| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy

uchwala:

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)

6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze.zm.)

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

9) uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kozach nr 44/XI/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,

10) niniejszego statutu.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Kozach przy ul. Szkolnej 1.

§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 4. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar gminy Kozy.

Dział II.
Zakres działania

§ 5. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 6. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodową, kierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

6) prowadzenie w miarę możliwości domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

7) przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków celowych,

8) przyznawanie pomocy rzeczowej,

9) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

11) udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

12) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

13) pokrywanie wydatków na świadczenie lecznicze na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

14) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

15) sprawianie pogrzebu,

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń,

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

18) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustalaniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

20) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

21) przyznawanie i wypłacanie  świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,

22) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych

23) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

24) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,

25) wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz przekazanych przez Radę Gminy i Wojewodę mających na celu ochronę życia osób i rodzin,

26) prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

27) realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

28) realizacja Gminnego Programu Perofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziłaniu alkoholizmowi,

29) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

30) prowadzenie postępowań z sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

31) wykonywane zadań wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. W wykonywaniu wymienionych zadań Ośrodek współdziała w szczególności z:

1) środowiskiem lokalnym,

2) podmiotami leczniczymi,

3) sądami i ich organami pomocniczymi,

4) Policją,

5) instytucjami oświatowymi,

6) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Dział III.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

§ 9. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy.

§ 10. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

§ 11. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

§ 12. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka

§ 13. Ośrodek jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 14. Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy szczególne.

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Kozy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 16. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Ośrodka prowadzi we własnym zakresie.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »