| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/255/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Rajczy, ul.Ujsolska 35

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy ul. Ujsolska 35, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Tracą moc uchwały:  

1) Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28 maja 2012 r. w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy, ul. Ujsolska 35,  

2) Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 28 maja 2012 w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w   Rajczy, ul. Ujsolska 35.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/255/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO W   RAJCZY  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w   Rajczy, posługujący się skróconą nazwą „SPZOL” zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w   rozumieniu ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

2. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i   środków majątkowych, utworzonym i   utrzymywanym w   celu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

3. W   ramach Zakładu funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą „Zakład Opiekuńczo - Leczniczy”.  

4. Działalność Zakładu i   przedsiębiorstwa Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest tożsama w   zakresie wykonywanej działalności leczniczej.  

5. Zakład działa w   oparciu :  

1) ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) zwana w   treści Statutu „ustawą”;  

2) Ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z   2008 r. Nr 164, poz.1027 z   późn. zm.);  

3) Decyzji Wojewody Śląskiego: numer księgi 000000013175 oznaczenie organu W-24 o   wpisie Zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;  

4) Postanowienie Sądu Rejonowego w   Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego o   wpisie Zakładu do KRS Nr 0000169231 z   dnia 30.07.2003r.;  

5) Niniejszego Statutu.  

6. Podmiotem tworzącym niniejszy Zakład jest Powiat Żywiecki.  

7. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący.  

8. Zakład posiada osobowość prawną.  

Rozdział 2.
Siedziba i   obszar działania  

§ 2.  

1. Siedzibą Zakładu jest Rajcza (34-370), ul. Ujsolska 35.  

2. Zakład obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz świadczy usługi dla pacjentów niepełnosprawnych i   przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenie powiatu żywieckiego, zgodnie z   zawartymi umowami i   obowiązującym prawem.  

3. Zasada określona w   ust. 2   nie ogranicza możliwości działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Zakładu, rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§ 3.  

1. Podstawowym celem działalności Zakładu jest świadczenie usług zdrowotnych i   opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.  

2. Zadaniem Zakładu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych i   opiekuńczych, w   szczególności:  

1) zapewnienia stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej;  

2) zapewnienia pomieszczeń (zakwaterowania) i   wyżywienia stosownie do stanu zdrowia;  

3) prowadzenia farmakoterapii;  

4) pielęgnacji i   rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji.  

3. W   granicach określonych odrębnymi przepisami Zakład realizuje zadania obronne w   czasie pokoju, w   sytuacjach nadzwyczajnych oraz w   czasie wojny;  

Rozdział 4.
Rodzaje i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

§ 4.  

1. Zakład udziela na rzecz swoich pacjentów następujące usługi medyczne:  

1) świadczenia medyczne realizowane przez własny zespół lekarski oraz inne zakłady opieki zdrowotnej, a   także indywidualne i   grupowe praktyki lekarskie;  

2) pełny zakres opieki pielęgniarskiej;  

3) działalność rehabilitacyjną;  

4) pełne całodobowe utrzymanie z   uwzględnieniem diet  

;5) zaopatrzenie w   leki dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta;  

6) zaopatrzenia pełnej – według potrzeb – opieki duchowej.  

2. Pobyt pacjentów w   Zakładzie ma charakter stały lub czasowy.  

§ 5.  

Zasady kierowania pacjentów do Zakładu regulują odrębne przepisy.  

§ 6.  

Zakład w   zakresie wykonywania swoich zadań statutowych współdziała z   :  

1) organami administracji rządowej i   samorządowej;  

2) organizacjami naukowymi;  

3) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;  

4) związkami i   samorządami zawodowymi.  

§ 7.  

Zakład zapewnia zakres i   poziom świadczeń zdrowotnych odpowiadający wymaganiom wiedzy medycznej dostosowany indywidualnie do stanu zdrowia pacjentów.  

§ 8.  

Osoba przebywająca w   Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i   zakwaterowania w   wysokości i   na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§ 9.  

Zakład posiada 143 miejsca dla pacjentów.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany zakresu i   miejsca udzielanych świadczeń przez Zakład wymaga zgody organu, który Zakład utworzył, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

Rozdział 5.
Organy i   struktura organizacyjna Zakładu  

§ 11.  

Organami Zakładu są:  

1) Dyrektor Zakładu;  

2) Rada Społeczna.  

§ 12.  

1. Organem zarządzającym Zakładem i   odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zakładu.  

2. Zakładem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor i   jest pracodawcą wszystkich pracowników w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

3. Z   Dyrektorem Zakładu stosunek pracy nawiązuje Zarząd Powiatu na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

4. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w   zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i   innymi przepisami dla organu tworzącego i   Rady Społecznej.  

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu ustalając każdorazowo zakres i   czas umocowania.  

6. Dyrektor zakładu, na zasadach określonych w   przepisach, współpracuje z   :  

1) organami samorządów medycznych,  

2) zakładowymi organizacjami związkowymi.  

7. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy szczególności:  

1) Organizowanie pracy Zakładu w   sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w   warunkach zgodnych z   obowiązującymi przepisami i   zasadami; dla realizacji powyższego zadania Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Zakładu;  

2) Prowadzenie należytej gospodarki mieniem, do którego prawa zostały przekazane Zakładowi;  

3) Zatrudnianie pracowników zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

4) Zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem w   granicach określonych odrębnymi przepisami w   taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w   wykonywaniu świadczeń objętych umowami z   dysponentem środków lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń.  

8. Dyrektor zarządzając Zakładem wydaje zarządzenia i   polecenia wewnętrzne związane z   jego funkcjonowaniem.  

9. Strukturę organizacyjną Zakładu określa załącznik do Statutu.  

§ 13.  

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1) Kierownika ds. Organizacyjnych;  

2) Głównego Księgowego.  

§ 14.  

W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:  

1) odcinki pielęgnacyjne przeznaczone dla pacjentów przewlekle chorych somatycznie, wymagających całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i   pielęgnacji;  

2) dział rehabilitacji;  

3) dział farmacji szpitalnej,  

4) dział administracyjno-gospodarczy (kuchnia, pralnia, kotłownia, administracja, obsługa – warsztat),  

5) dział księgowo-kadrowy;  

6) dział socjalno - psychologiczny;  

7) samodzielne stanowiska:  

a) pielęgniarka epidemiologiczna,  

b) logopeda;  

c) sekretariat;  

d) ksiądz;  

e) leśnik.  

Rozdział 6.
Rada Społeczna  

§ 15.  

Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

§ 16.  

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w   Żywcu. W   posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Zakładzie.  

2. Rada Społeczna składa się z   8 członków:- Przewodniczącego, którym jest Starosta Żywiecki lub wyznaczona przez niego osoba, - Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,- 6   członków wybranych przez Radę Powiatu w   Żywcu.  

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Zakładzie.  

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   liczy się od dnia jej powołania.  

5. Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z   dniem powołania nowego jej składu.  

6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w   następujących przypadkach:  

- na wniosek samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, a   w szczególności w   przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej lub w   przypadku zaistnienia innych ważnych powodów o   charakterze osobistym,  

- na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej lub Dyrektora Zakładu poparty brakiem aktywności członka Rady Społecznej w   postaci nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych jej posiedzeniach.  

§ 17.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b) związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,  

c) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem Zakładu.  

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i   opinii w   sprawach;  

a) planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b) rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c) kredytów bankowych lub dotacji,  

d) podziału zysku,  

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f) regulaminu organizacyjnego.  

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów Zakładu, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4. Opiniowanie wniosków w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,  

5. Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie, Statucie Zakładu i   Regulaminie Działania Rady Społecznej.  

§ 18.  

1. Wnioski i   opinie w   zakresie wykonywania zadań, o   których mowa w   § 17 podejmowane są w   formie uchwał.  

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa Regulamin Działania Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Żywcu.  

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w   Żywcu w   terminie 7   dni od dnia jej podjęcia.  

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa  

§ 19.  

1. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań, w   tym pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie.  

3. Zasada określona w   ust. 2   dotyczy również gospodarowania nieruchomościami i   majątkiem ruchomym.  

§ 20.  

1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

2. Zasady uzyskiwania środków finansowych i   dotacji budżetowych określa ustawa.  

3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe także z   następującej działalności:  

1) prowadzenia gospodarki leśnej,  

2) użytkowania elektrowni wodnej,  

3) świadczenia odpłatnych umów cywilnoprawnych i   innej działalności usługowej.  

4. Sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Powiatu.  

§ 21.  

Zakład wyodrębnia wartość majątku w   postaci funduszy w   oparciu o   przepisy art. 56-57 ustawy.  

§ 22.  

Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz.U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.)  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§ 23.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy i   innych aktów prawnych odnoszących się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »