| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/257/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Placówki opiekuńczo- wychowawczej w Żywcu ul. Kopernika 5

Na podstawie art. 12 ust.11, art. 40 ust.2 pkt.1, art. 42 ust.1, art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001r. poz. 1592 z   póź. zm. ) w   związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   póź.zm),  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Zatwierdza się Statut Placówki opiekuńczo- wychowawczej w   Żywcu ul. Kopernika 5   w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

§ 4.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w   Żywcu Nr XLIX/462/2010 z   dnia 25 października 2010r. w   sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Domu Dziecka w   Żywcu ul. Kopernika 5.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/257/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Statut Placówki opiekuńczo - wychowawczej w   Żywcu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  
 

§ 1.  

Placówka opiekuńczo- wychowawcza w   Żywcu, zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną powiatu żywieckiego.  

 

§ 2.  

Placówka w   Żywcu działa na podstawi niżej wymienionych aktów prawnych:  

1) ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 o   samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z   pózn. zm),  

2) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z   2011r. Nr 149 poz. 887 z   póź.zm),  

3) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   póżn. zm.),  

4) ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z   2006 r Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.),  

5) ustawy z   dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z   2008 r. Nr 223, poz. 1458 z   późn. zm ),  

6) niniejszego Statutu.  

 

Rozdział 2.
Cele i   zadania  
 

§ 3.  

Celem Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i   wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów.  

 

§ 4.  

1. Placówka w   Żywcu jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, całodobową, przeznaczoną dla dzieci powyżej 7-go roku życia przez okres 4   lat od dnia wejścia w   życie ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, a   po upływie 4   lat od dnia wejścia w   życie niniejszej ustawy w   placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10-go roku życia.  

2. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w   placówce na dotychczasowych zasadach do uzyskania przez niego 25-go roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.  

3. Placówka w   Żywcu jest placówką typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci.  

 

§ 5.  

Do zadań Placówki należy:  

1) zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i   wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w   szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i   religijnych;  

2) realizacja przygotowanego we współpracy z   asystentem rodziny planu pomocy dziecku;  

3) umożliwienie kontaktu dziecka z   rodzicami i   innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;  

4) podejmowanie działań w   celu powrotu dziecka do rodziny;  

5) zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do potrzeb do jego wieku i   możliwości rozwojowych;  

6) objęcie dzieci działaniami terapeutycznymi;  

7) zapewnienie korzystania z   przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

 

Rozdział 3.
Siedziba i   obszar działania  
 

§ 6.  

1. Siedziba Placówki mieści się w   Żywcu ul. Kopernika 5.  

2. Placówka używa nazwy Placówka opiekuńczo – wychowawcza w   Żywcu.  

§ 7.  

1. Obszarem działania Placówki jest teren Powiatu Żywieckiego .  

2. Placówka może przyjmować dzieci z   poza terenu Powiatu Żywieckiego zgodnie z   ustawą o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

 

§ 8.  

Placówka posługuje się pieczęcią o   następującej treści:  

 

infoRgrafika

Rozdział 4.
Organy i   struktura organizacyjna  
 

§ 9.  

1. Placówką kieruje Dyrektor i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Dyrektora Placówki podczas jego nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez Dyrektora na podstawie upoważnienia.  

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Placówki.  

4. Dyrektora Placówki zatrudnia i   zwalnia Zarząd Powiatu w   Żywcu.  

5. Prawa i   obowiązki z   zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Placówki wykonuje Starosta Żywiecki.  

 

§ 10.  

Dyrektor Placówki:  

1) odpowiada za właściwą realizację przypisanych Placówce zadań oraz wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych;  

2) wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Placówki oraz osoby przebywające na terenie Placówki;  

3) wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Placówce.  

 

§ 11.  

Szczegółową organizację i   zasady działania Placówki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu w   Żywcu.  

 

§ 12.  

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Śląski.  

 

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  
 

§ 13.  

1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Żywieckiego i   prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o   finansach publicznych.  

2. Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi roczny plan finansowy przyjęty uchwałą budżetową .  

3. Budżet Placówki jest planem finansowym obejmującym dochody i   wydatki.4. Gospodarka finansowo- księgowa prowadzona jest w   oparciu o   przepisy ustawy o   rachunkowości.  

 

§ 14.  

Mienie Placówki jest mieniem Powiatu Żywieckiego.  

 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  
 

§ 15.  

1. Statut Placówki nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w   Żywcu. W   takim samym trybie dokonuje się zmian i   uzupełnień Statutu.  

2. Do spraw w   Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy powołane w   § 2   niniejszego Statutu oraz inne właściwe przepisy ustawowe.  

3. Statut wchodzi w   życie w   terminie określonym w   uchwale Rady Powiatu o   jego nadaniu.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Jan   Jafernik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »