| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy

uchwala:

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)

6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze.zm.)

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

9) uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kozach nr 44/XI/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,

10) niniejszego statutu.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kozach przy ul. Szkolnej 1.

§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 4. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar gminy Kozy.

Dział II.
Zakres działania

§ 5. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 6. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodową, kierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

6) prowadzenie w miarę możliwości domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

7) przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków celowych,

8) przyznawanie pomocy rzeczowej,

9) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

11) udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

12) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

13) pokrywanie wydatków na świadczenie lecznicze na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

14) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

15) sprawianie pogrzebu,

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń,

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

18) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustalaniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

20) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

21) przyznawanie i wypłacanie  świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,

22) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych

23) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

24) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,

25) wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz przekazanych przez Radę Gminy i Wojewodę mających na celu ochronę życia osób i rodzin,

26) prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

27) realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

28) realizacja Gminnego Programu Perofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziłaniu alkoholizmowi,

29) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

30) prowadzenie postępowań z sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

31) wykonywane zadań wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. W wykonywaniu wymienionych zadań Ośrodek współdziała w szczególności z:

1) środowiskiem lokalnym,

2) podmiotami leczniczymi,

3) sądami i ich organami pomocniczymi,

4) Policją,

5) instytucjami oświatowymi,

6) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Dział III.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

§ 9. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy.

§ 10. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

§ 11. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

§ 12. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka

§ 13. Ośrodek jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 14. Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy szczególne.

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Kozy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 16. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Ośrodka prowadzi we własnym zakresie.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »