| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 – z   późn. zm.), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zm.), art. 221 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

Rozdział 1.
Zasady ogólne i   kryteria udzielania dotacji celowej.  

§ 1.  

1)   Z budżetu Miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej określonych w   art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.  

2)   Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i   zmniejszenie uciążliwości wynikających z   jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina.  

3)   Dotacja celowa może być udzielona:  

a)   osobom fizycznym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)  

b)   wspólnotom mieszkaniowym (w przypadku dofinansowywania modernizacji ogrzewania).  

§ 2.  

1)   Łączną kwotę dotacji w   danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała Rady Miejskiej.  

2)   Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w   §1 ust. 3   pkt. a   i b w   wysokości określonej w   regulaminach dofinansowania poszczególnych celów, stanowiących załączniki nr 1, 2   i 3   do niniejszej uchwały.  

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji  

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w   sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i   kontrola wykonania zleconego zadania.  

§ 3.  

1)   Podmioty ubiegające się o   uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w   §1 ust.1 składają pisemne wnioski.  

2)   Podmiot ubiegający się o   dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z   niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w   niej trybu, terminów i   zasad.  

3)   Wnioski o   przyznanie dotacji celowej do modernizacji ogrzewania oraz budowy oczyszczalni ścieków, weryfikuje pod względem formalnym i   merytorycznym Wydział Kształtowania Środowiska Urządu Miejskiego w   Będzinie.  

4)   Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w   budżecie miasta na ww. zadania w   danym roku budżetowym  

§ 4.  

Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i   zawierającej w   szczególności:  

1)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel na jaki dotacja została przyznana, i   termin jego wykonania;  

2)   wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i   tryb płatności;  

3)   termin wykorzystania dotacji celowej;  

4)   tryb kontroli wykonywania zadania;  

5)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.  

§ 5.  

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). Miasto zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w   wyznaczonym okresie czasu.  

§ 6.  

Prezydent Miasta określa wzory: wniosków, umów i   protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o   dotację celową.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/331/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/331/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/331/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/331/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Przepisy ustawy z   dnia 29 października 2010 roku o   zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziły konieczność określenia przez rady gmin, w   tym również Radę Miejską Będzina, zasad i   trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej. Zachęcanie mieszkańców do modernizacji systemów grzewczych poprzez udzielanie dotacji celowej pozwoli na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych w   postaci ograniczenia tzw. niskiej emisji, a   zatem poprawy stanu środowiska na terenie miasta Będzina. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest formą zachęty dla mieszkańców do likwidacji starych, nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, jak i   budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy nowych budynkach mieszkalnych na obszarach, na których nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Ma ono na celu ochronę powierzchni ziemi, wód podziemnych i   powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »