| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Nadać nazwę dla drogi, stanowiącej fragment dawnej ulicy Krótkiej, wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, uwidocznionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w   brzmieniu: „ulica Ignacego Bereszki”  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 1  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/335/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Ignacy Bereszko urodził się w   Będzinie 6   stycznia 1882 roku. Studiował w   Instytucie Elektrotechnicznym w   Liege (Belgia) gdzie w   1908 roku uzyskal dyplom inżyniera elektryka. Po powrocie do Zagłębia Dąbrowskiego swoją wiedzę i   umiejętności związał z   energetyką. Od 1928 roku był dyrektorem dwóch pozostających pod wspólnym zarządem Spółek: Elektrowni Okręgowej w   Zagłębiu Dąbrowskim (na granicy Będzina i   Sosnowca) oraz Spółki Sieci Elektryczne, której celem była elektryfikacja okręgów przemysłowych Zawiercia i   Częstochowy. Jako dyrektor przyczynił się do ich rozwoju pomimo panującego w   tym czasie wielkiego światowego kryzysu gospodarczego. Ignacy Bereszko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego był działaczem społecznym wielkiego formatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego praca w   Stowarzyszeniu Elektrotechników, którego był wieloletnim prezesem. W   latach 1923 – 1926 brał czynny udział w   pracach komisji Elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego. Opracowany przez te komisję memoriał, złożony w   Wydziale Elektrycznym Ministerstwa Robót Publicznych, stanowił podstawę do późniejszych prac elektryfikacyjnych. Przywiązywał dużą wagę do szkolenia młodej kadry. Był opiekunem i   prezesem Towarzystwa Popierania Szkolnictwa Zawodowego. Potrafił zgromadzić i   wyszkolić w   podległych mu przediębiorstwach wielu młodych i   zdolnych inżynierów, którzy po II wojnie światowej stanęli do usuwania zniszczeń i   w znacznym stopniu przyczynili się do późniejszego rozwoju polskiej elektroenergetyki. Jednym z   jego wielu zainteresowań była radiofonia. Z   jego inicjatywy założono Komitet Propagandy Radia w   Zagłębiu Dąbrowskim i   uruchomiono pierwsze studio radiowe w   Sosnowcu. Za całokształt pracy został odznaczony Złotym Krzyżem Federacji Związków Polskich Obrońców Ojczyzny za działalność w   czasie powstań śląskich. Ignacy Bereszko zmarł w   Będzinie 6   stycznia 1938 roku i   został pochowany na cmentarzu parafialnym na Górze Zamkowej. Z   inicjatywą w   sprawie podjęcia uchwały wystąpił jego syn Jerzy Bereszko z   poparciem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, uznając to za wyraz szacunku dla pioniera elektryfikacji i   rozwoju energetyki w   Zagłębiu Dąbrowskim. Propozycja nadania nazwy obejmuje fragment dawnej ulicy Krótkiej, łączącej w   latach ubiegłych ulicę Modrzejowską z   ulicą Małachowskiego. Regulacja geodezyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Będzinie – przeprowadzona w   latach 90 - tych ubiegłego stulecia – spowodował włączenie części ulicy Krótkiej w   obszar ZOZ - u. Pozostały krótki odcinek przebiega wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, należącego do rodziny Bereszko. Nadanie nazwy nie spowoduje żadnych komplikacji pod względem zmian adresowych, a   będzie hołdem dla człowieka, który tak wiele dokonał dla Zagłębia Dąbrowskiego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »