| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice, zwanymi dalej „konsultacjami”, w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Kłomnice- dalej „gmina”.

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy.

3. Konsultacje mogą mieć charakter:

1) gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy,

2) lokalny ,jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy, a w szczególności mieszkańców jednego sołectwa.

§ 2. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami wsi,

2) ankiet,

3) umieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie informacji publicznej

§ 3. 1. Wójt gminy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy .

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) radni gminy w liczbie co najmniej 5,

2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji ich sposobie oraz formie decyduje Wójt w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) obszar ,na którym przeprowadzone będą konsultacje,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji umieszcza się na:

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) stronie BIP w zakładce „konsultacje”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »