| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Będzina  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 35 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miejskiego w   Będzinie oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/326/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/326/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Przepis art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U   z 2011 r. Nr 21 poz. 113 z   późn. zm.) nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania z   jednoczesnym ustaleniem ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w   terminie 3   miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. W   myśl przepisu art. 12 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 r, Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w   drodze uchwały, na wniosek wójta. Podział na okręgi wyborcze dokonany został uchwałą Nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 29 października 2012 r. Obwody głosowania tworzy się w   celu przeprowadzania głosowania w   wyborach powszechnych oraz w   wyborach przeprowadzanych w   trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w   jednym lokalu wyborczym. Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w   sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W   proponowanym podziale miasta na obwody głosowania kierowano się zasadą określoną w   art. 12 § 3   Kodeksu wyborczego, która stanowi, że wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w   granicach 500 - 3000 mieszkańców. Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w   uchwałach o   podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w   miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1   Kodeksu wyborczego w   związku z   art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, który zobowiązuje w   przyszłości do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w   budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 29 lipca 2011 r. w   sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie następujące zasady: objęcie obwodem głosowania ulic tylko z   jednego okręgu, utrzymanie, tam gdzie jest to możliwe, dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych, mając na uwadze przyzwyczajenia wyborców oraz dostępność obwodu głosowania. utworzenie dwóch obwodów głosowania w   obrębie jednego okręgu jeśli będzie to uzasadnione zbytnią odległością ulic od siedziby obwodowych komisji wyborczych i   brakiem możliwości korzystania ze środków komunikacji publicznej, utworzenie w   obrębie jednego okręgu - mimo braku wystąpienia przekroczenia normy mieszkańców - dwóch obwodów głosowania przy założeniu utrzymania jednego z   dotychczasową siedzibą obwodowej komisji wyborczej drugiego natomiast z   siedzibą w   lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Liczba dotychczasowych 29 stałych obwodów głosowania zwiększyła się o   kolejne 6   obwodów. Utworzenie nowych obwodów głosowania było podyktowane przede wszystkim przekroczeniem normy mieszkańców w   obwodzie, bądź niewielką różnicą mieszkańców w   stosunku do górnej normy, co stanowi zagrożenie jej przekroczenia, w   krótkim okresie czasu, a   w konsekwencji zmianą uchwały. Kierując się zakresem obowiązków ciążących na komisji obwodowej, zwłaszcza związanych z   przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w   obwodzie w   związku z   wyborami samorządowymi, przyjęte zostało, że stały obwód głosowania będzie się zamykał w   granicach jednego okręgu wyborczego. Jedynie obwód zamknięty, mający siedzibę w   Domu Pomocy Społecznej, będzie obejmował swym zasięgiem ul. Chopina 1   z okręgu nr 15 i   ul. Mickiewicza 2   z okręgu 17. Ponieważ obwód ten jest obwodem odrębnym, wobec powyższego niniejsza uchwała nie obejmuje jego utworzenia. W   ocenie organu wykonawczego gminy przyjęta w   projekcie uchwały liczba obwodów głosowania w   znaczny sposób zapewni sprawne działanie Obwodowych Komisji Wyborczych szczególnie w   przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego będą one musiały sporządzić protokoły z   głosowania w   obwodzie tylko w   zakresie jednego okręgu wyborczego. Skutki finansowe nowego podziału na obwody głosowania, w   części dotyczącej zaopatrzenia siedzib w   odpowiednie wyposażanie i   materiały wyborcze, nie obciążają budżetu miasta. Przepis art. 156 § 1   Kodeksu Wyborczego stanowi, iż pomieszczenia przeznaczone na siedziby organów wyborczych powinny być łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego obowiązkiem gminy jest podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności do wszystkich obiektów gminnych, wskazanych na siedziby obwodowych komisji, co wiązać się będzie zapewne ze skutkami finansowymi obciążającymi budżet gminy. Siedziby 18 obwodowych komisji wyborczych są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, co spełnia warunek posiadania do końca 2014 r co najmniej 1/5 ogółu lokali obwodowych komisji wyborczych o   takim charakterze. Proponowany podział miasta na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i   Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Natomiast dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z   art. 16 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji 2014 – 2018. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »