| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice, zwanymi dalej „konsultacjami”, w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Kłomnice- dalej „gmina”.

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy.

3. Konsultacje mogą mieć charakter:

1) gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy,

2) lokalny ,jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części gminy, a w szczególności mieszkańców jednego sołectwa.

§ 2. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami wsi,

2) ankiet,

3) umieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie informacji publicznej

§ 3. 1. Wójt gminy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy .

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) radni gminy w liczbie co najmniej 5,

2) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji ich sposobie oraz formie decyduje Wójt w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) obszar ,na którym przeprowadzone będą konsultacje,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji umieszcza się na:

1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) stronie BIP w zakładce „konsultacje”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »