| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/340/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art 59 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i   tryb udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy i   osoby uprawnione do udzielania tych ulg.  

2.   Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do należności cywilnoprawnych powstałych w   związku z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.  

§ 2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty w   całości lub w   części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin oraz jego jednostkom podległym.  

2.   należnościach pieniężnych lub należnościach – rozumie się przez to należność główną oraz należności uboczne (odsetki, koszty).  

3.   wierzycielu – rozumie się przez to Miasto Będzin i   jego jednostki podległe.  

4.   dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnej.  

5.   organie – rozumie się przez to organy i   osoby uprawnione do udzielania ulg wskazane w   § 3   ust.1 niniejszej uchwały.  

6.   ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to w   szczególności: występowanie nadzwyczajnych, losowych przypadków, gdy dłużnik nie jest w   stanie uregulować swojego zobowiązania z   tytułu należności pieniężnej, a   ich spłacenie spowoduje zwrócenie się dłużnika o   pomoc ze środków publicznych na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.  

§ 3.  

1.   Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, o   których jest mowa w   niniejszej uchwale uprawniony jest:  

a)   Prezydent Miasta Będzina – bez względu na wysokość kwoty  

b)   upoważnieni przez Prezydenta Miasta Będzina kierownicy jednostek organizacyjnych w   przypadkach, gdy wartość we wniosku nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.  

c)   upoważnieni przez Prezydenta Miasta Będzina kierownicy jednostek, którym powierzono zadanie w   zakresie zarządzania i   administrowania gospodarką lokalową w   przypadkach, gdy wartość we wniosku nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.  

2.   Organy, o   których mowa w   ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych.  

§ 4.  

1.   Należności mogą być umarzane z   urzędu w   przypadkach, gdy:  

a)   osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.  

b)   osoba prawna – została wykreślona z   właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z   którego można by egzekwować należności, a   odpowiedzialność z   tytułu należności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie.  

c)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.  

d)   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji.  

e)   zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.  

2.   Na wniosek dłużnika należności mogą być umarzane w   przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w   szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela).  

§ 5.  

1.   Umorzenie wierzytelności o   charakterze cywilnoprawnym, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.  

2.   Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą umorzenie wierzytelności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej, w   odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu wierzytelności uboczne.  

§ 6.  

1.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym termin płatności wierzytelności może na wniosek dłużnika zostać odroczony lub wierzytelność może zostać rozłożona na raty. Okres na który rozłożono spłatę wierzytelności lub odroczono termin zapłaty nie może być dłuższy od przewidzianego prawem okresu jej przedawnienia.  

2.   Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty.  

3.   Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu spłaty odroczonej płatności pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę.  

§ 7.  

1.   Wniosek o   umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa do uprawnionego organu wraz z   dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.  

2.   Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć oświadczenie o   sytuacji majątkowej.  

3.   Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy wyznaczając mu w   tym celu dodatkowy termin.  

4.   Nie zastosowanie się dłużnika i   nie uzupełnienie brakującej dokumentacji w   wyznaczonym przez organ terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

5.   W przypadku negatywnej decyzji w   sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w   pełnej wysokości od dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania zostaje przerwany w   okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.  

§ 8.  

1.   Udzielenie ulgi dokonuje się na podstawie przepisów prawa cywilnego w   formie pisemnej:  

a)   umarzania lub odraczania części lub całości należności, rozłożenia na raty – w   formie porozumienia, umowy;  

b)   odmowy umorzenia lub odroczenia części lub całości należności, rozłożenia na raty - w   formie jednostronnego oświadczenia woli organu.  

2.   Formę jednostronnego oświadczenia woli stosuje się także w   przypadku udzielania ulgi, gdy dłużnik zmarł, nie można ustalić dłużnika, dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z   właściwego rejestru, podmiot zobowiązany uległ likwidacji, lub w   innych przypadkach niemożności uzyskania oświadczenia woli dłużnika.  

3.   Przygotowanie projektu porozumienia, umowy wraz z   przeprowadzeniem postępowania w   sprawie ulg w   spłacaniu wierzytelności należy do kompetencji poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Będzina.  

§ 9.  

1.   Jeżeli w   dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne w   zakresie należności objętej wnioskiem organ może podjąć działania celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego do momentu rozstrzygnięcia sprawy.  

2.   Jeżeli odpowiedzialność dłużników jest solidarna postępowanie egzekucyjne zawiesza się tylko w   stosunku do wnioskodawcy.  

3.   Jeżeli było wszczęte postępowanie egzekucyjne o   wyegzekwowanie wierzytelności, która została umorzona na podstawie niniejszych przepisów, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o   umorzenie tego postępowania.  

§ 10.  

1.   Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej "przedsiębiorcą") w   przypadkach określonych w   § 4   ust. 1   lit.e) oraz w   § 6   ust. 1   stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w   ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z   28.12.2006 r.). Pomoc de minimis nie wystąpi w   przypadkach określonych w   § 4   ust. 1   lit. a), b) i   d) (brak przedsiębiorcy) oraz w   § 4   ust. 1   lit. c) (spełnienie tekstu prywatnego wierzyciela).  

2.   Zgodnie z   art. 1   ust. 1   rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z   wyjątkiem:  

1)   pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w   sektorach rybołówstwa i   akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000.  

2)   pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w   dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w   załączniku I   do Traktatu.  

3)   pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w   dziedzinie przetwarzania i   wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w   załączniku I   do Traktatu w   następujących przypadkach:  

a)   kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;  

b)   kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w   części lub w   całości producentom surowców;  

4)   pomocy przyznawanej na działalność związaną z   wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z   ilością wywożonych produktów, tworzeniem i   prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z   prowadzeniem działalności eksportowej;  

5)   pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z   towarów krajowych w   stosunku do towarów sprowadzanych z   zagranicy;  

6)   pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w   sektorze węglowym zgodnie z   definicją zawartą w   rozporządzeniu (WE) nr 140/2002;  

7)   pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w   zakresie drogowego transporu towarowego;  

8)   pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w   trudnej sytuacji.  

3.   Ulgi w   postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności mogą zostać udzielone jedynie w   przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z   wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w   różnych formach i   z różnych źródeł, w   bieżącym roku kalendarzowym oraz w   dwóch poprzedzających latach kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro , a   dla przedsiębiorców działających w   sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.  

4.   Przedsiębiorca wraz z   wnioskiem o   umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada:  

1)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie;  

2)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);  

3)   informację o   posiadaniu zaległości w   zakresie zobowiązań publiczno - prawnych.  

§ 11.  

Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Będzina są zobowiązani do przedkładania Prezydentowi Miasta Będzina sprawozdań finansowych dotyczących szczegółowego zakresu dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i   odroczeń terminów płatności wierzytelności w   okresach rocznych według stanu na 31 grudnia w   terminie do 31 stycznia następnego roku.  

§ 12.  

Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o   umorzeniu lub udzieleniu innych ulg w   spłacaniu wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w   jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w   wyniku przestępstwa, albo dłużnik wprowadził ten organ w   błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania.  

§ 13.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 14.  

Traci moc Uchwała Nr L/927/2010 z   dnia 29 marca 2010 roku w   sprawie: zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Będzin, jednostkom organizacyjnym miasta Będzin.  

§ 15.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/340/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Ustawa o   finansach publicznych uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i   trybu udzielania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach w   których ulga będzie pomocą publiczną oraz do wskazania organu lub osób uprawnionych do tych ulg. Ulgi te stosowane mogą być tylko do przypadających jednostce samorządu i   jej jednostkom podległym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Będą to w   szczególności należności związane z: sprzedażą, najmem, dzierżawą, użytkowaniem, użytkowaniem wieczystym, odpłatną służebnością, usługami publicznymi. Organ stanowiący może postanowić również o   stosowaniu ulg z   urzędu w   przypadkach wystąpienia okoliczności w   art. 56 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych. Projekt niniejszej uchwały został zgłoszony do Prezesa Ochrony Konkurencji i   Konsumentów jako projekt przewidujący udzielenie pomocy de minimis. Ma to na celu zapewnienie zgodności projektu uchwały z   rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006. W   odniesieniu się do projektu uchwały dokonano korekty w   zakresie § 10 ust. 1   zgodnie z   uwagami Prezesa Ochrony Konkurencji i   Konsumentów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »