej działalności leczniczej.  

5. Zakład działa w   oparciu :  

1) ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) zwana w   treści Statutu „ustawą”;  

2) Ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z   2008 r. Nr 164, poz.1027 z   późn. zm.);  

3) Decyzji Wojewody Śląskiego: numer księgi 000000013175 oznaczenie organu W-24 o   wpisie Zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;  

4) Postanowienie Sądu Rejonowego w   Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego o   wpisie Zakładu do KRS Nr 0000169231 z   dnia 30.07.2003r.;  

5) Niniejszego Statutu.  

6. Podmiotem tworzącym niniejszy Zakład jest Powiat Żywiecki.  

7. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący.  

8. Zakład posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Siedziba i   obszar działania  

§ 2.  

1. Siedzibą Zakładu jest Rajcza (34-370), ul. Ujsolska 35.  

2. Zakład obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz świadczy usługi dla pacjentów niepełnosprawnych i   przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenie powiatu żywieckiego, zgodnie z   zawartymi umowami i   obowiązującym prawem.  

3. Zasada określona w   ust. 2   nie ogranicza możliwości działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Zakładu, rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§ 3.  

1. Podstawowym celem działalności Zakładu jest świadczenie usług zdrowotnych i   opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.  

2. Zadaniem Zakładu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych i   opiekuńczych, w   szczególności:  

1) zapewnienia stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej;  

2) zapewnienia pomieszczeń (zakwaterowania) i   wyżywienia stosownie do stanu zdrowia;  

3) prowadzenia farmakoterapii;  

4) pielęgnacji i   rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji.  

3. W   granicach określonych odrębnymi przepisami Zakład realizuje zadania obronne w   czasie pokoju, w   sytuacjach nadzwyczajnych oraz w   czasie wojny;  

Rozdział 4.
Rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§ 4.  

1. Zakład udziela na rzecz swoich pacjentów następujące usługi medyczne:  

1) świadczenia medyczne realizowane przez własny zespół lekarski oraz inne zakłady opieki zdrowotnej, a   także indywidualne i   grupowe praktyki lekarskie;  

2) pełny zakres opieki pielęgniarskiej;  

3) działalność rehabilitacyjną;  

4) pełne całodobowe utrzymanie z   uwzględnieniem diet  

;5) zaopatrzenie w   leki dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta;  

6) zaopatrzenia pełnej – według potrzeb – opieki duchowej.  

2. Pobyt pacjentów w   Zakładzie ma charakter stały lub czasowy.  

§ 5.  

Zasady kierowania pacjentów do Zakładu regulują odrębne przepisy.  

§ 6.  

Zakład w   zakresie wykonywania swoich zadań statutowych współdziała z   :  

1) organami administracji rządowej i   samorządowej;  

2) organizacjami naukowymi;  

3) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;  

4) związkami i   samorządami zawodowymi.  

§ 7.  

Zakład zapewnia zakres i   poziom świadczeń zdrowotnych odpowiadający wymaganiom wiedzy medycznej dostosowany indywidualnie do stanu zdrowia pacjentów.  

§ 8.  

Osoba przebywająca w   Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i   zakwaterowania w   wysokości i   na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§ 9.  

Zakład posiada 143 miejsca dla pacjentów.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany zakresu i   miejsca udzielanych świadczeń przez Zakład wymaga zgody organu, który Zakład utworzył, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

Rozdział 5.
Organy i   struktura organizacyjna Zakładu  

§ 11.  

Organami Zakładu są:  

1) Dyrektor Zakładu;  

2) Rada Społeczna.  

§ 12.  

1. Organem zarządzającym Zakładem i   odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zakładu.  

2. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor i   jest pracodawcą wszystkich pracowników w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

3. Z   Dyrektorem Zakładu stosunek pracy nawiązuje Zarząd Powiatu na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

4. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w   zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i   innymi przepisami dla organu tworzącego i   Rady Społecznej.  

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu ustalając każdorazowo zakres i   czas umocowania.  

6. Dyrektor zakładu, na zasadach określonych w   przepisach, współpracuje z   :  

1) organami samorządów medycznych,  

2) zakładowymi organizacjami związkowymi.  

7. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy szczególności:  

1) Organizowanie pracy Zakładu w   sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w   warunkach zgodnych z   obowiązującymi przepisami i   zasadami; dla realizacji powyższego zadania Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Zakładu;  

2) Prowadzenie należytej gospodarki mieniem, do którego prawa zostały przekazane Zakładowi;  

3) Zatrudnianie pracowników zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

4) Zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem w   granicach określonych odrębnymi przepisami w   taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w   wykonywaniu świadczeń objętych umowami z   dysponentem środków lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń.  

8. Dyrektor zarządzając Zakładem wydaje zarządzenia i   polecenia wewnętrzne związane z   jego funkcjonowaniem.  

9. Strukturę organizacyjną Zakładu określa załącznik do Statutu.  

§ 13.  

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1) Kierownika ds. Organizacyjnych;  

2) Głównego Księgowego.  

§ 14.  

W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:  

1) odcinki pielęgnacyjne przeznaczone dla pacjentów przewlekle chorych somatycznie, wymagających całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i   pielęgnacji;  

2) dział rehabilitacji;  

3) dział farmacji szpitalnej,  

4) dział administracyjno-gospodarczy (kuchnia, pralnia, kotłownia, administracja, obsługa – warsztat),  

5) dział księgowo-kadrowy;  

6) dział socjalno - psychologiczny;  

7) samodzielne stanowiska:  

a) pielęgniarka epidemiologiczna,  

b) logopeda;  

c) sekretariat;  

d) ksiądz;  

e) leśnik.  

Rozdział 6.
Rada Społeczna  

§ 15.  

Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

§ 16.  

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w   Żywcu. W   posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

2. Rada Społeczna składa się z   8 członków:- Przewodniczącego, którym jest Starosta Żywiecki lub wyznaczona przez niego osoba, - Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,- 6   członków wybranych przez Radę Powiatu w   Żywcu.  

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zakładzie.  

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   liczy się od dnia jej powołania.  

5. Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z   dniem powołania nowego jej składu.  

6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w   następujących przypadkach:  

- na wniosek samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, a   w szczególności w   przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej lub w   przypadku zaistnienia innych ważnych powodów o   charakterze osobistym,  

- na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej lub Dyrektora Zakładu poparty brakiem aktywności członka Rady Społecznej w   postaci nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych jej posiedzeniach.  

§ 17.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b) związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,  

c) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu.  

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach;  

a) planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b) rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c) kredytów bankowych lub dotacji,  

d) podziału zysku,  

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f) regulaminu organizacyjnego.  

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów Zakładu, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4. Opiniowanie wniosków w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,  

5. Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie, Statucie Zakładu i   Regulaminie Działania Rady Społecznej.  

§ 18.  

1. Wnioski i   opinie w   zakresie wykonywania zadań, o   których mowa w   § 17 podejmowane są w   formie uchwał.  

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa Regulamin Działania Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Żywcu.  

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w   Żywcu w   terminie 7   dni od dnia jej podjęcia.  

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa  

§ 19.  

1. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań, w   tym pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie.  

3. Zasada określona w   ust. 2   dotyczy również gospodarowania nieruchomościami i   majątkiem ruchomym.  

§ 20.  

1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

2. Zasady uzyskiwania środków finansowych i   dotacji budżetowych określa ustawa.  

3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe także z   następującej działalności:  

1) prowadzenia gospodarki leśnej,  

2) użytkowania elektrowni wodnej,  

3) świadczenia odpłatnych umów cywilnoprawnych i   innej działalności usługowej.  

4. Sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Powiatu.  

§ 21.  

Zakład wyodrębnia wartość majątku w   postaci funduszy w   oparciu o   przepisy art. 56-57 ustawy.  

§ 22.  

Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.)  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§ 23.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy i   innych aktów prawnych odnoszących się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »